Rozdział 1 - Warunki ogólne - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

Rozdział  1

Warunki ogólne

§  65. 
1. 
Bazy i rozlewnie gazu płynnego sytuuje się na terenach płaskich bez zagłębień.
2. 
Do baz i rozlewni gazu płynnego stosuje się odpowiednio § 13-16, § 25-27, § 29, § 32, § 33 i § 59.
§  66. 
Gaz płynny może być magazynowany w zbiornikach naziemnych, podziemnych, naziemnych przysypanych oraz w butlach dopuszczonych do eksploatacji przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  67. 
Bazy gazu płynnego powinny być wyposażone w:
1)
urządzenia i instalacje przeciwpożarowe wodne, przy czym przeciwpożarowe hydranty i działka wodne powinny być rozmieszczone w odległości co najmniej 20 m od chronionych obiektów, ale nie dalej niż 100 m;
2)
urządzenia wykrywające i alarmujące o niekontrolowanym wycieku gazu płynnego z odcięciem jego dopływu.