Rozdział 3 - Plan batymetryczny akwenu - Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.206.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

Rozdział  3

Plan batymetryczny akwenu

§  88.
1.
Plan batymetryczny akwenu jest zapisem wykonanych pomiarów hydrograficznych, opracowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami służby hydrograficznej, służącym w szczególności do ustalenia:
1)
głębokości nawigacyjnej (Hn);
2)
głębokości nawigacyjnej aktualnej (Hna);
3)
przegłębień dna;
4)
spłyceń dna.
2.
Dokładność pomiarów batymetrycznych wykorzystywanych do opracowania planu batymetrycznego nie może być mniejsza niż określona w obowiązujących przepisach, o których mowa w ust. 1.
§  89.
1.
Plan batymetryczny akwenu jest wykorzystywany przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budowli morskiej oraz przez właściwe organy przy określaniu stateczności tych budowli.
2.
Wyróżnia się następujące rodzaje planów batymetrycznych akwenu:
1)
okresowe;
2)
kontrolne;
3)
awaryjne.
§  90.
1.
Okresowe plany batymetryczne akwenu sporządza się:
1)
co 2 lata - przy nieregularnym użytkowaniu akwenów i budowli morskich oraz dla stoczniowych konstrukcji hydrotechnicznych;
2)
co 1 rok - przy regularnym użytkowaniu akwenów i budowli morskich, w tym budowli przeznaczonych do przeładunku towarów i ładunków drobnicowych, masowych i kontenerów;
3)
w okresie krótszym niż rok:
a)
przy intensywnym użytkowaniu akwenów i budowli morskich, przy których odbywa się przeładunek ładunków masowych luzem oraz gdy ładunek ten wpada do akwenu i mogą wystąpić duże spłycenia dna,
b)
przy budowlach morskich wchodzących w skład terminali pasażerskich, promowych, paliwowych, gazowych oraz paliwowo-gazowych,
c)
w przypadku konieczności użytkowania budowli morskiej będącej w stanie przedawaryjnym,
d)
dla stanowisk stacji prób statków na uwięzi.
2.
Ustalenie okresu krótszego niż rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy określić w dokumentach kontroli okresowych.
§  91.
Kontrolne lub awaryjne plany batymetryczne akwenu należy wykonywać w przypadku:
1)
wykonania robót czerpalnych;
2)
wykonania robót zasypowych, w celu likwidacji przegłębień dna;
3)
konieczności uzyskania decyzji o zmianie sposobu użytkowania budowli morskiej, w szczególności przed obciążeniem budowli morskiej dźwignicą wywołującą większe lub bardziej niekorzystne obciążenia;
4)
stwierdzenia użycia śruby przez statek zacumowany do budowli morskiej, nieprzystosowanej do takiego użytkowania;
5)
po każdym sztormie, który wywołał określone w dokumentacji maksymalne falowanie na akwenie przy morskiej budowli hydrotechnicznej - w szczególności dla falochronów;
6)
każdorazowo po zaistniałej awarii budowli morskiej.
§  92.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających właściwe są wyłącznie plany batymetryczne akwenu wykonane lub sprawdzone, na podstawie przepisów odrębnych, przez właściwe urzędy morskie albo Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.