Parkingi i garaże dla samochodów - Rozdział 3 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Dz.U.2022.1225 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Parkingi i garaże dla samochodów - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  3 

Parkingi i garaże dla samochodów

§  18.  [Zapewnienie miejsc postojowych]
1. 
Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
2. 
Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
§  19.  [Odległości miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej]
1. 
Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:
1)
dla samochodów osobowych:
a)
7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
b)
10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
c)
20 m - w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
2)
dla samochodów innych niż samochody osobowe:
a)
10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
b)
20 m - w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.
2. 
Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:
1)
dla samochodów osobowych:
a)
3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
b)
6 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
c)
16 m - w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
2)
dla samochodów innych niż samochody osobowe:
a)
6 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
b)
16 m - w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.
3. 
Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.
4. 
Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu parkingów między liniami rozgraniczającymi ulicę.
5. 
Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.
6. 
Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.
7. 
Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.
§  20.  [Usytuowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych]
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.
§  21.  [Szerokość stanowisk miejsc postojowych dla samochodów osobowych]
1. 
Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1)
szerokość 2,5 m i długość 5 m - w przypadku samochodów osobowych;
2)
szerokość 3,6 m i długość 5 m - w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3)
szerokość 3,5 m i długość 8 m - w przypadku samochodów ciężarowych;
4)
szerokość 4 m i długość 10 m - w przypadku autobusów.
2. 
W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1)
szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m - w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m - w przypadku samochodów osobowych;
2)
szerokość 3,6 m i długość 6 m - w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3)
szerokość 3 m i długość 15 m - w przypadku samochodów ciężarowych;
4)
szerokość 3 m i długość 19 m - w przypadku autobusów.
3. 
Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.
4. 
Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów na parkingach powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.