Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych - Rozdział 10 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich... - Dz.U.2022.1225 t.j. - OpenLEX

Rozdział 10 - Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  10

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

§  286.  [Wymogi przeciwpożarowe dotyczące budynku tymczasowego]
1. 
Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie "E" odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niż 2 kondygnacje nadziemne.
2. 
Do wyznaczania minimalnej odległości budynku tymczasowego od innego budynku mają zastosowanie przepisy określające odległości między budynkami ZL, PM lub IN, o których mowa w § 271 i § 273 ust. 1.
3. 
Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z palną izolacją należy przegradzać w odstępach nieprzekraczających 24 m ścianami oddzieleń przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60; nie dotyczy to przypadków określonych w § 287 i 288.
4. 
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta co najmniej o 0,6 m poza lico ścian zewnętrznych i ponad palne pokrycie dachu.
5. 
Dostęp do poddasza tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych powinien być umożliwiony za pomocą wewnętrznego wyłazu z klapą, o której mowa w § 251 pkt 1, o wymiarach co najmniej 0,6 x 0,6 m, lub przez drabinę i drzwi zewnętrzne o wymiarach co najmniej 0,6 x 1,6 m, umieszczone w szczytowej ścianie budynku.
6.
Stosowanie instalacji elektrycznych lub gazowych na strychu tymczasowego budynku wykonanego z materiałów palnych jest zabronione.
§  287.  [Warunki techniczne budynku tymczasowego na cele widowiskowe lub inne]
Budynek tymczasowy może być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, jeżeli:
1)
jest jednokondygnacyjny;
2)
widownia jest dostępna z poziomu terenu;
3)
dach lub stropodach mają przekrycie co najmniej trudno zapalne;
4)
ma wyjścia, przejścia i dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych w przepisach rozporządzenia, oznakowane - zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczeństwa;
5)
ma oświetlenie awaryjne;
6)
ma instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami.
§  288.  [Pomieszczenie z obudową pneumatyczną]
Pomieszczenie z obudową pneumatyczną może być wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej nie wyższej od 1000 MJ/ m2, pod warunkiem:
1)
zachowania odległości co najmniej 20 m od innych obiektów budowlanych;
2)
użycia powłoki z materiału co najmniej trudno zapalnego;
3)
zastosowania wyłącznie ogrzewania powietrznego;
4)
zapewnienia liczby i wymiarów wyjść, dojść i przejść ewakuacyjnych, określonych w przepisach rozporządzenia;
5)
oznakowania wyjść ewakuacyjnych - zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczeństwa;
6)
wyposażenia w oświetlenie awaryjne;
7)
wyposażenia w instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami.
§  289. [Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia z obudową pneumatyczną na cele widowiskowe lub inne]
Pomieszczenie, o którym mowa w § 288, przeznaczone do celów widowiskowych, wystawowych, rekreacyjnych lub sportowych, powinno być dodatkowo wyposażone w:
1)
konstrukcje umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz budynku do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej;
2)
awaryjne urządzenie do utrzymania ciśnienia w powłoce, zasilane z niezależnego źródła energii;
3)
awaryjną wentylację mechaniczną do wymiany powietrza, zasilaną z niezależnego źródła energii;
4)
wyjścia ewakuacyjne rozmieszczone możliwie równomiernie na obwodzie;
5)
krzesła połączone ze sobą w sposób trwały i unieruchomione w rzędach co najmniej po 8 sztuk, ustawione zgodnie z wymaganiami określonymi w § 261.
§  290.  [Tymczasowy budynek typu namiotowego]
Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełniać wymagania określone w § 288 i 289, z wyjątkiem wymagań dotyczących urządzeń do utrzymywania ciśnienia w powłoce.