Rozdział 2 - Dokumentowanie przejmowania budowli morskich do użytkowania - Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.206.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

Rozdział  2

Dokumentowanie przejmowania budowli morskich do użytkowania

§  85.
1.
Przed przekazaniem budowli morskiej użytkownikowi właściciel tej budowli powinien w szczególności:
1)
zapewnić przyłączenie budowli morskiej do instalacji i sieci, zasilających tę budowlę w media takie, jak: energia elektryczna, telekomunikacja, gazy techniczne, olej bunkrowy, sprężone powietrze, para wodna, woda pitna, technologiczna i do celów przeciwpożarowych;
2)
ustawić tablice określające wielkość dopuszczalnego obciążenia naziomu lub konstrukcji budowli morskiej, z określeniem szerokości pasa lub obszaru, w którym ma być ona zachowana;
3)
ustawić tablice zakazu kotwiczenia jednostek pływających, spełniające wymagania Polskiej Normy, oraz zapewnić ich właściwe oświetlenie, od zachodu do wschodu słońca, w przypadku budowli morskiej:
a)
przez którą do przyległego akwenu przechodzą wszelkiego rodzaju kable lub rurociągi,
b)
przy której wykonane jest umocnienie dna;
4)
zapewnić wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych o maksymalnej wysokości statków mogących przepływać pod przewodami napowietrznymi przechodzącymi nad określonymi budowlami morskimi lub akwenami;
5)
wystawić oznakowanie nawigacyjne zgodne z wymogami projektu budowlanego.
2.
Spełnienie wymogów wymienionych w ust. 1 należy potwierdzić pisemnie.
§  86.
1.
W przypadku zmiany właściciela budowli morskiej w czasie jej użytkowania dotychczasowy właściciel budowli morskiej przekazuje nowemu właścicielowi kompletną dokumentację użytkowania danej budowli.
2.
W przypadku braków w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, obowiązek jej uzupełnienia ciąży na dotychczasowym właścicielu budowli morskiej.
§  87.
1.
Warunki użytkowania budowli morskiej wymagają udokumentowania aktualnego stanu przyległego obszaru gruntów pokrytych wodami oraz aktualnego stanu podwodnej części budowli morskiej.
2.
Wymaganymi dokumentami potwierdzającymi stan, o którym mowa w ust. 1, są:
1)
plan batymetryczny akwenu;
2)
atest badania podwodnego;
3)
sprawozdanie z badania dna;
4)
atest czystości dna.