Rozdział 2 - Wyposażenie - Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.65.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2011 r.

Rozdział  2

Wyposażenie

§  4.
1.
Tramwaj powinien być wyposażony w:
1)
tabliczkę znamionową trwale umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym, określającą w szczególności:
a)
nazwę wytwórni lub znak firmowy producenta,
b)
rok produkcji,
c)
oznaczenie typu tramwaju,
d)
numer rozpoznawczy, który powinien być również umieszczony w sposób trwały na nadwoziu;
2)
numer taborowy umieszczony na zewnątrz tramwaju, a w tramwaju przeznaczonym do przewozu osób również wewnątrz;
3)
miejsca dostosowane do zamontowania tablic kierunkowych;
4)
przedni i tylny zderzak, których odległość od dolnej krawędzi do poziomu główki szyny nie może przekraczać 800 mm;
5)
odgarniacz, umieszczony przed przednią osią na wysokości nie większej niż 100 mm od powierzchni główki szyny nieobciążonego tramwaju, bądź odpowiednio ukształtowane czoło nadwozia na tej wysokości; tramwaj dwukierunkowy powinien mieć umieszczony odgarniacz z przodu i z tyłu;
6)
uchwyty lub przyciski w przedziale pasażerskim włączające hamulce bezpieczeństwa, umieszczone w widocznym i łatwo dostępnym miejscu oraz łatwe do użycia w razie niebezpieczeństwa; obok uchwytów lub przycisków powinien być umieszczony napis objaśniający sposób ich użycia; jeżeli uchwyt lub przycisk jest wykonany jako mechanizm dźwigniowy, to wartość siły potrzebnej do jego uruchomienia nie powinna być większa niż 130 N; liczba uchwytów lub przycisków nie powinna być mniejsza niż:
a)
dwa - w każdym tramwaju,
b)
jeden - w każdym członie tramwaju wieloczłonowego przekraczającym długość 6 m;
7)
odpowiednio oznakowane miejsca do podnoszenia tramwaju.
2.
Dopuszcza się wyposażenie tramwaju w umieszczony na jego końcu dodatkowy pulpit sterujący, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, przy czym pulpit ten powinien być wyposażony w urządzenie zatrzymujące tramwaj (czuwak) i umożliwiać co najmniej:
1)
jazdę do tyłu;
2)
hamowanie przynajmniej dwoma rodzajami hamulców;
3)
włączanie sygnału dźwiękowego.
§  5.
Tramwaj silnikowy poza wymaganiami, o których mowa w § 4, powinien być wyposażony w:
1)
co najmniej jedno lusterko lub urządzenie zewnętrzne po prawej stronie nadwozia w odniesieniu do kierunku jazdy, zapewniające motorniczemu niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widoczność do tyłu;
2)
co najmniej jedno lusterko lub urządzenie wewnętrzne, zapewniające motorniczemu widoczność wnętrza tramwaju;
3)
sygnał dźwiękowy - dzwonek o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie; poziom dźwięku A tego sygnału, mierzony podczas postoju na zewnątrz z odległości 3,00 m od czoła tramwaju na wysokości 1,2 m ± 0,2 m od poziomu główki szyny, powinien być nie mniejszy niż:
a)
85 dB - dla tramwaju wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1974 r., a przed dniem 1 lipca 2011 r.,
b)
90 dB - dla tramwaju wyprodukowanego po dniu 30 czerwca 2011 r.;
4)
wycieraczkę przedniej szyby zapewniającą odpowiednie pole widzenia motorniczego, a w tramwaju wyprodukowanym po dniu 30 czerwca 2011 r. - w urządzenie do zmywania tej szyby;
5)
gaśnicę śniegową o zawartości 5 kg dwutlenku węgla lub gaśnicę proszkową o zawartości 6 kg proszku przeznaczonego do gaszenia pożarów grup ABC, umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym, w pobliżu stanowiska motorniczego.
§  6.
1.
Zespół tramwajowy powinien być wyposażony w:
1)
co najmniej 2 gaśnice spełniające wymagania, o których mowa w § 5 pkt 5;
2)
osłonę sprzęgów międzytramwajowych od strony drzwi pasażerskich lub posiadać oznaczenie, umieszczone na sprzęgach, informujące o zakazie wchodzenia pomiędzy tramwaje.
2.
Tramwaje wchodzące w skład zespołu tramwajowego powinny spełniać wymagania, o których mowa w § 4 i 5.