Dział 3 - Szczegółowy zakres konroli budowli morskich - Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.206.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

DZIAŁ  III

Szczegółowy zakres konroli budowli morskich

§  62.
1.
Kontrole budowli morskich przeprowadza, z uwzględnieniem art. 62 ust. 4 ustawy, właściciel lub zarządca tych budowli. Kontrole powinny obejmować całą konstrukcję budowli morskiej wraz z instalacjami, urządzeniami oraz innym celowym wyposażeniem, z wyłączeniem urządzeń technicznych.
2.
Kontrole przeprowadza się z częstotliwością i stopniem szczegółowości dostosowanymi do celu, jakiemu mają służyć.
3.
Wszelkie dokumenty uzyskane w wyniku przeprowadzenia kontroli i badań budowli morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej.
§  63.
Wyróżnia się następujące rodzaje kontroli budowli morskich:
1)
bieżące oględziny w czasie użytkowania budowli morskiej;
2)
kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3)
kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4)
kontrola nadzwyczajna.
§  64.
Bieżące oględziny, o których mowa w § 63 pkt 1, polegają na wizualnych obserwacjach nadwodnych elementów budowli morskiej oraz wyposażenia, dokonywanych przez osoby wyznaczone przez właściciela lub zarządcę budowli morskiej. Częstotliwość bieżących oględzin ustala właściciel lub zarządca tej budowli.
§  65.
Zakres bieżących oględzin nadwodnych elementów budowli morskiej powinien obejmować obserwacje co najmniej:
1)
korony budowli i przyległego naziomu;
2)
umocnień skarp i narzutów wraz z przyległym naziomem;
3)
elementów konstrukcji budowli;
4)
urządzeń cumowniczych i odbojowych;
5)
urządzeń wyjściowych;
6)
przykryć kanałów, studzienek i wnęk instalacyjnych;
7)
stanu funkcjonowania instalacji odwodnieniowych;
8)
stanu elementów drewnianych, gumowych, stalowych, betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego;
9)
stanu powłok ochronnych oraz elementów instalacji ochrony katodowej;
10)
stanu oznakowania nawigacyjnego budowli morskiej;
11)
działania oświetlenia:
a)
zewnętrznego światłem białym,
b)
oznakowania nawigacyjnego,
c)
świateł ostrzegawczych;
12)
stanu tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz ich oświetlenia.
§  66.
Bieżące oględziny nadwodnych elementów budowli morskiej należy przeprowadzać w szczególności:
1)
po zacumowaniu oraz po odcumowaniu wszelkich jednostek pływających;
2)
po wystąpieniu warunków pogodowych odbiegających od przeciętnych, a w szczególności:
a)
po silnych sztormach,
b)
w czasie wystąpienia ekstremalnie wysokich lub niskich stanów wody i zaraz po ich ustąpieniu,
c)
po ustąpieniu silnych mrozów,
d)
po długotrwałych i intensywnych opadach atmosferycznych.
§  67.
W przypadku stwierdzenia podczas bieżących oględzin widocznych zmian mogących wpływać na bezpieczeństwo konstrukcji lub na bezpieczeństwo użytkowania budowli morskiej należy sporządzić opis zauważonych zmian uzupełniony, w przypadku takiej potrzeby, dokumentacją fotograficzną.
§  68.
1.
Kontrolę okresową, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, polegającą na sprawdzaniu stanu technicznej sprawności budowli morskich przeprowadza, z uwzględnieniem art. 62 ust. 4 ustawy, właściciel lub zarządca budowli morskiej co najmniej raz w roku, z wyjątkiem:
1)
budowli morskich, na których przeładowuje się materiały, ładunki lub towary wchodzące w reakcje z materiałami, z których zbudowana jest budowla morska, oraz mogące spowodować skażenie wód portowych, powodujące intensyfikację korozji elementów konstrukcyjnych i wyposażenia budowli morskich,
2)
przystani promów morskich i portowych oraz przystani statków Ro-Ro i pasażerskich,
3)
falochronów narzutowych, nasypowych lub mieszanych oraz budowli ochrony brzegu morskiego o tym rodzaju konstrukcji

- dla których obowiązek przeprowadzania tych kontroli ustala się co pół roku.

2.
Kontrolę okresową okładzin skarp kanałów morskich i umocnień brzegowych, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy wykonać w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu budowy i powtarzać aż do momentu, gdy zastosowane do zatrzymania erozji środki osiągną wymagane warunki stabilnego zabezpieczenia. Następnie kontrole okresowe przeprowadza się w terminach określonych w ust. 1 pkt 3 i § 71.
§  69.
Podczas kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przeprowadzić szczegółowy przegląd części nadwodnej budowli morskiej, poprzedzając go sporządzeniem planów batymetrycznych zgodnie z § 90.
§  70.
Kontrola okresowa budowli morskiej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, powinna w szczególności obejmować:
1)
sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia, urządzeń i instalacji narażonych w sposób szczególny na wpływy szkodliwe z otoczenia;
2)
sprawdzenie sprawności działania instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo użytkowania budowli morskiej oraz służących ochronie środowiska;
3)
sprawdzenie elementów budowli morskiej wymienianych w dokumentach sporządzanych z bieżących oględzin, określonych w § 67.
§  71.
Okresowa kontrola, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, skarp kanałów morskich oraz umocnień brzegowych powinna obejmować obserwacje w zakresie:
1)
odkształceń - osiadania górnej części skarpy i wybrzuszania się jej w kierunku podstawy, wskazujące na początkową utratę stateczności;
2)
pęknięć - szeregu pęknięć równoległych do grzbietu i równoległego obsuwania się w kierunku podstawy, wskazujące na początkową utratę stateczności poprzez obsuwanie się skarpy górnej;
3)
pęknięć - szeregu pęknięć o heksagonalnym lub losowym przebiegu spękań, wskazujące na skurcz powstały w wyniku wysuszania się iłów;
4)
szczelin - otwarcia się spoin i szczelin w okładzinie z elementów prefabrykowanych, wskazujące na początkową utratę stateczności na skutek poślizgu pionowego lub poślizgu powierzchniowego;
5)
przecieków - wody unoszącej cząstki gruntu ze skarpy, wskazujące na erozję wewnętrzną lub erozję spływową.
§  72.
Skarpy ilaste należy sprawdzać bezpośrednio po ulewnym lub długotrwałym deszczu albo po ataku fal, a także po okresie suchym, dla określenia efektu wchodzenia wody do powierzchniowych szczelin gruntu.
§  73.
W przypadku istnienia wątpliwości w odniesieniu do krótko- i długookresowej obserwacji stateczności skarp wałów należy zainstalować urządzenia badawcze, które będą ostrzegać o zagrożeniu utraty stateczności skarpy, w celu umożliwienia skutecznej naprawy przed osiągnięciem stanu katastrofalnego w postaci obsunięcia się skarpy.
§  74.
Dla skarp podwodnych, a w szczególności tych, przy których odbywa się ruch jednostek pływających, należy przy badaniu stateczności skarp wykonywać sondowanie zboczy i dna, pozwalające na określenie istniejącego nachylenia skarp i porównanie go z nachyleniem dopuszczalnym.
§  75.
Kontrolę okresową, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, polegającą na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całej budowli morskiej wraz z jej częścią podwodną oraz sprawdzeniu estetyki i otoczenia tej budowli, przeprowadza, z uwzględnieniem art. 62 ust. 4 ustawy, właściciel lub zarządca danej budowli co najmniej raz na 5 lat, z wyjątkiem:
1)
elementów konstrukcyjnych budowli morskich, w pierwszych 3 latach użytkowania budowli morskiej,
2)
falochronów narzutowych, nasypowych lub mieszanych

- dla których obowiązek przeprowadzania tych kontroli ustala się co 3 lata.

§  76.
Podczas kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy przeprowadzić kontrolę części nadwodnej i podwodnej budowli morskiej, poprzedzając ją:
1)
pomiarami geodezyjnymi przemieszczeń pionowych i poziomych jej elementów konstrukcyjnych;
2)
sporządzeniem planów batymetrycznych akwenu;
3)
sporządzeniem atestów badania podwodnego;
4)
sporządzeniem sprawozdania z badania dna.
§  77.
1.
Kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, powinna w szczególności obejmować:
1)
dla nabrzeża, obrzeża, pirsu, mola i pomostu:
a)
przeprowadzenie badań sonarowych oraz pomiarów batymetrycznych akwenu, w pasie o szerokości nie mniejszej niż 3-krotna głębokość akwenu w miejscu posadowienia budowli i nie mniejszej niż 20 m,
b)
sprawdzenie szczelności zamków ścianek szczelnych, palościanek i skrzyń,
c)
ustalenie wielkości ubytków, pęknięć, obszarów i zasięgu korozji elementów konstrukcyjnych budowli,
d)
sprawdzenie aktualnych warunków posadowienia budowli na podstawie planów batymetrycznych akwenu, sprawozdania z badania dna i atestów badania podwodnego,
e)
określenie stanu dostępnych elementów systemu nośnego budowli oraz ich połączeń,
f)
ustalenie wielkości osiadań, ugięć i przemieszczeń całych konstrukcji i ich elementów składowych,
g)
określenie stanu nawierzchni i zasypów za konstrukcją nabrzeży,
h)
określenie działania instalacji obniżającej poziom wody gruntowej za ścianą nabrzeża lub obrzeża,
i)
sprawdzenie stanu elementów oraz podzespołów instalacji ochrony katodowej,
j)
sprawdzenie stanu technicznego umocnienia dna,
k)
określenie natężenia i równomierności oświetlenia,
l)
określenie stanu technicznego całości wyposażenia budowli morskiej;
2)
dla falochronów:
a)
przeprowadzenie badań sonarowych i pomiarów batymetrycznych akwenu, w pasie o szerokości nie mniejszej niż 3-krotna głębokość akwenu w miejscu posadowienia budowli i nie mniejszej niż 20 m,
b)
ustalenie wielkości ubytków materiałów zasypowych i wypełniających,
c)
sprawdzenie aktualnych warunków posadowienia budowli na podstawie planów batymetrycznych akwenu, sprawozdania z badania dna i atestów badania podwodnego,
d)
ustalenie wielkości przemieszczeń całych konstrukcji i ich elementów składowych,
e)
określenie stanu technicznego całości wyposażenia falochronów;
3)
dla dalb i innych samodzielnych konstrukcji cumowniczo-odbojowych:
a)
sprawdzenie stanu technicznego elementów nośnych, w tym szczególnie stanu zabezpieczeń antykorozyjnych,
b)
określenie występowania w promieniu 30 m wokół budowli morskiej odchyleń od przyjętej głębokości technicznej (Ht),
c)
sprawdzenie połączenia pali z konstrukcją głowicową,
d)
określenie stanu połączeń elementów konstrukcji głowicowej oraz zamocowań urządzeń odbojowych lub cumowniczych,
e)
sprawdzenie stanu technicznego umocnienia dna,
f)
określenie stanu technicznego całości wyposażenia;
4)
dla budowli ochrony brzegu morskiego:
a)
sprawdzenie aktualnych warunków posadowienia budowli,
b)
ustalenie wielkości ubytków materiału narzutowego i zasypowego,
c)
określenie stanu okładzin skarp,
d)
określenie stanu zużycia elementów drewnianych i żelbetowych budowli,
e)
sprawdzenie, czy nie występują przegłębienia dna w obszarze wpływu konstrukcji,
f)
sprawdzenie stanu konstrukcji i przemieszczeń opasek brzegowych,
g)
ustalenie wielkości osiadań i innych przemieszczeń pozostałych budowli ochrony brzegu morskiego.
2.
Zakres kontroli okresowej, o której mowa w ust. 1, obejmuje również szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia, urządzeń i instalacji budowli morskiej, łącznie z ich zamocowaniami, osłonami i przekryciami.
§  78.
Przerwy w użytkowaniu instalacji, urządzeń, wyposażenia lub całej budowli morskiej nie mają wpływu na terminy przeprowadzania kontroli okresowych.
§  79.
1.
Za pierwszą kontrolę okresową, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, uznaje się sprawdzenie budowli podczas odbioru połączonego z przekazaniem do użytkowania.
2.
Poza stwierdzeniem prawidłowego działania wszystkich instalacji i urządzeń technicznych należy uzyskać wyniki wszystkich pomiarów wyjściowych parametrów podlegających monitoringowi i opisać zdarzenia, warunki i okoliczności występujące w trakcie tych pomiarów.
3.
Jeżeli w okresie wykonywania budowli morskiej przeprowadzano pomiary geodezyjne, konieczne jest dołączenie tych pomiarów do wyników pomiaru wyjściowego wraz z opisem zdarzeń i okoliczności występujących w momencie dokonanego pomiaru.
§  80.
Wyniki kontroli okresowej przedstawia się w protokole kontroli okresowej, w którym zamieszcza się wykaz koniecznych robót budowlanych, ich rodzaj i zakres oraz uzasadnienie zaleconych terminów wykonania.
§  81.
1.
W przypadku wystąpienia nieprzewidywanych zdarzeń, a w szczególności gdy:
1)
wystąpiła klęska żywiołowa, wskutek której budowla morska uległa uszkodzeniu,
2)
doszło do kolizji jednostki pływającej z budowlą morską,
3)
wystąpiło w obszarze wpływu budowli morskiej nagłe przegłębienie dna,
4)
stan techniczny konstrukcji budowli morskiej budzi poważne zastrzeżenia z punktu widzenia jej nośności lub stateczności

- właściciel lub zarządca budowli morskiej obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli nadzwyczajnej, realizowanej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi albo rzeczoznawców budowlanych.

2.
Kontrola nadzwyczajna wymagana jest również, gdy:
1)
protokół kontroli okresowej zabrania dalszego zgodnego z przeznaczeniem użytkowania budowli morskiej lub jej elementów;
2)
planowana jest zmiana warunków lub sposobu użytkowania budowli morskiej.
3.
Zakres kontroli nadzwyczajnej oraz wymagane badania określają osoby posiadające uprawnienia, o których mowa w ust. 1, tak, aby końcowym wynikiem była ocena techniczna, dotycząca w szczególności przydatności budowli morskiej do dalszego użytkowania, warunków dalszego użytkowania, a także dopuszczalnych obciążeń i naprężeń.
§  82.
Kontrola sprawności działania instalacji ochrony katodowej stalowych elementów konstrukcyjnych budowli morskich, głównie pali, palościanki i ścianki szczelnej, powinna polegać na wykonaniu pomiarów potencjału elektrochemicznego oraz sprawdzeniu zamocowania anod.