Rozdział 5 - Rurociągi technologiczne na terenie bazy paliw płynnych - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

Rozdział  5

Rurociągi technologiczne na terenie bazy paliw płynnych

§  42. 
Rurociągi technologiczne należy wykonywać z rur stalowych. Dopuszcza się wykonywanie rurociągów technologicznych z innych materiałów charakteryzujących się niezbędnymi właściwościami wytrzymałościowymi, odpornością chemiczną i odpornością na działanie ognia oraz przewodnictwem elektrycznym.
§  43. 
1. 
Rurociągi technologiczne na terenie baz paliw płynnych mogą być naziemne lub podziemne.
2. 
Rurociągi technologiczne naziemne powinny być tak usytuowane, aby nie utrudniały dostępu do obiektów budowlanych i prowadzenia akcji gaśniczych przez jednostki straży pożarnej.
3. 
Rurociągi technologiczne przeznaczone dla produktów naftowych I i II klasy nie powinny być układane z rurociągami przeznaczonymi dla: paliw gazowych, pary, wody ciepłej, z kablami energetycznymi oraz rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Rurociągi te powinny być uziemione i zabezpieczone przed zetknięciem się z przewodami elektrycznymi.
4. 
Podpory rurociągów technologicznych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
§  44. 
1. 
Zbiorniki w grupie o pojemności 3200 m3 i większej powinny być łączone bezpośrednio z rurociągiem technologicznym ułożonym na zewnątrz obwałowania zbiornika lub jego ściany osłonowej.
2. 
Rurociągi technologiczne usytuowane w obwałowaniu zbiorników powinny być układane jako naziemne. W miejscu przejścia rurociągów przez obwałowanie zbiornika powinny być przewidziane podpory stałe, a przejścia rurociągów przez ściany osłonowe i obwałowania powinny być szczelne.
3. 
Niedopuszczalne jest:
1)
przeprowadzanie rurociągów technologicznych przez obwałowania zbiornika i jego ściany osłonowe w rurach ochronnych;
2)
układanie rurociągów technologicznych nad lub pod budynkiem, chyba że są one funkcjonalnie z nim związane.
4. 
Odległość rurociągu technologicznego od fundamentów budynku w rzucie poziomym nie może być mniejsza niż 3 m.
§  45. 
1. 
Rurociąg technologiczny stalowy chroni się przed korozją z zewnątrz za pomocą odpowiednio dobranej powłoki ochronnej właściwej dla warunków jego użytkowania. W przypadku części podziemnej rurociągu technologicznego stalowego można stosować równocześnie ochronę katodową.
2. 
Bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu technologicznego stalowego w gruncie przeprowadza się badanie szczelności powłoki ochronnej.
3. 
Rurociąg technologiczny podziemny ułożony w strefach oddziaływania prądów błądzących powinien być wyposażony w systemy ochrony katodowej. W przypadku zastosowania ochrony katodowej powinna ona być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.
4. 
Rurociąg technologiczny podziemny, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien:
1)
posiadać ciągłość elektryczną;
2)
być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony oraz od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.