Rozdział 2 - Badania elementów betonowych istniejących budowli morskich przed przystąpieniem do remontu, przebudowy lub naprawy - Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.206.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

Rozdział  2

Badania elementów betonowych istniejących budowli morskich przed przystąpieniem do remontu, przebudowy lub naprawy

§  6.
Przed przystąpieniem do remontu, przebudowy lub naprawy budowli morskiej należy wykonać:
1)
szczegółową kontrolę budowli lub jej elementów;
2)
inwentaryzację budowli morskiej, pozwalającą na ustalenie koniecznego zakresu remontu, przebudowy lub naprawy;
3)
badania, o których mowa w § 8.
§  7.
Inwentaryzacja uszkodzeń budowli morskiej podlegającej remontowi lub przebudowie powinna określać:
1)
rodzaj, położenie i wymiary elementów budowli morskiej podlegających remontowi, przebudowie lub naprawie;
2)
rodzaj i jakość zastosowanych w budowli materiałów i wyrobów budowlanych;
3)
charakterystykę uszkodzeń - rodzaj i zakres uszkodzeń, wymiary uszkodzeń, opis uszkodzeń;
4)
dokumentację graficzną - fotografie, szkice i rysunki techniczne;
5)
inne niezbędne dane wymagane przez projektanta albo rzeczoznawcę budowlanego.
§  8.
1.
Zakres badań dotyczący betonowych, żelbetowych lub wstępnie sprężonych budowli morskich oraz ich elementów podlegających remontowi lub przebudowie określa w ocenie lub opinii technicznej osoba posiadająca uprawnienia, określone w ustawie, w specjalności odpowiadającej zakresowi opinii.
2.
W zależności od potrzeb, badania, o których mowa w ust. 1, powinny określać:
1)
w odniesieniu do betonu:
a)
występowanie przewilgoceń, narośli organicznych, zafarbowań, wykwitów i odprysków betonu,
b)
szorstkość powierzchni zewnętrznych,
c)
wytrzymałość na rozciąganie przyczepne,
d)
szczelność,
e)
głębokość karbonatyzacji,
f)
zawartość chlorków,
g)
przebieg, lokalizację i rodzaj rys,
h)
przemieszczenia w rysach,
i)
stan szczelin dylatacyjnych sekcji budowli;
2)
w odniesieniu do zbrojenia:
a)
stan i grubość otuliny betonowej,
b)
występowanie korozji i powierzchnie pokryte produktami korozji,
c)
zmniejszenia przekroju stali zbrojeniowej;
3)
w odniesieniu do kabli sprężających:
a)
stan i grubość otuliny betonowej,
b)
stan zacisków kabli,
c)
stan prętów i kabli sprężających,
d)
istniejący stopień sprężenia kabli;
4)
w odniesieniu do całej konstrukcji budowli morskiej:
a)
odkształcenia,
b)
wielkość obciążeń, jakim była i jest poddana budowla i jej elementy,
c)
zachowanie się budowli pod wpływem drgań.
3.
W zależności od potrzeb, badania, o których mowa w ust. 1, powinny określać konieczność pobrania próbki materiału z wykwitów betonu lub próbki betonu i stali z uszkodzonych elementów betonowych.
§  9.
Ocena lub opinia techniczna, o której mowa w § 8 ust. 1, powinna zawierać obliczenia statyczne, określające stateczność i bezpieczeństwo całej budowli morskiej oraz poszczególnych jej elementów, przed i po naprawie, lub uzasadnienie odstąpienia od całości bądź określonej części tego wymogu.