Dział 2 - WARUNKI PROJEKTOWANIA BUDOWLI MORSKICH - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

DZIAŁ  II

WARUNKI PROJEKTOWANIA BUDOWLI MORSKICH

Poziomy morza

§  12.
1.
Rzędne korony budowli morskich oraz obciążenia hydrostatyczne i hydrodynamiczne tych budowli ustala się na podstawie poziomów morza, zdefiniowanych w niniejszym rozdziale.
2.
Przez poziom morza rozumie się położenie zwierciadła wody w punkcie pomiarowym stanów morza, usytuowanym jak najbliżej miejsca lokalizacji budowli morskiej.
§  13.
Polskie obszary morskie traktuje się jako morze bezpływowe.
§  14.
Przy projektowaniu budowli morskich uwzględnia się siedem podstawowych charakterystycznych poziomów morza:
1)
WWW - najwyższy dotychczas zaobserwowany poziom morza, nazywany "bezwzględnie najwyższym poziomem morza",
2)
WW - najwyższy poziom morza zaobserwowany w określonym czasie, nazywany "najwyższym poziomem morza",
3)
SWW - poziom średni z najwyższych rocznych poziomów morza zaobserwowanych w określonym czasie, nazywany "wysokim poziomem morza",
4)
SW - poziom średni ze wszystkich zaobserwowanych poziomów morza w określonym czasie, nazywany "średnim poziomem morza",
5)
SNW - poziom średni z najniższych rocznych poziomów morza zaobserwowanych w określonym czasie, nazywany "niskim poziomem morza",
6)
NW - najniższy poziom morza zaobserwowany w określonym czasie, nazywany "najniższym poziomem morza",
7)
NNW - najniższy dotychczas zaobserwowany poziom morza, nazywany "bezwzględnie najniższym poziomem morza".
§  15.
1.
Ekstremalne poziomy morza WWW oraz NNW dotyczą całego okresu dokonywania obserwacji stanów wód w danym punkcie pomiarowym wybrzeża.
2.
Poziomy morza, o których mowa w ust. 1, podaje się wraz z datą ich pomiaru.
§  16.
1.
Poziomy morza WW, SWW, SW, SNW i NW określa się dla ostatniego dostępnego dwudziestoletniego okresu obserwacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Poziomy morza, o których mowa w ust. 1, podaje się łącznie z zaznaczeniem w nawiasie okresu ich obserwacji.
3.
Poziomy średnie morza, oznaczone symbolami SWW, SW i SNW, oblicza się jako średnią arytmetyczną z zaobserwowanych poziomów morza w danym okresie obserwacji.
4.
W przypadku braku obserwacji w okresie, o którym mowa w ust. 1, projektant budowli morskiej może na podstawie analizy uznać za wystarczające z punktu widzenia bezpieczeństwa budowli przyjęcie pomiarów z okresu nie krótszego niż dziesięć lat.
§  17.
1.
Poziom zerowy morza (Pz) odpowiada zeru amsterdamskiemu (Amst) wodowskazu, położonemu o 16,2 cm wyżej od poziomu średniego Morza Północnego, wyznaczonemu na podstawie obserwacji przeprowadzonych od 1701 do 1871 r. na stacji mareograficznej w Amsterdamie.
2.
Poziom zerowy morza (Pz), o którym mowa w ust. 1, podaje się w geodezyjnym systemie odniesienia NN55 (Normal Null) odpowiadającym zeru głównego reperu wyjściowego dla obszaru Polski, umieszczonemu na Ratuszu Miejskim w Toruniu i wyznaczonemu na podstawie wyników niwelacji precyzyjnej przeprowadzonej w latach 1955-1957.
3.
Poziom zerowy morza (Pz) odniesiony do wodowskazu w porcie morskim Kronsztadt oznacza się jako zero kronsztadzkie (Kron).
4.
Do przeliczania wysokości pomiędzy zerem amsterdamskim (HAmst.) oraz zerem kronsztadzkim (HKron.) stosuje się, wyrażoną w metrach, zależność:

HKron. = HAmst. + 0,08

5.
W projekcie budowlanym należy każdorazowo zestawiać podstawowe charakterystyczne poziomy morza, o których mowa w § 14, oraz poziom zerowy morza (Pz), o którym mowa w ust. 1 i ust. 3, do którego odniesiono i oznaczono rzędne konstrukcji budowli morskiej.
§  18.
1.
Przy określaniu obciążeń parciem wody na budowle morskie uwzględnia się charakterystyczne poziomy morza, sezonowość oraz prawdopodobieństwo ich występowania.
2.
Przy określaniu obciążeń, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się łączne rozkłady prawdopodobieństwa występowania wysokich poziomów morza i sztormów.

Parametry kadłuba charakterystycznych statków morskich niezbędne przy projektowaniu budowli morskich

§  19.
1.
Dla określenia wielkości oddziaływania statków na budowle morskie w projekcie budowlanym ustala się parametry kadłuba charakterystycznych statków morskich.
2.
Parametry, o których mowa w ust. 1, wyraża się poprzez określenie:
1)
pojemności brutto GT - dla statków pasażerskich, drobnicowych, rybackich i promów morskich,
2)
nośności DWT - dla zbiornikowców, masowców, gazowców, pojemnikowców, chemikaliowców,
3)
wyporności D statku w tonach - dla wszystkich typów i rodzajów statków,
4)
podstawowych wymiarów kadłuba statku.
§  20.
Parametry, o których mowa w § 19, stosuje się przy projektowaniu akwenów żeglugowych, portowych i stoczniowych, a zwłaszcza przy ustalaniu:
1)
długości stanowiska postojowego,
2)
długości linii cumowniczej,
3)
głębokości akwenu żeglugowego,
4)
rozstawu i wielkości obciążeń wszystkich urządzeń cumowniczych,
5)
liczby oraz nośności dalb i wysp: cumowniczych, odbojowych i cumowniczo-odbojowych,
6)
średnicy obrotnicy statków.
§  21.
W projektach budowlanych akwenów żeglugowych, portowych i stoczniowych oraz budowli morskich należy uwzględnić okoliczności mogące wpływać na właściwe wymiarowanie budowli oraz rodzaj i parametry innych jednostek pływających, a w szczególności:
1)
statków odlichtowanych większych od statków charakterystycznych,
2)
statków nietypowych o dużej sylwetce bocznej kadłuba,
3)
żaglowców,
4)
okrętów wojennych.
§  22.
Wielkościom danego typu statku morskiego odpowiadają, określone w metrach, parametry kadłuba, do których zalicza się:
1)
Lc - całkowitą długość kadłuba statku od dziobu do rufy,
2)
Lpp - długość kadłuba statku pomiędzy pionem dziobowym i rufowym,
3)
Bc - całkowitą szerokość kadłuba statku,
4)
Tc - największe dopuszczalne zanurzenie kadłuba równomiernie całkowicie załadowanego statku w konstrukcyjnym stanie pływania, tj. do poziomu letniej linii ładunkowej znaku wolnej burty,
5)
H - wysokość boczną kadłuba statku, mierzoną pomiędzy płaszczyzną podstawową przechodzącą przez najniższy punkt podwodzia i linią pokładu w płaszczyźnie owręża,
6)
δ - współczynnik pełnotliwości kadłuba statku.
§  23.
Ustalenie parametrów kadłuba charakterystycznych statków morskich wymaga analizy parametrów kadłubów różnych typów statków aktualnie budowanych oraz eksploatowanych, o jednakowej nominalnej wielkości, zestawionych w odpowiednich rejestrach towarzystw klasyfikacyjnych statków.
§  24.
1.
Statki odlichtowane należy traktować jako charakterystyczne w odniesieniu do długości, szerokości i wysokości bocznej kadłuba, mające jednak zredukowane zanurzenie i zmniejszoną wyporność.
2.
Wartość zredukowanego zanurzenia kadłuba statku odlichtowanego (Tzr), o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 3, wynika z:
1)
lokalnych przepisów portowych albo
2)
głębokości istniejących w danym porcie albo przy danej budowli, uniemożliwiających przyjęcie statku z pełnym ładunkiem, przy zachowaniu wymaganych rezerw nawigacyjnych.
3.
Wartość zmniejszonej wyporności Dzr statku wyrażonej w tonach, o której mowa w ust. 1, należy obliczać jako iloczyn: długości kadłuba pomiędzy pionami (Lpp), szerokości kadłuba (Bc), zredukowanego zanurzenia kadłuba (Tzr) oraz współczynnika pełnotliwości kadłuba statku (δ).

Głębokości akwenów przy budowlach morskich oraz sumaryczny zapas głębokości wody pod stępką kadłuba statku

§  25.
1.
Dla każdej budowli morskiej określa się następujące trzy głębokości wody:
1)
głębokość techniczną Ht,
2)
głębokość projektowaną Hp,
3)
głębokość dopuszczalną Hdop..
2.
Głębokość wody mierzy się od średniego poziomu morza SW rozpatrywanego akwenu.
3.
Głębokości wody nanoszone na plany sondażowe sprowadza się do poziomu zerowego planu i podaje z dokładnością do 0,1 m.
§  26.
1.
Przez plan sondażowy dna w sąsiedztwie budowli morskiej rozumie się plan sporządzony w skali 1:1000 lub 1:500 albo 1:250, obejmujący szerokość pasa dna do 50 m, mierząc od konstrukcji danej budowli.
2.
Plan sondażowy torów wodnych sporządza się w skali 1:2000.
§  27.
1.
Pomiary głębokości wody, w profilach sondażowych prostopadłych do odwodnej linii budowli morskich, wykonuje się według następujących zasad:
1)
pierwszy punkt pomiaru głębokości wody w profilu sondażowym - bezpośrednio przy konstrukcji budowli morskiej,
2)
drugi punkt - w odległości 1 m od pierwszego punktu pomiaru głębokości profilu sondażowego,
3)
trzeci punkt - w odległości 2 m od drugiego punktu profilu,
4)
czwarty i następne punkty pomiaru głębokości - w stałej odległości co 5 m.
2.
Odległość pomiędzy profilami sondażowymi, o których mowa w ust. 1, wynosi:
1)
5 m - w przypadku stwierdzenia zagrożenia stateczności budowli morskiej lub nałożenia takiego obowiązku przez organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
2)
10 m - w pozostałych przypadkach.
3.
Legenda zamieszczona na planie sondażowym określa odległości punktów pomiaru głębokości wody w profilach sondażowych oraz odległości pomiędzy tymi profilami.
4.
W obrębie wolno stojących budowli morskich sondaż obejmuje akwen o promieniu 50 m od tej budowli, z zachowaniem odległości punktów pomiaru głębokości w profilach sondażowych określonych w ust. 1. Profile sondażowe rozchodzą się promieniście od budowli morskiej pod kątem od 10° do 15°.
5.
Plany sondażowe oraz atesty trałowania wykonują urzędy morskie lub Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni.
6.
Plany oraz atesty, o których mowa w ust. 5, sporządzone przez inne jednostki organizacyjne wymagają zatwierdzenia przez właściwy urząd morski albo Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni.
§  28.
1.
Głębokość techniczna Ht jest podstawowym parametrem techniczno-użytkowym budowli morskiej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 9 i § 33 ust. 2; stanowi ją wyrażona w metrach suma:

Ht = Tc + Rt

gdzie:

Tc - zgodnie z § 22 pkt 4,

Rt - sumaryczny zapas głębokości wody pod stępką kadłuba statku charakterystycznego, umożliwiający, w miejscu usytuowania danej budowli morskiej, pływalność tego statku w najniekorzystniejszych warunkach hydrologicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.
Głębokość techniczną, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się przy określaniu dla danej budowli morskiej:
1)
wymaganego rozstawu i nośności urządzeń cumowniczych,
2)
wymaganego rozstawu i nośności urządzeń odbojowych,
3)
niezbędnej długości linii cumowniczej.
3.
W przypadku przewidywania w projekcie budowlanym cumowania do danej budowli morskiej jednostek pływających większych, niż wynikałoby to z głębokości technicznej Ht, należy przyjmować do obliczeń konstrukcji budowli morskich urządzenia cumownicze i odbojowe oraz oddziaływanie jednostek pływających na budowlę, tak jak dla głębokości technicznej właściwej dla zanurzenia rozpatrywanej jednostki w stanie całkowicie załadowanym Tc, z uwzględnieniem wymaganego dla takiej jednostki zapasu głębokości wody pod stępką Rt.
4.
Dla statków pustych i odlichtowanych o zanurzeniu Tzr, o którym mowa w § 24, zamiast Tc wymienionego w ust. 1 należy uwzględniać zanurzenie zredukowane Tzr.
5.
Sumaryczny zapas głębokości wody, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejszy od minimalnego sumarycznego zapasu głębokości wody (Rtmin), określonego w metrach wzorem:

Rtmin ł η x Tc

gdzie:

Tc - zgodnie z § 22 pkt 4

η - współczynnik bezwymiarowy, zależny od rodzaju akwenu lub toru wodnego, określony w tab. 1.

Tablica 1

Lp.Rodzaj akwenu lub toru wodnegoη
123
1Akweny portowe osłonięte od falowania0,05
2Wewnętrzne tory wodne, obrotnice statków, baseny i kanały portowe, na których jednostki pływające korzystają z holowników0,05
3Zewnętrzne tory podejściowe z morza do portów i przystani morskich0,10
4Otwarte akweny morskie0,15
§  29.
Minimalny sumaryczny zapas głębokości wody Rtmin, wyrażony w metrach, składa się z:
1)
rezerwy R1 na niedokładność hydrograficznego pomiaru głębokości wody,
2)
rezerwy nawigacyjnej R2, tj. minimalnego zapasu wody pod stępką jednostki pływającej, umożliwiającego jej pływalność, zależnego od rodzaju gruntu dna akwenu lub sposobu umocnienia dna przy budowli morskiej,
3)
rezerwy R3 na niskie stany wody, przyjmowanej na podstawie:
a)
krzywej sumy czasów trwania stanów wody dla danego wodowskazu, sporządzonej w oparciu o wieloletnie notowania, z wprowadzonym do obliczeń poziomem wody trwającym wraz z wyższymi poziomami przez 99% rozpatrywanego czasu lub
b)
różnicy pomiędzy poziomem morza SW i poziomem morza SNW,
4)
rezerwy R4 na spłycenie dna akwenu, umożliwiającej pełną eksploatację akwenu w okresie pomiędzy podczyszczeniowymi robotami czerpalnymi,
5)
rezerwy R5 na falowanie wody,
6)
rezerwy R6 na zwiększenie zanurzenia jednostki pływającej w wodzie słodkiej polskich obszarów morskich, obliczanej w metrach ze wzoru:

R6 = 0,025 x Tc

gdzie:

Tc - zgodnie z § 22 pkt 4,

7)
rezerwy R7, wyrażonej w metrach, na podłużne przegłębienie kadłuba (do 2°) i przechyły boczne kadłuba (do 5°) jednostek pływających, obliczane według poniższych wzorów:
a)
rezerwa na podłużne przegłębienia kadłuba jednostki pływającej:

RI7 = 0,0016 x Lc

gdzie:

Lc - zgodnie z § 22 pkt 1,

b)
rezerwa na poprzeczny przechył kadłuba jednostki pływającej:

RII7 = 0,008 x Bc

gdzie:

Bc - zgodnie z § 22 pkt 3.

Do obliczeń głębokości wody przyjmuje się wartość rezerwy R7, jako wartość większą z dwóch wartości określonych w lit. a) i b), lecz nie mniejszą niż R7 = 0,15 m,

8)
rezerwy R8 na przegłębienie rufy jednostki pływającej będącej w ruchu, uwzględnianej w obliczeniach głębokości wody torów podejściowych, torów wodnych, kanałów i basenów portowych oraz obrotnic statków,
9)
rezerwy R9 na osiadanie całej jednostki pływającej będącej w ruchu, określanej indywidualnie w oparciu o badania modelowe i pomiary dokonywane na akwenach żeglugowych.
§  30.
Dopuszcza się pogłębienie dna przy budowli morskiej do głębokości technicznej (Ht), bez uwzględnienia tolerancji bagrowniczej tb, o której mowa w § 31 ust. 2.
§  31.
1.
Głębokość projektowaną Hp stanowi wyrażona w metrach suma:

Hp = Ht + tb

gdzie:

Ht - głębokość techniczna,

tb - tolerancja bagrownicza, określona zgodnie z ust. 2 i 3.

2.
Tolerancja bagrownicza tb określa, wyrażoną w metrach, wartość głębokości, o jaką dopuszcza się przegłębienie dna akwenu w czasie prowadzenia robót czerpalnych, aby uzyskać dno akwenu o rzędnych nie wyższych niż głębokość techniczna Ht.
3.
Wartość tolerancji bagrowniczej przyjmowana do obliczeń budowli morskich i projektowania robót czerpalnych, w zależności od miejsca prowadzenia robót czerpalnych, wynosi:
1)
tb = 0,25 m - przy robotach czerpalnych wykonywanych w portach morskich,
2)
tb = 0,35 m - przy robotach czerpalnych wykonywanych na zewnątrz portów morskich, a w szczególności na redach, na torach podejściowych, na trasach układania kabli i rurociągów na morzu terytorialnym i na morskich wodach wewnętrznych oraz przy profilowaniu dna morskiego pod budowle morskie.
§  32.
1.
Głębokość dopuszczalną Hdop. stanowi, wyrażona w metrach, suma:

Hdop. = Ht + Rp

gdzie:

Ht - głębokość techniczna budowli morskiej, określona zgodnie z wyżej podanymi zasadami,

Rp - rezerwa na dopuszczalne przegłębienie dna w rejonie, w którym dno nie jest trwale umocnione, w trakcie całego okresu użytkowania budowli morskiej.

2.
Głębokość dopuszczalną określa się na etapie projektowania budowy albo przebudowy budowli morskich i traktuje się ją jako maksymalną głębokość akwenu przy danej budowli morskiej.
3.
Do obliczeń odporu gruntu i obliczeń stateczności budowli morskiej przyjmuje się rzędną dna, odpowiadającą głębokości dopuszczalnej (Hdop.).
4.
Specjalna rezerwa na przyszłościowe zwiększenie głębokości technicznej (Ht) zawarta jest w wartości głębokości dopuszczalnej (Hdop.), w przypadku spełnienia trzech poniższych warunków:
1)
nośność urządzeń cumowniczych i odbojowych projektowanej budowli morskiej uwzględnia siły wywołane cumowaniem i dobijaniem przewidywanych możliwych maksymalnych jednostek pływających w stanie całkowitego załadowania,
2)
długość linii cumowniczej i rozstaw urządzeń cumowniczych gwarantuje właściwe warunki do zacumowania możliwych maksymalnych jednostek pływających,
3)
rezerwa na dopuszczalne przegłębienie dna w trakcie okresu użytkowania budowli (Rp) zrównoważona jest wykonaniem trwałego umocnienia dna, uniemożliwiającego powstanie przegłębień dna poniżej głębokości dopuszczalnej (Hdop.) oraz zapewniającego wymagany odpór gruntu dna akwenu, na rzędnej odpowiadającej głębokości dopuszczalnej (Hdop.).
5.
Wartość rezerwy na dopuszczalne przegłębienie dna, z zastrzeżeniem ust. 6, nie może być mniejsza niż Rp = 1,0 m.
6.
Dla budowli morskich, dla których zrezygnowano z wykonania trwałego umocnienia dna, oraz dla budowli morskich usytuowanych w rejonie:
1)
łuku wklęsłego ujść rzek lub cieśnin do morza,
2)
przewężeń koryta akwenu,
3)
występowania dużego falowania lub znacznych prądów wody przy dnie akwenu,

wartość rezerwy Rp przyjmuje się nie mniejszą niż 1,5 m.

7.
Rezerwę na dopuszczalne przegłębienie dna, powstałe w wyniku oddziaływania strumieni zaśrubowych jednostek pływających na nie umocnione dno przy budowli morskiej, ustala się indywidualnie w fazie projektowania tej budowli.
8.
Rezerwa Rp obejmuje tolerancję bagrowniczą tb.
9.
Przy projektowaniu robót czerpalnych przy istniejących budowlach morskich, dla których ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne są przegłębienia dna (tb = 0), albo dopuszczalne są tolerancje bagrownicze mniejsze niż określone w § 31 ust. 3, projekt robót czerpalnych przewiduje dopuszczalne niedogłębienie dna, to jest ustala głębokość techniczną (Ht), wyrażoną w metrach, na podstawie wzoru:

Ht = Hdop. - tbzr

gdzie:

Hdop. - głębokość dopuszczalna,

tbzr - zmniejszona lub zerowa tolerancja bagrownicza.

10.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, suma przegłębień i niedogłębień dna przyjęta w projekcie robót czerpalnych nie może przekroczyć wartości pełnej tolerancji bagrowniczej (tb), określonej w § 31 ust. 3.
11.
Projekt budowlany zawiera określenie szerokości pasa dna wzdłuż budowli morskiej, w którym ma być zachowana głębokość dopuszczalna (Hdop.).
§  33.
1.
Jeżeli posiadana dokumentacja techniczna dla istniejących budowli morskich określa tylko jedną głębokość akwenu, uznaje się ją za głębokość dopuszczalną (Hdop.).
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, głębokość techniczną (Ht), wyrażoną w metrach, określa się na podstawie wzoru:

Ht = Hdop. - tb

gdzie:

Hdop. - głębokość dopuszczalna,

tb - pełna tolerancja bagrownicza.

§  34.
Przez głębokość nawigacyjną (Hn) rozumie się różnicę rzędnych, mierzoną od średniego poziomu morza SW do płaszczyzny poziomej, która jest styczna do najwyżej położonego dna w rozpatrywanym akwenie przeznaczonym do żeglugi.
§  35.
1.
Przez głębokość nawigacyjną aktualną (Hna) rozumie się głębokość nawigacyjną (Hn), odniesioną do aktualnego poziomu wody.
2.
Dopuszczalne zanurzenie statku (Ta) na akwenach żeglugowych określa się odejmując od głębokości nawigacyjnej aktualnej (Hna) wymagany w danych warunkach żeglugowych sumaryczny zapas głębokości wody pod stępką kadłuba statku (Rt).

Badania podłoża gruntowego dla posadowienia budowli morskich

§  36.
Projektowanie budowli morskich należy poprzedzić szczegółowym rozpoznaniem geotechnicznych warunków ich posadowienia.
§  37.
1.
Przeprowadzone badania podłoża gruntowego i uzyskane wyniki stanowią podstawę wykonania szczegółowej analizy geotechnicznej umożliwiającej opracowanie projektu budowli morskiej.
2.
Podłoże gruntowe, pod wpływem wszystkich przyłożonych obciążeń, nie może ulegać w założonym okresie użytkowania zmianom:
a)
zagrażającym bezpieczeństwu konstrukcji budowli,
b)
zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia składowanego albo posadowionego na tej budowli,
c)
zakłócającym użytkowanie wybudowanej budowli.
§  38.
Przy ustalaniu zakresu badań polowych podłoża gruntowego dla posadowienia budowli morskich należy kierować się następującymi zasadami:
1)
badania polowe przewiduje się tylko wówczas, gdy informacje i materiały o podłożu gruntowym uzyskane z dotychczasowych prac i badań wstępnych są niewystarczające do wykonania projektu budowlanego,
2)
liczba i usytuowanie punktów badawczych umożliwiają wydzielenie warstw geotechnicznych zgodnie z Polską Normą,
3)
badania gruntów spoistych plastycznych i miękkoplastycznych, a także gruntów organicznych obejmują badania wytrzymałości gruntu na ścinanie,
4)
próbne obciążenie gruntu sztywną płytą lub świdrem talerzowym stosuje się jedynie w skomplikowanych układach warstw podłoża,
5)
na obszarze usytuowania jednej budowli morskiej przewiduje się nie mniej niż trzy otwory badawcze,
6)
punkty badań w postaci wierceń i wykopów badawczych oraz sondowań tworzą na planie sytuacyjnym układ trójkątów albo czworoboków najbardziej zbliżonych do równobocznych i pokrywających rzuty projektowanych konstrukcji,
7)
skrajne punkty badań znajdują się około 2 m poza obrysem przewidywanych fundamentów konstrukcji budowli morskiej,
8)
rozstaw punktów badań w układzie trójkątów albo czworoboków, przy spodziewanym nieregularnym układzie warstw geotechnicznych, wynosi od 30 do 50 m, w zależności zarówno od stopnia spodziewanej nieregularności, jak i wielkości obszaru badań podłoża gruntowego.
§  39.
1.
Głębokość badań podłoża gruntowego określa się zgodnie z Polską Normą.
2.
Dla budowli morskiej grawitacyjnej posadowionej bezpośrednio na podłożu co najmniej jeden otwór badawczy wykonywany jest do głębokości równej półtorakrotnej szerokości albo średnicy podstawy fundamentu dla L : B @ 1 oraz trzykrotnej szerokości (B) podstawy fundamentu dla budowli pasmowych L : B > 5, gdzie L jest długością podstawy fundamentu.
3.
Warunki określone w ust. 2 mają zastosowanie do budowli morskich posadowionych na palach. Głębokość otworu badawczego mierzy się od poziomu podstaw pali, biorąc pod uwagę szerokość i długość grupy pali.
§  40.
Dokumentacje z badań geotechnicznych zawierające ustalenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa morskiego wymagają, w przypadkach ich wykorzystywania, aktualizacji po 5 latach od daty ich wykonania.
§  41.
Wartości parametrów geotechnicznych gruntów ustalone na podstawie badań są wartościami charakterystycznymi tych parametrów.

Obliczenia statyczne budowli morskich

§  42.
1.
Budowle morskie projektuje się tak, aby zachowały swoją stateczność, trwałość oraz cechy użytkowe w okresie użytkowania ustalonym w obliczeniach statycznych projektu budowlanego.
2.
Elementy konstrukcyjne budowli morskich, narażone na uszkodzenia lub korozję, zabezpiecza się odpowiednio oraz konstruuje tak, aby umożliwić ich naprawę lub wymianę.
§  43.
1.
Projekt budowlany każdej budowli morskiej zawiera kompletne obliczenia statyczne, spełniające wymagania określone w niniejszym rozdziale oraz w Polskich Normach.
2.
Obliczenia statyczne, o których mowa w ust. 1, są podstawową częścią projektu budowlanego każdej budowli morskiej.
§  44.
1.
Obliczenia statyczne budowli morskiej zawierają:
1)
zestawienie wymagań technologicznych i użytkowych budowli morskiej będącej przedmiotem obliczeń; zestawienie to obejmuje wymagania mające wpływ na podstawowe wymiary i obciążenia konstrukcji oraz metody obliczeń i wymiarowania konstrukcji,
2)
obliczeniowe przekroje geotechniczne, w których zawarte są przyjęte do obliczeń właściwości fizyczne i mechaniczne gruntu, a także miarodajne poziomy wód w akwenie morskim oraz gruncie i ich wzajemne powiązanie,
3)
zestawienie obciążeń budowli z dokładnym uwidocznieniem odległości i obszaru, w jakim obciążenia te występują, oraz danych wyjściowych, które stanowiły podstawę określenia tych obciążeń,
4)
schematy obliczeniowe budowli w określonej skali, uwidaczniające wszystkie podstawowe wymiary konstrukcji i rzędne oraz układy działających obciążeń,
5)
opis rozwiązań konstrukcyjnych budowli morskich uwzględniający dane, które nie są uwidocznione na schematach obliczeniowych, oraz dane dotyczące poszczególnych etapów realizacji konstrukcji z charakterystyką miarodajnych stanów obliczeniowych w rozpatrywanym etapie realizacji,
6)
opis i uzasadnienie zastosowanych metod obliczeniowych z uwzględnieniem przyjętych współczynników bezpieczeństwa, jeśli obliczenia te odbiegają od metod i zaleceń Polskich Norm,
7)
opis przebiegu badań i wyniki badań modelowych budowli morskiej, w przypadku gdy badania te stanowią podstawę określenia danych wyjściowych do projektu danej konstrukcji,
8)
charakterystykę zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych.
2.
We wszystkich obliczeniach statycznych uwzględnia się ocenę możliwych odchyleń oraz ocenę stopnia wiarygodności danych i parametrów wyjściowych przyjętych do obliczeń.
3.
W przypadkach, w których podłoże na to pozwala, wprowadza się dla uzyskania rozwiązań ekonomicznych układy statycznie niewyznaczalne.
4.
Obliczenia statyczne wykonuje się z uwzględnieniem wariantów rozwiązań, dla uzyskania optymalnego kształtu budowli i pełnego wykorzystania wbudowanych wyrobów i materiałów budowlanych.
§  45.
1.
Rozwiązania konstrukcyjne budowli morskiej uzależnia się od parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego, stanowiącego podłoże fundamentowe tych budowli, oraz od obciążeń zewnętrznych, mających w dużej ich części charakter obciążeń losowych.
2.
Metodę obliczeń statycznych przyporządkowuje się rodzajowi budowli morskiej, z uwzględnieniem charakteru obciążeń oraz oddziaływania konstrukcji i podłoża.
§  46.
1.
Obliczenia statyczne konstrukcji budowli morskich przeprowadza się według metody stanów granicznych, rozróżniając grupy:
1)
stanów granicznych nośności i związane z nimi obciążenia obliczeniowe oraz
2)
stanów granicznych użytkowania i związane z nimi obciążenia charakterystyczne.
2.
Obliczenia konstrukcji budowli morskich wykazują, że we wszystkich możliwych do przewidzenia przypadkach projektowych, w stadium realizacji budowy i użytkowania, spełnione są warunki sprawdzanych stanów granicznych.
§  47.
Rodzaje, wartości, współczynniki oraz kombinacje obciążeń budowli morskich ustala się i przyjmuje zgodnie z wymogami określonymi w dziale IV.
§  48.
W obliczeniach statycznych budowli morskich, przy wyznaczeniu obciążeń obliczeniowych w metodzie stanów granicznych, uwzględnia się współczynnik konsekwencji zniszczenia γn, stanowiący mnożnik zwiększający obciążenia budowli i pozwalający na uwzględnienie skutków ewentualnej katastrofy.
§  49.
Współczynnik konsekwencji zniszczenia γn, o którym mowa w § 48, przyjmuje następujące wartości:
1)
od 1,1 do 1,3 - zgodnie z klasą chronionego obszaru zdefiniowaną w § 50 - dla budowli morskich obciążonych falowaniem morskim, których zniszczenie pociągnęłoby za sobą zatopienie obszarów chronionych tymi budowlami oraz katastrofalne skutki materialne i społeczne,
2)
1,1 - dla budowli morskich obciążonych falowaniem morskim, których awaria nie powoduje skutków, o których mowa w pkt 1,
3)
1,05 - dla budowli morskich obciążonych dynamicznie,
4)
1,0 - dla budowli ustawionych na konstrukcjach budowli morskich i nie narażonych na oddziaływanie falowania morskiego,
5)
1,0 - dla budowli morskich obciążonych statycznie oraz pozostałych budowli morskich.
§  50.
Wartość współczynnika konsekwencji zniszczenia γn dla budowli morskich, o których mowa w § 49 pkt 1, w zależności od klasy chronionego obszaru, przyjmuje się według tab. 2.

Tablica 2

Klasa chronionego obszaruIIIIIIIV
12345
współczynnik konsekwencji zniszczenia γn1,31,21,151,1

gdzie poszczególne klasy oznaczają:

1)
klasa I - obszar zatopiony o powierzchni ponad 300 km2 albo liczbę zaginionej ludności ponad 300 osób,
2)
klasa II - obszar zatopiony o powierzchni ponad 150 km2 do 300 km2 albo liczbę zaginionej ludności od 81 do 300 osób,
3)
klasa III - obszar zatopiony o powierzchni ponad 10 km2 do 150 km2 albo liczbę zaginionej ludności od 11 do 80 osób,
4)
klasa IV - obszar zatopiony o powierzchni do 10 km2 albo liczbę zaginionej ludności do 10 osób.
§  51.
1.
Model obliczeniowy budowli morskiej odwzorowuje wszystkie istotne parametry i czynniki mające wpływ na zachowanie budowli w rozpatrywanym stanie granicznym, w tym w szczególności obciążenia i oddziaływania, właściwości materiałów, cechy geometryczne oraz sztywność elementów, połączeń i więzi podporowych.
2.
Do wyznaczenia obciążeń budowli morskich dla metody stanów granicznych częściowe współczynniki bezpieczeństwa, a także parametry geotechniczne podłoża przyjmuje się według Polskich Norm.
3.
Do przeprowadzenia obliczeń stateczności i wytrzymałości budowli morskiej metodą naprężeń dopuszczalnych stosuje się współczynniki pewności i stateczności oraz współczynniki bezpieczeństwa według Polskich Norm.
4.
Siły przekrojowe i przemieszczenia konstrukcji wyznacza się metodami mechaniki budowli.
5.
W wypadku gdy wyniki analizy obliczeniowej wzbudzają wątpliwości, to siły przekrojowe i przemieszczenia należy wyznaczać na podstawie badań doświadczalnych.
§  52.
1.
W celu niedopuszczenia do nadmiernych ugięć, przemieszczeń lub drgań, utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie budowli, sprawdza się stany graniczne jej użytkowania.
2.
Do obliczeń stanów granicznych użytkowania budowli morskich przyjmuje się wartości obciążeń charakterystycznych.
3.
Przy obliczaniu ugięć i przemieszczeń konstrukcji nie uwzględnia się współczynników dynamicznych.
4.
Różnica częstotliwości drgań wzbudzanych i drgań własnych konstrukcji narażonych na oddziaływania falowania morskiego w postaci obciążeń dynamicznych wielokrotnie zmiennych powinna wynosić co najmniej 25% częstotliwości drgań własnych.
§  53.
1.
Stateczność budowli morskiej w metodzie stanów granicznych wymaga spełnienia następującej zależności:

Ep,dst Ł m x Ep,stb

gdzie:

Ep,dst - obliczeniowa wartość efektu oddziaływania destabilizującego,

Ep,stb - obliczeniowa wartość efektu oddziaływania stabilizującego,

m - współczynnik korekcyjny zależny od rodzaju sprawdzanego warunku stateczności, rodzaju konstrukcji i przyjętej metody obliczeń konstrukcji.

2.
Współczynnik korekcyjny (m), o którym mowa w ust. 1, przyjmuje następujące wartości:
1)
przy sprawdzaniu przekroczenia obliczeniowego oporu granicznego podłoża:
a)
m = 0,9 - gdy stosuje się rozwiązanie teorii granicznych stanów naprężeń,
b)
m = 0,8 - przy przybliżonych metodach oznaczenia parametrów gruntu,
2)
m = 0,8 - przy sprawdzaniu poślizgu po podłożu,
3)
przy sprawdzaniu poślizgu w podłożu:
a)
m = 0,8 - gdy stosuje się kołowe linie poślizgu w gruncie,
b)
m = 0,7 - gdy stosuje się uproszczone metody obliczeń,
4)
m = 0,8 - przy sprawdzaniu stateczności na obrót.
3.
Obliczeniowe wartości efektów oddziaływania destabilizującego Ep,dst i stabilizującego Ep,stb, o których mowa w ust. 1, określa się dla obciążeń obliczeniowych.
§  54.
1.
Obciążenia obliczeniowe budowli morskich oblicza się jako iloczyn obciążenia charakterystycznego oraz współczynników obciążenia γf, współczynnika konsekwencji zniszczenia γn i współczynnika jednoczesności obciążeń zmiennych Y0.
2.
W przypadku wyznaczania obciążenia od falowania metodami probabilistycznymi, wartość współczynnika obciążenia γf wynosi 1,0.
3.
Wartość współczynnika jednoczesności obciążeń zmiennych Y0 przyjmuje się zgodnie z § 126.
§  55.
Przy projektowaniu budowli morskich stawianych z bloków obliczeniowa wypadkowa wszystkich sił poziomych i pionowych działających na budowlę, odniesiona do dowolnego przekroju poziomego, w tym do podstawy budowli, powinna mieścić się w rdzeniu przekroju.