Dział 10 - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

DZIAŁ  X

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§  262.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do morskich budowli hydrotechnicznych i ich usytuowania, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych albo został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji.
§  263.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.