Rozdział 3 - Konserwacja budowli morskiej - Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.206.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

Rozdział  3

Konserwacja budowli morskiej

§  10.
Konserwację budowli morskiej, jej wyposażenia, urządzeń i instalacji należy przeprowadzać w sposób zapewniający ciągłą sprawność techniczną budowli.
§  11.
Do zakresu bieżącej konserwacji budowli morskiej należy w szczególności:
1)
w odniesieniu do elementów budowli morskiej:
a)
renowacja antykorozyjnych zabezpieczeń powłokowych oraz naprawa elementów instalacji ochrony katodowej ścianki szczelnej lub palościanki,
b)
dokręcenie śrub lub nakrętek elementów stężających,
c)
uzupełnienie ubytków narzutów kamiennych oraz bloków betonowych w częściach nadwodnych budowli morskich,
d)
uzupełnienie filtrów i zasypów,
e)
wymiana uszkodzonej dyliny,
f)
powierzchniowe impregnowanie drewnianych elementów konstrukcyjnych,
g)
poprawianie i regulacja koron skarp,
h)
uzupełnianie drobnych ubytków w okładzinach skarp,
i)
uszczelnianie i spoinowanie szczelin między płytami lub blokami okładzinowymi,
j)
usuwanie produktów korozji i złuszczeń oraz renowacja powłok powierzchniowych konstrukcji stalowych i żelbetowych,
k)
uzupełnienie drobnych ubytków betonu, łącznie z oczyszczeniem zbrojenia, iniekcja rys i szczelin w betonie,
l)
usuwanie lokalnych zapadlisk nawierzchni dróg oraz placów składowych i manewrowych usytuowanych w linii budowli morskich, jeśli nie są skutkiem nieszczelności budowli; w przeciwnym razie należy w możliwie najkrótszym czasie usunąć przyczynę zapadlisk,
m)
naprawa ogrodzenia budowli morskich,
n)
utrzymanie czystości i estetyki korony budowli morskich,
o)
wymiana uszkodzonych kleszczy ścianek szczelnych lub palościanek,
p)
lokalne uzupełnianie narzutu kamiennego lub kamienia w gabionach, falochronach i materacach faszynowo-kamiennych umocnienia dna lub skarp,
r)
likwidowanie lokalnych nieszczelności w zamkach ścianki szczelnej lub palościanki,
s)
naprawa i konserwacja elementów spełniających funkcje oznakowania nawigacyjnego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych;
2)
w odniesieniu do wyposażenia, urządzeń i instalacji:
a)
wymiana na identyczne nowe lub naprawa uszkodzonych lub zużytych elementów urządzeń odbojowych, w tym opierzenia, drewnianych belek i ram odbojowych oraz elementów z gumy i tworzyw sztucznych,
b)
prostowanie, zabezpieczanie przed korozją i drobne naprawy balustrad, barierek i poręczy,
c)
naprawa stopni i podestów schodów,
d)
oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją kątowników ochronnych oraz naprawa, uzupełnienie lub wymiana poluzowanych odcinków kątowników ochronnych,
e)
oczyszczenie i udrożnienie systemów odprowadzających wodę opadową, systemów drenażowych oraz instalacji kanalizacyjnych,
f)
uruchomienie istniejącego systemu ochrony katodowej,
g)
naprawa, względnie wymiana pokryw studzienek lub przykryw kanałów instalacyjnych albo naprawa wnęk i kanałów instalacyjnych,
h)
naprawa lub wymiana drabinek wyjściowych,
i)
odnowienie barwnego oznakowania stałych elementów wyposażenia budowli,
j)
wymiana uszkodzonych urządzeń cumowniczych na identyczne nowe urządzenia,
k)
oczyszczanie opraw źródeł światła oraz ich powierzchni odbijającej;
3)
w odniesieniu do akwenu przyległego do budowli morskiej, określonego w dokumentacji:
a)
oczyszczenie dna z elementów stałych,
b)
usunięcie materiałów powodujących spłycenia powstałe w wyniku eksploatacji,
c)
usunięcie i utylizacja warstwy gruntu zanieczyszczonego,
d)
usunięcie powstałych przegłębień dna.
§  12.
Zakończenie konserwacji należy potwierdzić opisem wykonanych prac konserwacyjnych załączanym do dokumentów, o których mowa w § 83 ust. 1 pkt 8.
§  13.
Budowla morska, wykazująca uszkodzenia niestanowiące zagrożenia dla ludzi, jednostek pływających lub stateczności konstrukcji budowli, może być użytkowana do czasu przeprowadzenia remontu, pod warunkiem określenia i wprowadzenia ograniczeń użytkowych.