Rozdział 1 - Wymagania ogólne - Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.206.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

Rozdział  1

Wymagania ogólne

§  83.
1.
Dokumentację użytkowania budowli morskiej stanowią:
1)
dokumentacja budowy i powykonawcza;
2)
dokumentacja przejmowania budowli morskich do użytkowania;
3)
dokumentacja odbioru budowli morskiej;
4)
książka obiektu budowlanego;
5)
instrukcja użytkowania oraz konserwacji maszyn i urządzeń, w jakie wyposażona jest budowla morska;
6)
decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budowli morskiej;
7)
decyzja o zmianie sposobu użytkowania budowli morskiej lub jej części;
8)
sporządzone w całym okresie użytkowania danej budowli morskiej:
a)
ekspertyzy stanu technicznego całej budowli morskiej lub jej części wykonane przez osoby uprawnione,
b)
opinie oraz oceny stanu technicznego całej budowli morskiej lub jej części, wykonane i sprawdzone przez osoby posiadające uprawnienia, określone w ustawie, w specjalności odpowiadającej zakresowi opinii,
c)
projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,
d)
protokoły kontroli okresowych,
e)
protokoły badań, pomiarów i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania budowli morskiej,
f)
protokoły okresowych pomiarów agresywności korozyjnej środowiska, postępu procesów korozyjnych i skuteczności zabezpieczeń antykorozyjnych,
g)
projekty lub programy długoletnich badań przemieszczeń poziomych i pionowych budowli morskiej, a także wyniki i analizy badań tych przemieszczeń,
h)
plany batymetryczne akwenu określonego dla danej budowli morskiej,
i)
atesty czystości dna,
j)
sprawozdanie z badania dna,
k)
atesty badań podwodnych podwodnej części budowli morskiej,
l)
analizy chemiczne prób osadów dennych,
m)
inne dokumenty dotyczące zagadnień technicznych lub eksploatacyjnych sporządzane w całym okresie użytkowania budowli morskiej.
2.
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać w warunkach zapewniających jej przydatność do użytku oraz możliwość natychmiastowego wykorzystania w całym okresie użytkowania budowli morskiej.
§  84.
W przypadku zaginięcia lub zniszczenia dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej właściciel lub zarządca budowli morskiej ma obowiązek sporządzenia inwentaryzacji budowli oraz ekspertyzy technicznej lub przeprowadzenia próbnego obciążenia budowli morskiej w celu określenia aktualnych parametrów techniczno-użytkowych oraz warunków dalszego użytkowania takiej budowli.