Ogrodzenia - Rozdział 9 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Dz.U.2022.1225 t.j. - OpenLEX

Rozdział 9 - Ogrodzenia - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  9

Ogrodzenia

§  41.  [Wymogi dotyczące ogrodzenia]
1. 
Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. 
Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
§  42.  [Bramy i furtki]
1. 
Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
2. 
Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
§  43.  [Wymiary bramy]
Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.