Rozdział 3 - Głębokości akwenów przy budowlach morskich oraz sumaryczny zapas głębokości wody pod stępką kadłuba statku - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  3

Głębokości akwenów przy budowlach morskich oraz sumaryczny zapas głębokości wody pod stępką kadłuba statku

§  25.
1.
Dla każdej budowli morskiej określa się następujące trzy głębokości wody:
1)
głębokość techniczną Ht,
2)
głębokość projektowaną Hp,
3)
głębokość dopuszczalną Hdop..
2.
Głębokość wody mierzy się od średniego poziomu morza SW rozpatrywanego akwenu.
3.
Głębokości wody nanoszone na plany sondażowe sprowadza się do poziomu zerowego planu i podaje z dokładnością do 0,1 m.
§  26.
1.
Przez plan sondażowy dna w sąsiedztwie budowli morskiej rozumie się plan sporządzony w skali 1:1000 lub 1:500 albo 1:250, obejmujący szerokość pasa dna do 50 m, mierząc od konstrukcji danej budowli.
2.
Plan sondażowy torów wodnych sporządza się w skali 1:2000.
§  27.
1.
Pomiary głębokości wody, w profilach sondażowych prostopadłych do odwodnej linii budowli morskich, wykonuje się według następujących zasad:
1)
pierwszy punkt pomiaru głębokości wody w profilu sondażowym - bezpośrednio przy konstrukcji budowli morskiej,
2)
drugi punkt - w odległości 1 m od pierwszego punktu pomiaru głębokości profilu sondażowego,
3)
trzeci punkt - w odległości 2 m od drugiego punktu profilu,
4)
czwarty i następne punkty pomiaru głębokości - w stałej odległości co 5 m.
2.
Odległość pomiędzy profilami sondażowymi, o których mowa w ust. 1, wynosi:
1)
5 m - w przypadku stwierdzenia zagrożenia stateczności budowli morskiej lub nałożenia takiego obowiązku przez organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
2)
10 m - w pozostałych przypadkach.
3.
Legenda zamieszczona na planie sondażowym określa odległości punktów pomiaru głębokości wody w profilach sondażowych oraz odległości pomiędzy tymi profilami.
4.
W obrębie wolno stojących budowli morskich sondaż obejmuje akwen o promieniu 50 m od tej budowli, z zachowaniem odległości punktów pomiaru głębokości w profilach sondażowych określonych w ust. 1. Profile sondażowe rozchodzą się promieniście od budowli morskiej pod kątem od 10° do 15°.
5.
Plany sondażowe oraz atesty trałowania wykonują urzędy morskie lub Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni.
6.
Plany oraz atesty, o których mowa w ust. 5, sporządzone przez inne jednostki organizacyjne wymagają zatwierdzenia przez właściwy urząd morski albo Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni.
§  28.
1.
Głębokość techniczna Ht jest podstawowym parametrem techniczno-użytkowym budowli morskiej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 9 i § 33 ust. 2; stanowi ją wyrażona w metrach suma:

Ht = Tc + Rt

gdzie:

Tc - zgodnie z § 22 pkt 4,

Rt - sumaryczny zapas głębokości wody pod stępką kadłuba statku charakterystycznego, umożliwiający, w miejscu usytuowania danej budowli morskiej, pływalność tego statku w najniekorzystniejszych warunkach hydrologicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.
Głębokość techniczną, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się przy określaniu dla danej budowli morskiej:
1)
wymaganego rozstawu i nośności urządzeń cumowniczych,
2)
wymaganego rozstawu i nośności urządzeń odbojowych,
3)
niezbędnej długości linii cumowniczej.
3.
W przypadku przewidywania w projekcie budowlanym cumowania do danej budowli morskiej jednostek pływających większych, niż wynikałoby to z głębokości technicznej Ht, należy przyjmować do obliczeń konstrukcji budowli morskich urządzenia cumownicze i odbojowe oraz oddziaływanie jednostek pływających na budowlę, tak jak dla głębokości technicznej właściwej dla zanurzenia rozpatrywanej jednostki w stanie całkowicie załadowanym Tc, z uwzględnieniem wymaganego dla takiej jednostki zapasu głębokości wody pod stępką Rt.
4.
Dla statków pustych i odlichtowanych o zanurzeniu Tzr, o którym mowa w § 24, zamiast Tc wymienionego w ust. 1 należy uwzględniać zanurzenie zredukowane Tzr.
5.
Sumaryczny zapas głębokości wody, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejszy od minimalnego sumarycznego zapasu głębokości wody (Rtmin), określonego w metrach wzorem:

Rtmin ł η x Tc

gdzie:

Tc - zgodnie z § 22 pkt 4

η - współczynnik bezwymiarowy, zależny od rodzaju akwenu lub toru wodnego, określony w tab. 1.

Tablica 1

Lp.Rodzaj akwenu lub toru wodnegoη
123
1Akweny portowe osłonięte od falowania0,05
2Wewnętrzne tory wodne, obrotnice statków, baseny i kanały portowe, na których jednostki pływające korzystają z holowników0,05
3Zewnętrzne tory podejściowe z morza do portów i przystani morskich0,10
4Otwarte akweny morskie0,15
§  29.
Minimalny sumaryczny zapas głębokości wody Rtmin, wyrażony w metrach, składa się z:
1)
rezerwy R1 na niedokładność hydrograficznego pomiaru głębokości wody,
2)
rezerwy nawigacyjnej R2, tj. minimalnego zapasu wody pod stępką jednostki pływającej, umożliwiającego jej pływalność, zależnego od rodzaju gruntu dna akwenu lub sposobu umocnienia dna przy budowli morskiej,
3)
rezerwy R3 na niskie stany wody, przyjmowanej na podstawie:
a)
krzywej sumy czasów trwania stanów wody dla danego wodowskazu, sporządzonej w oparciu o wieloletnie notowania, z wprowadzonym do obliczeń poziomem wody trwającym wraz z wyższymi poziomami przez 99% rozpatrywanego czasu lub
b)
różnicy pomiędzy poziomem morza SW i poziomem morza SNW,
4)
rezerwy R4 na spłycenie dna akwenu, umożliwiającej pełną eksploatację akwenu w okresie pomiędzy podczyszczeniowymi robotami czerpalnymi,
5)
rezerwy R5 na falowanie wody,
6)
rezerwy R6 na zwiększenie zanurzenia jednostki pływającej w wodzie słodkiej polskich obszarów morskich, obliczanej w metrach ze wzoru:

R6 = 0,025 x Tc

gdzie:

Tc - zgodnie z § 22 pkt 4,

7)
rezerwy R7, wyrażonej w metrach, na podłużne przegłębienie kadłuba (do 2°) i przechyły boczne kadłuba (do 5°) jednostek pływających, obliczane według poniższych wzorów:
a)
rezerwa na podłużne przegłębienia kadłuba jednostki pływającej:

RI7 = 0,0016 x Lc

gdzie:

Lc - zgodnie z § 22 pkt 1,

b)
rezerwa na poprzeczny przechył kadłuba jednostki pływającej:

RII7 = 0,008 x Bc

gdzie:

Bc - zgodnie z § 22 pkt 3.

Do obliczeń głębokości wody przyjmuje się wartość rezerwy R7, jako wartość większą z dwóch wartości określonych w lit. a) i b), lecz nie mniejszą niż R7 = 0,15 m,

8)
rezerwy R8 na przegłębienie rufy jednostki pływającej będącej w ruchu, uwzględnianej w obliczeniach głębokości wody torów podejściowych, torów wodnych, kanałów i basenów portowych oraz obrotnic statków,
9)
rezerwy R9 na osiadanie całej jednostki pływającej będącej w ruchu, określanej indywidualnie w oparciu o badania modelowe i pomiary dokonywane na akwenach żeglugowych.
§  30.
Dopuszcza się pogłębienie dna przy budowli morskiej do głębokości technicznej (Ht), bez uwzględnienia tolerancji bagrowniczej tb, o której mowa w § 31 ust. 2.
§  31.
1.
Głębokość projektowaną Hp stanowi wyrażona w metrach suma:

Hp = Ht + tb

gdzie:

Ht - głębokość techniczna,

tb - tolerancja bagrownicza, określona zgodnie z ust. 2 i 3.

2.
Tolerancja bagrownicza tb określa, wyrażoną w metrach, wartość głębokości, o jaką dopuszcza się przegłębienie dna akwenu w czasie prowadzenia robót czerpalnych, aby uzyskać dno akwenu o rzędnych nie wyższych niż głębokość techniczna Ht.
3.
Wartość tolerancji bagrowniczej przyjmowana do obliczeń budowli morskich i projektowania robót czerpalnych, w zależności od miejsca prowadzenia robót czerpalnych, wynosi:
1)
tb = 0,25 m - przy robotach czerpalnych wykonywanych w portach morskich,
2)
tb = 0,35 m - przy robotach czerpalnych wykonywanych na zewnątrz portów morskich, a w szczególności na redach, na torach podejściowych, na trasach układania kabli i rurociągów na morzu terytorialnym i na morskich wodach wewnętrznych oraz przy profilowaniu dna morskiego pod budowle morskie.
§  32.
1.
Głębokość dopuszczalną Hdop. stanowi, wyrażona w metrach, suma:

Hdop. = Ht + Rp

gdzie:

Ht - głębokość techniczna budowli morskiej, określona zgodnie z wyżej podanymi zasadami,

Rp - rezerwa na dopuszczalne przegłębienie dna w rejonie, w którym dno nie jest trwale umocnione, w trakcie całego okresu użytkowania budowli morskiej.

2.
Głębokość dopuszczalną określa się na etapie projektowania budowy albo przebudowy budowli morskich i traktuje się ją jako maksymalną głębokość akwenu przy danej budowli morskiej.
3.
Do obliczeń odporu gruntu i obliczeń stateczności budowli morskiej przyjmuje się rzędną dna, odpowiadającą głębokości dopuszczalnej (Hdop.).
4.
Specjalna rezerwa na przyszłościowe zwiększenie głębokości technicznej (Ht) zawarta jest w wartości głębokości dopuszczalnej (Hdop.), w przypadku spełnienia trzech poniższych warunków:
1)
nośność urządzeń cumowniczych i odbojowych projektowanej budowli morskiej uwzględnia siły wywołane cumowaniem i dobijaniem przewidywanych możliwych maksymalnych jednostek pływających w stanie całkowitego załadowania,
2)
długość linii cumowniczej i rozstaw urządzeń cumowniczych gwarantuje właściwe warunki do zacumowania możliwych maksymalnych jednostek pływających,
3)
rezerwa na dopuszczalne przegłębienie dna w trakcie okresu użytkowania budowli (Rp) zrównoważona jest wykonaniem trwałego umocnienia dna, uniemożliwiającego powstanie przegłębień dna poniżej głębokości dopuszczalnej (Hdop.) oraz zapewniającego wymagany odpór gruntu dna akwenu, na rzędnej odpowiadającej głębokości dopuszczalnej (Hdop.).
5.
Wartość rezerwy na dopuszczalne przegłębienie dna, z zastrzeżeniem ust. 6, nie może być mniejsza niż Rp = 1,0 m.
6.
Dla budowli morskich, dla których zrezygnowano z wykonania trwałego umocnienia dna, oraz dla budowli morskich usytuowanych w rejonie:
1)
łuku wklęsłego ujść rzek lub cieśnin do morza,
2)
przewężeń koryta akwenu,
3)
występowania dużego falowania lub znacznych prądów wody przy dnie akwenu,

wartość rezerwy Rp przyjmuje się nie mniejszą niż 1,5 m.

7.
Rezerwę na dopuszczalne przegłębienie dna, powstałe w wyniku oddziaływania strumieni zaśrubowych jednostek pływających na nie umocnione dno przy budowli morskiej, ustala się indywidualnie w fazie projektowania tej budowli.
8.
Rezerwa Rp obejmuje tolerancję bagrowniczą tb.
9.
Przy projektowaniu robót czerpalnych przy istniejących budowlach morskich, dla których ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne są przegłębienia dna (tb = 0), albo dopuszczalne są tolerancje bagrownicze mniejsze niż określone w § 31 ust. 3, projekt robót czerpalnych przewiduje dopuszczalne niedogłębienie dna, to jest ustala głębokość techniczną (Ht), wyrażoną w metrach, na podstawie wzoru:

Ht = Hdop. - tbzr

gdzie:

Hdop. - głębokość dopuszczalna,

tbzr - zmniejszona lub zerowa tolerancja bagrownicza.

10.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, suma przegłębień i niedogłębień dna przyjęta w projekcie robót czerpalnych nie może przekroczyć wartości pełnej tolerancji bagrowniczej (tb), określonej w § 31 ust. 3.
11.
Projekt budowlany zawiera określenie szerokości pasa dna wzdłuż budowli morskiej, w którym ma być zachowana głębokość dopuszczalna (Hdop.).
§  33.
1.
Jeżeli posiadana dokumentacja techniczna dla istniejących budowli morskich określa tylko jedną głębokość akwenu, uznaje się ją za głębokość dopuszczalną (Hdop.).
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, głębokość techniczną (Ht), wyrażoną w metrach, określa się na podstawie wzoru:

Ht = Hdop. - tb

gdzie:

Hdop. - głębokość dopuszczalna,

tb - pełna tolerancja bagrownicza.

§  34.
Przez głębokość nawigacyjną (Hn) rozumie się różnicę rzędnych, mierzoną od średniego poziomu morza SW do płaszczyzny poziomej, która jest styczna do najwyżej położonego dna w rozpatrywanym akwenie przeznaczonym do żeglugi.
§  35.
1.
Przez głębokość nawigacyjną aktualną (Hna) rozumie się głębokość nawigacyjną (Hn), odniesioną do aktualnego poziomu wody.
2.
Dopuszczalne zanurzenie statku (Ta) na akwenach żeglugowych określa się odejmując od głębokości nawigacyjnej aktualnej (Hna) wymagany w danych warunkach żeglugowych sumaryczny zapas głębokości wody pod stępką kadłuba statku (Rt).