Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe - Rozdział 3 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich... - Dz.U.2022.1225 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  3

Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

§  226.  [Pojęcie strefy pożarowej]
1. 
Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.
2. 
Częścią budynku, o której mowa w ust. 1, jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają co najmniej wymagania określone w § 256 ust. 2 dla klatek schodowych.
3. 
Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej także powierzchnię antresoli.
§  227.  [Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych]
1. 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela:
Kategoria zagrożenia ludziDopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2
w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)w budynku wielokondygnacyjnym
niskim

(N)

średniowysokim

(SW)

wysokim i wysokościowym

(W) i (WW)

12345
ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V10 000800050002500
ZL II8000500035002000
2. 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL, obejmującej podziemną część budynku, nie powinna przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej tej samej kategorii zagrożenia ludzi, określonej w ust. 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.
3. 
Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy przypadku, gdy wyjścia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku.
4. 
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
1)
stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych - o 100%;
2)
samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu - o 100%.

Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%.

5. 
Ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.
§  228.  [Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM]
1. 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, określa poniższa tabela:
Rodzaj stref pożarowychGęstość obciążenia ogniowego

Q [MJ/m2]

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2
w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)w budynku wielokondygnacyjnym
niskim i średniowysokim

(N) i (SW)

wysokim i wysokościowym

(W) i (WW)

12345
Strefy pożarowe z pomieszczeniem zagrożonym wybuchemQ > 4000

2000 < Q ≤ 4000

1000 < Q ≤ 2000

500 < Q ≤ 1000

Q ≤ 500

1000

2000

4000

6000

8000

*

*

1000

2000

3000

*

*

*

500

1000

Strefy pożarowe pozostałeQ > 4000

2000 < Q ≤ 4000

1000 < Q ≤ 2000

500 < Q ≤ 1000

Q ≤ 500

2000

4000

8000

15 000

20 000

1000

2000

4000

8000

10 000

*

*

1000

2500

5000

*
Nie dopuszcza się takich przypadków.
2. 
Strefy pożarowe, o których mowa w ust. 1, w podziemnej części budynków nie powinny przekraczać 50% powierzchni określonych w tabeli.
§  229.  [Powiększenie powierzchni stref pożarowych]
1. 
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w § 228, pod warunkiem ich ochrony:
1)
stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi - o 100%;
2)
samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi - o 50%.
2. 
Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w ust. 1 dopuszcza się powiększenie stref pożarowych o 150%.
§  230.  [Powiększenie wielkości stref pożarowych PM]
1. 
W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające.
2. 
W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garażu, nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.
§  231.  [Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych IN]
1. 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych IN określa poniższa tabela:
Liczba kondygnacji budynkuDopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2
przy hodowli ściółkowejprzy hodowli bezściółkowej
123
Jedna5000nie ogranicza się
Dwie25005000
Powyżej dwóch10002500
2. 
W przypadku stosowania w budynku ścian silnie rozprzestrzeniających ogień, strefę pożarową należy zmniejszyć do 25% wartości podanej w ust. 1, a w przypadku jednokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do hodowli bezściółkowej, strefę ogranicza się do 5000 m2.
§  232.  [Warunki techniczne dotyczące ścian i stropów]
1. 
Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.
2. 
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu. Ograniczenia nie stosuje się do otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego w garażu, które znajdują się na drogach manewrowych.
3. 
Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4 x 1,4 m, ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjątkiem zespołów kablowych, o których mowa w § 187 ust. 3 - o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz powinien być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzeżeniem § 246 ust. 2 i 3.
4. 
Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela:
Klasa odporności pożarowej budynkuKlasa odporności ogniowej
elementów oddzielenia przeciwpożarowegodrzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowychdrzwi z przedsionka przeciwpożarowego
ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZLstropów w ZLna korytarz i do pomieszczeniana klatkę schodową*)
123456
"A"R E I 240R E I 120E I 120E I 60E 60
"B" i "C"R E I 120R E I 60E I 60E I 30E 30
"D" i "E"R E I 60R E I 30E I 30E I 15E 15

*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

5. 
Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów w budynkach, o których mowa w § 213, powinna być nie mniejsza od określonej w ust. 4 dla budynków o klasie odporności pożarowej "D" i "E".
6. 
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:
Wymagana klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowegoKlasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie
będącej obudową drogi ewakuacyjnejinnej
123
R E I 240E I 120E 120
R E I 120E I 60E 60
R E I 60E I 30E 30
7. 
Dopuszcza się stosowanie w strefach pożarowych PM otworu w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, służącego przeprowadzeniu urządzeń technologicznych, chronionego w sposób równoważny wymaganym dla tej ściany drzwiom przeciwpożarowym pod względem możliwości przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu, w przypadku pożaru.
§  233.  [Kurtyna przeciwpożarowa]
1. 
Stosowanie kurtyny przeciwpożarowej jest wymagane do oddzielenia:
1)
widowni, o liczbie miejsc przekraczającej 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 150 m2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 1200 m3;
2)
kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczającej 100 m2, od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 300 m2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 6000 m3.
2. 
Sceny, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.
§  234.  [Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego]
1. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
2. 
Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
3. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.
4. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
§  235.  [Ściana oddzielenia przeciwpożarowego]
1. 
Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.
2. 
Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.
3. 
W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.
4. 
W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30.