Rozdział 5 - Wyjścia awaryjne - Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.65.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2011 r.

Rozdział  5

Wyjścia awaryjne

§  10.
1.
Liczba wyjść awaryjnych po każdej stronie tramwaju nie może być mniejsza niż:
1)
dwa w każdym tramwaju;
2)
jedno w każdym członie tramwaju wieloczłonowego, jeżeli długość tego członu jest większa niż 6 m.
2.
Wyjściami awaryjnymi, o których mowa w ust. 1, mogą być:
1)
drzwi przedziału pasażerskiego;
2)
szyby w oknach;
3)
otwory dachowe;
4)
drzwi kabiny stanowiska motorniczego - dotyczy wyłącznie drzwi zewnętrznych.
3.
Szyby okien wyjść awaryjnych powinny być łatwe do usunięcia poprzez otwarcie okna, usunięcie szyby lub rozbicie szyby młotkiem umieszczonym wewnątrz tramwaju. Szyby przeznaczone do rozbicia nie mogą być wykonane ze szkła klejonego lub z tworzyw sztucznych oraz oklejane foliami.
4.
Otwieranie wyjść awaryjnych powinno być możliwe zarówno z zewnątrz, jak i z wnętrza tramwaju.
5.
Wyjście awaryjne powinno być wyraźnie oznakowane umieszczonym wewnątrz tramwaju napisem barwy czerwonej, ze wskazaniem sposobu korzystania.
6.
Dostęp do okien wyjść awaryjnych powinien umożliwiać przeprowadzenie szablonu o wymiarach 600 mm × 400 mm z narożami zaokrąglonymi promieniem 200 mm, w świetle okna, z zachowaniem kierunku ruchu szablonu zgodnego z kierunkiem ewakuacji z wnętrza na zewnątrz tramwaju. Szablon powinien być utrzymywany prostopadle do kierunku ruchu.