Warunki udzielania zezwoleń na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich i doświadczalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 19 grudnia 1959 r.
w sprawie warunków udzielania zezwoleń na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich i doświadczalnych.

Na podstawie art. 31 dekretu z dnia 11 marca 1955 r. o łączności (Dz. U. Nr 12, poz. 71) zarządza się, co następuje:

Zezwolenia na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich.

§  1.
Radiostacja amatorska jest to urządzenie radionadawcze lub nadawczo-odbiorcze, którego używanie nie ma charakteru zawodowego lub zarobkowego.
§  2.
Radiostacje amatorskie dzielą się na radiostacje indywidualne, posiadane i używane przez osoby fizyczne, i radiostacje klubowe, posiadane i używane przez kluby radioamatorskie.
§  3.
Ustala się pięć następujących kategorii amatorskich radiostacji indywidualnych i klubowych:
KategoriaRodzaj emisji lub pracy według oznaczeń przyjętych w regulaminie radiokomunikacyjnymMoc doprowadzona do anody stopnia końcowego nadajnika w watachPasma częstotliwości
IEmisja A1, A3 na KF i A1, A2, A3, F1, F2, F3 na UKF do 750według zezwolenia
IIEmisja A1, A3 na KF i A1, A2, A3, F1, F2, F3 na UKF do 250według zezwolenia
IIIEmisja A1, A3 na KF i A1, A2, A3. F1, F2, F3 na UKF do 60według zezwolenia
IVEmisja A1 na KF i A1, A2, A3, F1, F2, F3 na UKF do 15według zezwolenia
VZdalne sterowanie do 5przewidziane dla urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych w regulaminie radiokomunikacyjnym.
§  4.
Zezwolenie na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji indywidualnej może uzyskać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
1)
ukończyła 18 lat życia - przy zezwoleniach na radiostacje kategorii: I, II i III,
2)
ukończyła 15 lat życia - przy zezwoleniach na radiostacje kategorii IV i V,
3)
jest członkiem klubu, zarejestrowanego w Polskim Związku Krótkofalowców,
4)
posiada świadectwo uzdolnienia (§§ 10 i 11).
§  5.
Zezwolenie na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji klubowej może uzyskać klub radioamatorski, który spełnia następujące warunki:
1)
jest zarejestrowany w Polskim Związku Krótkofalowców,
2)
kierownik radiostacji i osoby upoważnione do szkolenia posiadają świadectwa uzdolnienia (§§ 10 i 11).
§  6.
1.
Podanie o zezwolenie na posiadanie i używanie radiostacji amatorskiej składają:
1)
osoby fizyczne - do Ministerstwa Łączności,
2)
kluby radioamatorskie - do Ministerstwa Łączności za pośrednictwem Polskiego Związku Krótkofalowców.
2.
Podanie powinno zawierać:
1)
nazwisko, imię i adres radioamatora lub adres i nazwę klubu,
2)
miejsce założenia radiostacji,
3)
świadectwo uzdolnienia radioamatora lub kierownika radiostacji i osób upoważnionych do szkolenia,
4)
życiorys radioamatora lub kierownika radiostacji i osób upoważnionych do szkolenia,
5)
ogólną charakterystykę techniczną radiostacji,
6)
zaświadczenie o przynależności do klubu zarejestrowanego w Polskim Związku Krótkofalowców.
§  7.
Zezwolenie na posiadanie i używanie amatorskich radiostacji wydaje się osobom fizycznym na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, a klubom radioamatorskim - na czas nieokreślony.
§  8.
1.
Zezwolenie może być cofnięte w każdym czasie bez podania powodów ostatecznie lub na czas określony, jak również mogą być zmienione warunki określone w zwolnieniu.
2.
Zezwolenie traci ważność z upływem czasu, na jaki zostało wydane, w razie zrzeczenia się lub śmierci osoby uprawnionej oraz w przypadku przeniesienia radiostacji na inne miejsce bez zgody organu, który wydał zezwolenie.
§  9.
1.
W razie ostatecznego cofnięcia lub utraty ważności zezwolenia radiostacja powinna być rozebrana na części składowe w ciągu 3 dni, a zezwolenie zwrócone do Ministerstwa Łączności.
2.
Na wniosek posiadacza radiostacji amatorskiej organ, który wydał zezwolenie, może zgodzić się na inny sposób postąpienia z radiostacją niż określony w ust. 1.
3.
W razie cofnięcia zezwolenia na czas określony organ, klery wydał zezwolenie, może zabezpieczyć radiostację w sposób uniemożliwiający jej używanie w tym czasie.

Świadectwa uzdolnienia.

§  10.
Świadectwa uzdolnienia wydawane są na podstawie egzaminu stwierdzającego, że zainteresowana osoba posiada:
1)
podstawową teoretyczną i praktyczną znajomość radiotechniki, a w szczególności znajomość zasad działania i regulacji radiostacji nadawczej w stopniu wystarczającym do obsługi radiostacji odpowiedniej kategorii,
2)
umiejętność nadawania i odbioru ze słuchu znaków Morse’a,
3)
znajomość przepisów krajowych i regulaminów międzynarodowych o używaniu radiostacji amatorskich.
§  11.
Minister Łączności określi zasady i tryb przeprowadzania egzaminów i wydawania świadectw uzdolnienia.
§  12.
Przy wydawaniu zezwoleń cudzoziemcom mogą być uwzględnione świadectwa uzdolnienia wydane przez odpowiednie instytucje zagraniczne.

Zasady używania radiostacji amatorskich.

§  13.
Z dniem przystąpienia do używania radiostacji amatorskiej należy przesłać do Ministerstwa Łączności schemat i opis techniczny radiostacji.
§  14.
Radiostacja amatorska w swojej pracy powinna stosować się do przepisów niniejszego rozporządzenia, obowiązujących międzynarodowych regulaminów radiokomunikacyjnych oraz warunków zawartych w zezwoleniu.
§  15.
Radiostacje amatorskie mogą nawiązywać łączność radiową tylko z innymi radiostacjami amatorskimi.
§  16.
1.
Wymiana korespondencji powinna się ograniczać do uwag technicznych dotyczących prób oraz uwag o charakterze ściśle osobistym.
2.
Zabrania się nadawania i przyjmowania wiadomości pochodzących od osób trzecich lub przeznaczonych dla osób trzecich, jak również informacji politycznych, wojskowych i gospodarczych oraz wszelkiej propagandy i reklamy.
3.
Dozwolone jest uzasadnione interesem publicznym przesyłanie wiadomości o katastrofach, klęskach żywiołowych lub innych nieszczęśliwych wypadkach.
§  17.
Organ, który wydał zezwolenie na posiadanie i używanie radiostacji, może zezwolić radiostacji klubowej na nadawanie komunikatów związanych z jej działalnością statutową w zakresie ruchu amatorskiego oraz komunikatów dotyczących szkolenia.
§  18.
Wymiana korespondencji między radiostacjami może być prowadzona wyłącznie w języku jawnym, przy użyciu skrótów przyjętych w radiokomunikacji.
§  19.
W czasie pracy radiostacji należy w krótkich odstępach czasu nadawać przydzielony znak wywoławczy znakami Morse’a lub słownie.
§  20.
Dla radiostacji należy prowadzić dziennik pracy, w którym należy zapisywać czas rozpoczęcia i zakończenia każdego nadawania, nawet w przypadku nienawiązania łączności, oraz znaki wywoławcze wszystkich radiostacji, z którymi nawiązano łączność.
§  21.
W pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana radiostacja, powinny znajdować się:
1)
zezwolenia na posiadanie i używanie radiostacji,
2)
egzemplarz niniejszego rozporządzenia,
3)
schemat i opis aparatury radiostacji,
4)
dziennik pracy,
5)
w pomieszczeniach radiostacji klubowych - ponadto wykaz imienny stałego personelu upoważnionego do obsługi i wykaz osób szkolonych.
§  22.
Radiostacja amatorska nie może swoją pracą zakłócać pracy radiostacji innych służb radiokomunikacyjnych oraz odbioru emisji radiofonicznych i telewizyjnych.
§  23.
Obywatelom innych państw przebywającym czasowo w Polsce i posiadającym licencję radioamatorską wydaną przez państwo, którego są obywatelami, może być bez zachowania warunków określonych w § 4, § 6 ust. 2 pkt 3, 4 i 6, § 18 i § 21 - wydane zezwolenie na posiadanie i używanie radiostacji amatorskiej na terenie Polski.
§  24.
Radiostacje amatorskie i doświadczalne podlegają kontroli wykonywanej przez organy Ministra Łączności.

Radiostacje doświadczalne.

§  25.
Radiostacją doświadczalną jest urządzenie radionadawcze lub nadawczo-odbiorcze, używane zawodowo dla celów naukowo-badawczych, produkcyjnych lub związanych z nauczaniem w szkołach publicznych.
§  26.
Zezwolenia na posiadanie i używanie radiostacji doświadczalnych wydaje się instytutom naukowo-badawczym, uspołecznionym zakładom produkującym urządzenia i sprzęt radiowy oraz szkołom wyższym i średnim, których program nauczania obejmuje radiotechnikę.
§  27.
Podanie o zezwolenie na posiadanie i używanie radiostacji doświadczalnej powinno zawierać:
1)
nazwę i zakres działania instytucji, ubiegającej się o zezwolenie,
2)
miejsce założenia radiostacji,
3)
ogólną charakterystykę techniczną radiostacji,
4)
cel i sposób używania radiostacji,
5)
nazwisko, imię oraz adres osób odpowiadających za używanie radiostacji.
§  28.
Instytucja, która uzyskała zezwolenie, obowiązana jest używać radiostacji doświadczalnej zgodnie z podanym przez siebie celem, warunkami ustalonymi w zezwoleniu i obowiązującymi międzynarodowymi regulaminami radiokomunikacyjnymi.
§  29.
Radiostacja doświadczalna nie może swą pracą zakłócać pracy radiostacji służb radiokomunikacyjnych oraz odbioru emisji radiofonicznych i telewizyjnych.
§  30.
Minister Łączności może sprawdzać przez upoważnione organy kwalifikacje zawodowe osób obsługujących radiostacje doświadczalne.
§  31.
Do radiostacji doświadczalnych stosuje się odpowiednio przepis § 8.

Przepisy końcowe.

§  32.
Traci moc § 1 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 8 sierpnia 1955 r. w sprawie przepisów o radiostacjach amatorskich i doświadczalnych (Dz. U. Nr 39, poz. 246).
§  33.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.