Rozdział 7 - Urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

Rozdział  7

Urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej

§  61. 
Urządzeniami sygnalizacji alarmowo-pożarowej, jakie powinny być stosowane w bazach paliw płynnych, są lokalne sieci:
1)
sygnalizacji alarmowej - akustycznej i świetlnej;
2)
łączności telefonicznej z centralą telefoniczną bazy paliw płynnych mającą bezpośrednie połączenie ze stanowiskiem kierowania komendy powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
§  62. 
1. 
Lokalną sieć sygnalizacji alarmowej - akustycznej i świetlnej na terenie bazy paliw płynnych powinny stanowić:
1)
elektryczna syrena alarmowa;
2)
świetlna sygnalizacja w miejscach ogólnie widocznych;
3)
przyciski uruchamiające syreny alarmowe i sygnalizację świetlną, rozmieszczone odpowiednio na terenie bazy paliw płynnych.
2. 
W lokalnej sieci łączności telefonicznej na terenie bazy paliw płynnych powinna być zapewniona nieprzerwana łączność za pomocą aparatów telefonicznych zainstalowanych:
1)
na stanowisku kierowania zakładowej straży pożarnej lub zakładowej służby ratowniczej;
2)
przy każdym stanowisku rozdzielczym instalacji przeciwpożarowej;
3)
w pompowni przeciwpożarowej;
4)
w centralnej dyspozytorni lub operatorni bazy paliw płynnych;
5)
w pompowniach i rozdzielniach produktów naftowych;
6)
na stanowiskach załadunku i rozładunku cystern kolejowych i drogowych;
7)
w magazynach olejów;
8)
w innych, szczególnie zagrożonych pożarem obiektach bazy paliw płynnych.