Wymagania ogólne - Rozdział 1 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Dz.U.2022.1225 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Wymagania ogólne - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  1

Wymagania ogólne

§  309.  [Odpowiednie materiały i wyroby dla higieny i zdrowia]
Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku:
1)
wydzielania się gazów toksycznych;
2)
obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu;
3)
niebezpiecznego promieniowania;
4)
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
5)
nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej;
6)
występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach;
7)
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego;
8)
przedostawania się gryzoni do wnętrza;
9)
ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.