Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich - Rozdział 11 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i... - Dz.U.2022.1225 t.j. - OpenLEX

Rozdział 11 - Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  11

Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

§  109.  [Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego]
Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi, a także powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt, określone w dziale VI rozdziale 9.
§  110.  [Warunki pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza żywego]
W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza żywego należy zapewnić:
1)
oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym, przystosowane do gatunku i grupy zwierząt,
2)
wymianę powietrza, wymaganą dla określonego gatunku i grupy zwierząt,
3)
utrzymanie właściwej temperatury,
4)
zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoża i zalegających odchodów zwierzęcych,
5)
odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do zewnętrznych lub wewnętrznych zbiorników szczelnych,
6)
wyposażenie w instalacje i urządzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń,

oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi.

§  111. 
(uchylony).
§  112.  [Możliwość niewyposażenia pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza żywego w instalacje i urządzenia elektryczne]
Dopuszcza się niewyposażenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza żywego, użytkowanego okresowo, w instalacje i urządzenia elektryczne.