Rozdział 1 - Klasyfikacja - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  1

Klasyfikacja

§  167.
1.
W zależności od pełnionych funkcji wyróżnia się:
1)
nabrzeża przeładunkowe i postojowe, będące miejscami cumowania statków, przeładunku towarów lub obsługi pasażerów,
2)
obrzeża stanowiące obudowę brzegów.
2.
W zależności od pełnionych funkcji wyróżnia się pomosty:
1)
przeładunkowe,
2)
komunikacyjne, stanowiące lądowe drogi komunikacyjne usytuowane na akwenie,
3)
specjalne, w szczególności takie jak: kładki dla cumowników, kładki dojściowe dla pieszych, estakady rurociągów i estakady taśmociągów.
§  168.
1.
W zależności od zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego i materiałów użytych do budowy wyróżnia się nabrzeża:
1)
masywne stawiane, wykonane z żelbetowych wielkowymiarowych prefabrykatów skrzyniowych, bloków betonowych lub monolitów betonowych,
2)
masywne zapuszczane w podłoże gruntowe, wykonane ze studni albo kesonów,
3)
płytowe, składające się ze ścianki szczelnej, płyty żelbetowej i pali,
4)
oczepowe, składające się ze ścianki szczelnej, oczepu i zakotwienia,
5)
kątowe, złożone z prefabrykatów wspornikowych albo tarczowych,
6)
powłokowo-gruntowe, składające się z gruntu niespoistego zbrojonego albo z gródz komorowych wypełnionych gruntem,
7)
kozłowe, składające się ze ścianki szczelnej, oczepu i pali kotwiących, tworzących kozioł ze ścinką szczelną.
2.
Pod względem zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego wyróżnia się obrzeża:
1)
stanowiące pionowe obudowy brzegu, w postaci uskoku naziomu o konstrukcji jak w ust. 1,
2)
stanowiące obudowę brzegów skarpowych, zabezpieczonych okładzinami.
3.
Pod względem zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego wyróżnia się pomosty:
1)
na filarach masywnych, stawianych lub zapuszczanych,
2)
na filarach palowych,
3)
na równomiernym ruszcie palowym.