Rozdział 1 - Usytuowanie budowli morskiej - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  1

Usytuowanie budowli morskiej

§  56.
1.
Usytuowanie budowli morskich dostosowuje się do funkcji poszczególnych rejonów portowych lub obszarów przyległych do brzegu morskiego.
2.
Usytuowanie budowli morskiej na działce budowlanej albo akwatorium dostosowuje się do linii i gabarytów istniejącej zabudowy, aby zapewnić zachowanie odległości między budowlami morskimi i innymi obiektami lub urządzeniami terenowymi oraz odległości budowli i urządzeń od granic działki i zabudowy na działkach sąsiednich, na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, a także w przepisach odrębnych.
§  57.
Jeżeli projekt budowlany przewiduje usytuowanie morskich znaków nawigacyjnych na budowlach, przeprowadza się analizę widoczności tych znaków w porze dziennej i zasięgu świateł w porze nocnej oraz analizę nawigacyjną.
§  58.
1.
Rejony portowe tworzą niezależne pojedyncze lub zgrupowane przystanie.
2.
Przystanie klasyfikuje się następująco:
1)
ze względu na położenie: brzegowe, portowe, pełnomorskie,
2)
ze względu na osłonięcie:
a)
wewnętrzne - osłonięte przed falowaniem morskim,
b)
otwarte - nie osłonięte przed falowaniem morskim,
3)
ze względu na spełniane funkcje:
a)
żeglugi pasażerskiej,
b)
przeładunku towarów masowych - sypkich, ciekłych i gazowych,
c)
przeładunku drobnicy,
d)
przeładunku kontenerów,
e)
promowe,
f)
poduszkowców,
g)
rybackie,
h)
jachtowe,
i)
dla wojennych jednostek pływających oraz
j)
dla specjalnych jednostek pływających.
§  59.
W celu zapewnienia stateczności brzegów kanałów morskich projekt budowlany budowli morskiej usytuowanej wzdłuż tych kanałów poprzedza analiza nawigacyjna sporządzona z uwzględnieniem założonego przekroju poprzecznego i głębokości kanału oraz występujących prędkości wody i kierunków jej przepływu.
§  60.
Usytuowanie budowli morskich na odcinkach brzegów, gdzie charakterystyczną cechą strefy brzegowej jest transport osadów wzdłuż brzegu morskiego, poprzedza się analizą i określeniem warunków do wykonania obejścia dla unoszonego materiału dennego.
§  61.
Projekt usytuowania budowli morskiej wzdłuż brzegu poprzedza się oceną oddziaływania tej budowli na stateczność brzegu morskiego w rejonach nie podlegających zabezpieczeniu.
§  62.
Usytuowanie i układ budowli morskich zapewnia, określony w opracowaniu analitycznym, dopuszczalny stopień falowania wewnątrzportowego w celu:
1)
stworzenia bezpiecznych warunków postoju statków przy nabrzeżach lub statków na kotwicach,
2)
zapewnienia osłoniętych powierzchni manewrowych i obrotnic statków,
3)
zapewnienia osłoniętego odcinka drogi wodnej dla umożliwienia zatrzymania statku wchodzącego do portu przy bezpiecznej prędkości nawigacyjnej,
4)
zapewnienia spełnienia wymagań operacji przeładunkowych z punktu widzenia dopuszczalnych ruchów statków w czasie ich postoju przy budowli.
§  63.
Przy usytuowaniu budowli morskich osłaniających akweny portów lub przystani morskich i określaniu warunków nawigacyjnych wewnątrz portów lub przystani rozpatruje się zakres odbicia lub pochłaniania fali wewnątrz portu, a tam, gdzie następuje zmiana głębokości, ocenia się ruch wody na płyciznach, refrakcję fali i tarcie wody o dno.
§  64.
Usytuowanie układu budowli morskich, a w szczególności falochronów, oraz ustalanie wymiarów akwatorium poprzedza się analizą zmian linii brzegowej i topografii dna morskiego przed i po realizacji budowli morskich.
§  65.
Projektowanie układu budowli morskich, o których mowa w § 64, poprzedza się badaniami przy użyciu modeli matematycznych i hydraulicznych, z uwzględnieniem udokumentowanych danych wyjściowych dla tych modeli, w odniesieniu do projektowanego obszaru portu.
§  66.
1.
Miejsca postojowe statków projektuje się tak, aby nie były one usytuowane w linii tworzącej prostopadłą między linią burty a kierunkiem silnych wiatrów i falowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku gdy miejsca postojowe nie mogą być zaprojektowane w sposób określony w ust. 1, wykonuje się opracowanie analityczne ustalające dodatkowe warunki pracy i obciążenia budowli i odpowiadające im ograniczenia żeglugowe oraz przeładunkowe.
§  67.
Przy projektowaniu usytuowania miejsc postojowych statków bierze się pod uwagę wpływ prądu wody na żeglugę w porcie z uwzględnieniem jego siły, dostępność holowników, warunki obciążenia budowli morskiej oraz dopuszczalność ruchu statków w czasie postoju przy budowli.
§  68.
W miejscach, w których występują prądy wody o znacznej prędkości i niekorzystnych kierunkach, dokonuje się zmiany ich kierunku poprzez ustawienie kierownic, z uwzględnieniem kierunku podchodzenia statku.
§  69.
1.
Dopuszczalny odstęp między cumującymi statkami projektuje się z uwzględnieniem metody dobijania i cumowania statków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Dla statków rybackich oraz jednostek sportowych dopuszcza się przyjmowanie długości miejsca postoju równe 1,15 długości rozpatrywanej jednostki pływającej.
§  70.
1.
Rzędną korony budowli morskiej służącej do postoju statków oraz rzędną terenu portowego określa się w oparciu o opracowanie analityczne, zakładając wykluczenie możliwości zalania terenu portu lub przystani morskiej w okresie występowania najwyższego poziomu morza WWW.
2.
W opracowaniu analitycznym, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się analizę statystyczną wysokich poziomów wody i częstotliwości ich występowania, z uwzględnieniem możliwości i częstotliwości występowania falowania.
3.
Rzędną korony budowli morskich i terenów, o których mowa w § 49 pkt 1 i § 50, ustala się z uwzględnieniem ryzyka skutków ich zatopienia.
4.
Jeżeli w rejonie usytuowania budowli morskich występuje falowanie morskie albo falowanie od przepływających jednostek pływających, minimalne wzniesienie korony budowli morskiej ustala się na wysokości 0,50 m ponad bezwzględnie najwyższy poziom morza WWW. W takim przypadku można odstąpić od wykonania opracowania analitycznego, o którym mowa w ust. 1.
§  71.
1.
Rzędna korony konstrukcji budowli morskiej, niższa od bezwzględnie najwyższego poziomu morza WWW, dopuszczalna jest wyłącznie w przystaniach dla małych jednostek pływających, w szczególności jachtów, motorówek i kutrów rybackich.
2.
Odstępstwo od zasad określonych w § 70, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy lądowego zaplecza terenu tych przystani.
§  72.
1.
Przy sytuowaniu i określaniu wysokości budowli morskich osłaniających akweny portowe, gdy za tą budowlą znajdują się obszary użytkowane, określa się dopuszczalne objętości przelewającej się wody ponad koronę falochronu, biorąc pod uwagę wartości określone w § 137 ust. 3.
2.
Dla budowli morskich ochraniających brzeg przyjmuje się następujące dopuszczalne objętości przelewającej się wody:
1)
opaska pionowościenna lub pochyłościenna:
a)
nie chroniona korona i tylna ściana 2 x 10-3 m3/m x s,
b)
chroniona korona i nie chroniona tylna skarpa 2 x 10-2 m3/m x s,
c)
chroniona korona i tylna skarpa 5 x 10-2 m3/m x s,
2)
opaska typu skarpowego:
a)
skarpa bez nawierzchni 5 x 10-2 m3/m x s,
b)
bulwar z nawierzchnią 2 x 10-1 m3/m x s.
3.
Dopuszczalne objętości przelewającej się wody, o których mowa w § 137 ust. 3, uzupełnia się następującymi wartościami dla opasek brzegowych, w przypadku usytuowania budynków bezpośrednio za tą opaską:
1)
przy założeniu uniknięcia uszkodzenia budynku 1 x 10-6 m3/m x s,
2)
przy założeniu uniknięcia uszkodzenia konstrukcji, z uszkodzeniem okien i drzwi 3 x 10-5 m3/m x s.
§  73.
Przy wyborze usytuowania budowli morskich tworzących przystań jachtową lub port jachtowy należy:
1)
unikać usytuowania wymagającego wykonywania długich torów podejściowych,
2)
sytuować wejście na głębokościach naturalnych, nie mniejszych od wymaganej głębokości na wejściu,
3)
sytuować wejście tak, aby możliwe było podejście z kierunków różniących się o kąt nie mniejszy niż 90°.
§  74.
1.
Głębokość minimalną wody na torze podejściowym do portu, w kanałach wewnętrznych i basenach, określa się w odniesieniu do poszczególnych budowli morskich, na podstawie opracowania analitycznego.
2.
W opracowaniu analitycznym, o którym mowa w ust. 1, określa się również usytuowanie i szerokości torów podejściowych i wewnętrznych kanałów portowych.
§  75.
1.
Usytuowanie i wymiary obrotnic statków określa się w oparciu o analizę nawigacyjną.
2.
Przy projektowaniu obrotnic statków albo przebudowy już istniejących najmniejsza średnica obrotnicy (Dobr) nie może być mniejsza od wartości zestawionych w tab. 3.

Tablica 3

Lp.Sposób obracania statków morskichBudowa nowych obrotnicPrzebudowa istniejących obrotnic
1234
1Obrót na szpringu umocowanym do pachoła cumowniczego na budowli morskiej1,5 x Lc1,3 x Lc
2Obrót za pomocą holowników zbiornikowców, gazowców lub chemikaliowców(2,0-2,5) x Lc2,0 x Lc
3Obrót za pomocą holowników statków morskich innych niż zbiornikowce, gazowce i chemikaliowce2,0 x Lc1,6 x Lc

gdzie:

Lc - wyrażona w metrach całkowita długość kadłuba charakterystycznych statków morskich.

3.
Na akwenach, gdzie występuje prąd wody o pomierzonych prędkościach i kierunkach występowania, mający wpływ na miarodajne jednostki pływające, usytuowanie i wymiary obrotnicy statków projektuje się w kształcie zbliżonym do elipsy, której duża oś odpowiada wymiarom określonym w tab. 3.
4.
Głębokość wody na obszarze obrotnicy statków określa się w zależności od stopnia załadowania obracanych na niej statków.