Dział 1 - Przepisy ogólne - Warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.65.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2011 r.

DZIAŁ  I

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Przepisy rozporządzenia regulują warunki techniczne pojazdów, jakim powinny odpowiadać tramwaje i trolejbusy uczestniczące w ruchu drogowym, oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do tramwajów i trolejbusów zabytkowych.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
kierujący tramwajem (motorniczy) - osobę uprawnioną do kierowania tramwajem;
2)
tramwaj - pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych;
3)
tramwaj jednokierunkowy - tramwaj przystosowany do jazdy w jednym kierunku;
4)
tramwaj dwukierunkowy - tramwaj przystosowany do jazdy w dwóch kierunkach;
5)
tramwaj silnikowy - tramwaj wyposażony w urządzenia napędowe i stanowisko motorniczego;
6)
tramwaj doczepny czynny - tramwaj posiadający urządzenia napędowe, przeznaczony do łączenia z innymi tramwajami, z których jeden jest tramwajem silnikowym;
7)
tramwaj doczepny bierny - tramwaj nieposiadający urządzeń napędowych, przeznaczony do łączenia z innymi tramwajami, z których jeden jest tramwajem silnikowym;
8)
tramwaj wieloczłonowy - tramwaj składający się co najmniej z dwóch członów połączonych ze sobą przegubem w sposób umożliwiający bezpośrednie przechodzenie osób między członami;
9)
zespół tramwajowy - zespół składający się z dwóch lub więcej tramwajów połączonych ze sobą w celu poruszania się jako całość;
10)
tramwaj techniczny - tramwaj przeznaczony do obsługi, naprawy i utrzymania infrastruktury technicznej, przewożący specjalistyczne urządzenia, ładunki i niezbędną załogę;
11)
tramwaj doczepny bierny techniczny - tramwaj nieposiadający urządzeń napędowych, przeznaczony do łączenia z tramwajami technicznymi;
12)
trolejbus - autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej;
13)
trolejbus wieloczłonowy - trolejbus składający się co najmniej z dwóch członów połączonych ze sobą przegubem w sposób umożliwiający bezpośrednie przechodzenie osób między członami;
14)
dopuszczalna liczba miejsc - sumę liczby miejsc do siedzenia i miejsc do stania, przy założeniu, że 0,2 m2 powierzchni przypada na jedną osobę stojącą; przy czym do obliczenia przyjmuje się powierzchnię dostępną dla osób stojących;
15)
nacisk osi - sumę nacisków, jaką na tor lub drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi;
16)
układ jazdy autonomicznej - układ napędowy umożliwiający poruszanie się tramwaju lub trolejbusu bez zasilania z sieci trakcyjnej;
17)
pierwszy stopień izolacji - izolację dielektryczną części czynnych przewodzących, zastosowaną w celu zapewnienia podstawowej ochrony przeciwporażeniowej;
18)
drugi stopień izolacji - izolację dielektryczną dodatkową, zastosowaną w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w przypadku uszkodzenia izolacji pierwszego stopnia;
19)
izolacja dwustopniowa - izolację składającą się z izolacji pierwszego i drugiego stopnia;
20)
izolacja wzmocniona - pojedynczy układ izolacji zapewniający zwiększoną ochronę przeciwporażeniową w stosunku do izolacji podstawowej.