Rozdział 2 - Parametry kadłuba charakterystycznych statków morskich niezbędne przy projektowaniu budowli morskich - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  2

Parametry kadłuba charakterystycznych statków morskich niezbędne przy projektowaniu budowli morskich

§  19.
1.
Dla określenia wielkości oddziaływania statków na budowle morskie w projekcie budowlanym ustala się parametry kadłuba charakterystycznych statków morskich.
2.
Parametry, o których mowa w ust. 1, wyraża się poprzez określenie:
1)
pojemności brutto GT - dla statków pasażerskich, drobnicowych, rybackich i promów morskich,
2)
nośności DWT - dla zbiornikowców, masowców, gazowców, pojemnikowców, chemikaliowców,
3)
wyporności D statku w tonach - dla wszystkich typów i rodzajów statków,
4)
podstawowych wymiarów kadłuba statku.
§  20.
Parametry, o których mowa w § 19, stosuje się przy projektowaniu akwenów żeglugowych, portowych i stoczniowych, a zwłaszcza przy ustalaniu:
1)
długości stanowiska postojowego,
2)
długości linii cumowniczej,
3)
głębokości akwenu żeglugowego,
4)
rozstawu i wielkości obciążeń wszystkich urządzeń cumowniczych,
5)
liczby oraz nośności dalb i wysp: cumowniczych, odbojowych i cumowniczo-odbojowych,
6)
średnicy obrotnicy statków.
§  21.
W projektach budowlanych akwenów żeglugowych, portowych i stoczniowych oraz budowli morskich należy uwzględnić okoliczności mogące wpływać na właściwe wymiarowanie budowli oraz rodzaj i parametry innych jednostek pływających, a w szczególności:
1)
statków odlichtowanych większych od statków charakterystycznych,
2)
statków nietypowych o dużej sylwetce bocznej kadłuba,
3)
żaglowców,
4)
okrętów wojennych.
§  22.
Wielkościom danego typu statku morskiego odpowiadają, określone w metrach, parametry kadłuba, do których zalicza się:
1)
Lc - całkowitą długość kadłuba statku od dziobu do rufy,
2)
Lpp - długość kadłuba statku pomiędzy pionem dziobowym i rufowym,
3)
Bc - całkowitą szerokość kadłuba statku,
4)
Tc - największe dopuszczalne zanurzenie kadłuba równomiernie całkowicie załadowanego statku w konstrukcyjnym stanie pływania, tj. do poziomu letniej linii ładunkowej znaku wolnej burty,
5)
H - wysokość boczną kadłuba statku, mierzoną pomiędzy płaszczyzną podstawową przechodzącą przez najniższy punkt podwodzia i linią pokładu w płaszczyźnie owręża,
6)
δ - współczynnik pełnotliwości kadłuba statku.
§  23.
Ustalenie parametrów kadłuba charakterystycznych statków morskich wymaga analizy parametrów kadłubów różnych typów statków aktualnie budowanych oraz eksploatowanych, o jednakowej nominalnej wielkości, zestawionych w odpowiednich rejestrach towarzystw klasyfikacyjnych statków.
§  24.
1.
Statki odlichtowane należy traktować jako charakterystyczne w odniesieniu do długości, szerokości i wysokości bocznej kadłuba, mające jednak zredukowane zanurzenie i zmniejszoną wyporność.
2.
Wartość zredukowanego zanurzenia kadłuba statku odlichtowanego (Tzr), o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 3, wynika z:
1)
lokalnych przepisów portowych albo
2)
głębokości istniejących w danym porcie albo przy danej budowli, uniemożliwiających przyjęcie statku z pełnym ładunkiem, przy zachowaniu wymaganych rezerw nawigacyjnych.
3.
Wartość zmniejszonej wyporności Dzr statku wyrażonej w tonach, o której mowa w ust. 1, należy obliczać jako iloczyn: długości kadłuba pomiędzy pionami (Lpp), szerokości kadłuba (Bc), zredukowanego zanurzenia kadłuba (Tzr) oraz współczynnika pełnotliwości kadłuba statku (δ).