[Limit kilometrów na jazdy lokalne] - § 3. - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów... - Dz.U.2002.27.271 - OpenLEX

§ 3. - [Limit kilometrów na jazdy lokalne] - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.27.271

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.
§  3.  [Limit kilometrów na jazdy lokalne]
1. 
Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.
2. 
Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:
1)
300 km - do 100 tys. mieszkańców,
2)
500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
3)
700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.
3.  2
 Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1500 km.
4. 
Limit, o którym mowa w ust. 1, dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 3.000 km.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2011 r. (Dz.U.11.61.308) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2011 r.