Rozdział 1 - Urządzenia wyjściowe - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  1

Urządzenia wyjściowe

§  203.
1.
Nabrzeża, pomosty, pirsy, falochrony, dalby i wysepki cumowniczo-odbojowe zaopatruje się w stalowe drabinki wyjściowe, w odstępach nie większych niż 50 m, tak aby nie kolidowały z urządzeniami cumowniczymi i odbojowymi oraz linami cumowniczymi.
2.
Drabinki, o których mowa w ust. 1, muszą:
1)
być tak umieszczone, aby dolny szczebel sięgał nie mniej niż 0,50 m poniżej bezwzględnie najniższego poziomu wody NNW w danym akwenie,
2)
być umieszczone we wnękach, tak aby nie wystawały poza odwodną ścianę nadbudowy budowli morskiej,
3)
być wykonane ze szczebli stalowych o przekroju kwadratowym 22 x 22 mm, zamocowanych w podłużnicach, krawędzią do góry,
4)
mieć rozstaw szczebli od 0,28 do 0,35 m,
5)
mieć szerokość użytkową w świetle podłużnic nie mniejszą niż 0,30 m,
6)
być montowane tak, aby szczeble znajdowały się co najmniej 0,15 m od ścian lub innych równoległych powierzchni znajdujących się za drabinką,
7)
być montowane tak, aby pierwszy szczebel znajdował się 0,15 m poniżej górnej krawędzi budowli,
8)
mieć w górnej części pałąkowate uchwyty z pręta stalowego o średnicy 40 mm, poręcze lub inne urządzenie umożliwiające bezpieczne i wygodne wejście i zejście, wystające ponad koronę budowli morskiej do 0,3 m i oddalone od krawędzi odwodnej (w kierunku do budowli) nie więcej niż 0,45 m,
9)
być tak skonstruowane, aby umożliwiać szybki i dogodny montaż lub demontaż,
10)
być tak skonstruowane, aby były odporne na zniszczenia przez krę lodową dociskaną przez statki.
3.
W przypadku możliwego obciążenia krą lodową dopuszcza się wykonanie dolnej części drabinki w formie łańcucha ze szczeblami stalowymi odpowiadającymi wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5.
4.
Wnęki dla umieszczenia drabinek wyjściowych powinny mieć w przypadku nabrzeży betonowych szerokość nie mniejszą niż 0,50 m i głębokość nie mniejszą niż 0,25 m.
5.
Dopuszcza się stosowanie drabinek linowych na obiektach tymczasowych.
§  204.
1.
W przypadku wyposażenia budowli morskich w zejścia do motorówek, lokalizuje się je na początku i na końcu budowli.
2.
W przypadku budowli, których długość znacznie przekracza 500 m, zejścia, o których mowa w ust. 1, lokalizuje się w punktach pośrednich, co 200-500 m.
3.
Górną krawędź zejścia do motorówek sytuuje się tak, aby w przypadku nabrzeży i pirsów ruch osób i przeładunek towarów nie ulegał wzajemnemu zakłócaniu.
4.
Zejścia do motorówek na nabrzeżach sytuuje się tak, aby nie powodowały zagrożenia dla dobijających i cumujących jednostek pływających.
5.
Schodki zejścia do motorówek powinny mieć szerokość użytkową nie mniejszą niż 1,20 m.
6.
Schodki zejścia do motorówek należy:
1)
wykonywać jako jednobiegowe lub dwubiegowe,
2)
wykonywać z szorstkiego betonu,
3)
zabezpieczać krawędzie profilami stalowymi.
7.
Wysokość stopni schodków należy ustalać z warunku określonego wzorem:

2h + b = 0,60 do 0,65 m

gdzie

h - wysokość stopnia wyrażona w m,

b - głębokość stopnia wyrażona w m.

8.
Na odlądowej ścianie przylegającej do schodków zejścia mocuje się poręcz na wysokości 1,10 m, mierząc od krawędzi stopni.
9.
Zabrania się wykonywania poręczy i balustrady do odwodnej strony zejścia.
10.
Uskok nabrzeża przy zejściu do motorówek zabezpiecza się barierką o wysokości 1,10 m.
11.
Podest zejścia do motorówek wyposaża się w pachoł lub rożek cumowniczy.
12.
Szerokość spocznika wynosi 1,50 m.