Rozdział 6 - Użytkowanie sztucznych progów podwodnych - Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.206.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

Rozdział  6

Użytkowanie sztucznych progów podwodnych

§  24.
Budowle morskie tworzące sztuczne progi podwodne, zwane dalej "progami podwodnymi", wymagają kontroli stałości ich wysokości i usytuowania.
§  25.
Progi podwodne działające jako wzdłużbrzegowe budowle rozpraszające energię falowania morskiego, ulegające znacznemu osiadaniu spowodowanemu erozją lokalną, drganiami konstrukcji oraz ruchami cząstek materiału dennego pod budowlą, należy poddawać pomiarom osiadań oraz przemieszczeń poziomych poszczególnych ich elementów w oparciu o ustalone repery, określające usytuowanie progu podwodnego i stanowiące jednocześnie punkty odniesienia badań zachowania się progu podwodnego.
§  26.
1.
W przypadku progów podwodnych o konstrukcji:
1)
monolitycznej - repery należy założyć w konstrukcji progu;
2)
narzutowej z kamienia lub bloków betonowych - w punktach skrajnych progu należy wbić pale rurowe i obsypać narzutem kamiennym.
2.
Pal rurowy powinien być zakończony pokrywą z przyspawanym reperem umożliwiającym pomiar przemieszczeń pionowych i poziomych.
§  27.
W progach podwodnych o konstrukcji narzutowej oprócz reperów należy ułożyć odpowiednio oznakowane bloki, których położenie powinno być przedmiotem obserwacji w okresie prowadzenia pomiarów przemieszczeń progu podwodnego.