Rozdział 2 - Zagospodarowanie terenu bazy paliw płynnych - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

Rozdział  2

Zagospodarowanie terenu bazy paliw płynnych

§  19. 
1. 
Obiekty technologiczne, takie jak: pompownia, stanowisko nalewcze oraz stanowiska służące do przeładunku ropy naftowej lub produktów naftowych I i II klasy, zwane dalej "obiektami technologicznymi", powinny być oddalone od ogrodzenia bazy paliw płynnych co najmniej o 10 m, a obiekty technologiczne związane z przeładunkiem produktów naftowych III klasy - co najmniej o 5 m.
2. 
Odległość między obiektami technologicznymi powinna wynosić co najmniej 10 m, a między tymi obiektami i oczyszczalnią ścieków - co najmniej 15 m.
3. 
Obiekty technologiczne i oczyszczalnia ścieków powinny być oddalone co najmniej o:
1)
20 m - od kotłowni i obiektów energetycznych oraz magazynu butli z gazem płynnym;
2)
15 m - od placów postojowych cystern drogowych lub torów odstawczych cystern kolejowych oraz od otwartych składowisk bębnów z produktami naftowymi III klasy.
4. 
Między zbiornikami naziemnymi a obiektami technologicznymi i oczyszczalnią ścieków należy zachować odległość wynoszącą co najmniej 10 m, a między zbiornikami podziemnymi - co najmniej 5 m.
5. 
Obiekty technologiczne i inne obiekty związane z rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym, jeśli znajdują się na terenie bazy paliw płynnych, powinny być usytuowane w odległościach określonych w ust. 2 i 3.
6. 
Zbiorniki naziemne znajdujące się w obiektach technologicznych mogą być usytuowane bez ograniczeń odległości, a ich pojemność powinna być dostosowana do wymagań określonych dla tych obiektów.
7. 
Budynki, w których nie prowadzi się procesów technologicznych, powinny być oddalone od obiektów technologicznych i oczyszczalni ścieków - co najmniej o 15 m.
§  20. 
1. 
Odległość od płaszcza lub ściany osłonowej zbiornika oraz od ogrodzenia bazy paliw płynnych powinna wynosić co najmniej:
1)
dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych I i II klasy:
a)
naziemnych o osi głównej pionowej i o pojemności do 1000 m3 - 20 m,
b)
naziemnych o osi głównej pionowej i o pojemności powyżej 1000 m3 - 30 m,
c)
naziemnych o osi głównej poziomej - 10 m,
d)
podziemnych o osi głównej poziomej - bez ograniczeń;
2)
dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy:
a)
naziemnych o osi głównej pionowej i o pojemności do 500 m3 - 5 m,
b)
naziemnych o osi głównej pionowej i o pojemności powyżej 500 m3 - 8 m,
c)
naziemnych o osi głównej poziomej - 5 m,
d)
podziemnych o osi głównej poziomej - bez ograniczeń.
2. 
Zbiorniki naziemne otoczone ścianą osłonową mogą być usytuowane w stosunku do ogrodzenia bazy paliw płynnych w odległości o połowę mniejszej niż odległości określone w ust. 1.
§  21. 
1. 
Między poszczególnymi rodzajami zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych powinny być zachowane odległości nie mniejsze niż:
Lp.Rodzaj zbiornika przeznaczonego do magazynowania produktów naftowychKlasa magazynowanego produktu naftowegoOdległość
1234
1Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem stałym lub pływającymI i II0,5 średnicy zbiornika
2Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem stałymIII0,25 średnicy zbiornika
3Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem stałym otoczony ścianą osłonową wysokości co najmniej 4/5 wysokości zbiornikaI i II0,3 średnicy ściany osłonowej
4Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem stałym otoczony ścianą osłonową wysokości co najmniej 4/5 wysokości zbiornikaIII0,2 średnicy ściany osłonowej
5Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem pływającym otoczony ścianą osłonową wysokości co najmniej 4/5 wysokości zbiornikaI i II0,3 średnicy ściany osłonowej
6Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem pływającym do magazynowania ropy naftowejI0,6 średnicy zbiornika
7Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem pływającym otoczony ścianą osłonową wysokości co najmniej 4/5 wysokości zbiornika do magazynowania ropy naftowejI0,5 średnicy ściany osłonowej
8Zbiornik naziemny o osi głównej poziomejI i II1,0 m
9Zbiornik naziemny o osi głównej poziomejIII0,5 m
10Zbiornik podziemny o osi głównej poziomejI, II i III0,5 m
2. 
W przypadku zbiorników o różnych średnicach do obliczenia odległości między nimi przyjmuje się średnicę największego zbiornika.
3. 
Odległość między zbiornikami otoczonymi ścianami osłonowymi należy liczyć od ścian osłonowych tych zbiorników.
4. 
Odległość od zbiornika otoczonego ścianą osłonową o wysokości mniejszej niż 4/5 wysokości zbiornika powinna być taka jak dla takiego samego zbiornika nieotoczonego taką ścianą.
5. 
Zbiorniki naziemne wyposażone w wewnętrzne przekrycia pływające powinny być usytuowane w odległościach ustalonych dla zbiorników naziemnych o dachu stałym.
§  22. 
1. 
Dopuszcza się usytuowanie zbiorników w grupach. Grupę zbiorników stanowią co najmniej dwa zbiorniki.
2. 
Pojemność grupy zbiorników, bez względu na ich liczbę, rodzaj oraz sposób usytuowania, nie powinna przekraczać 200 000 m3.
3. 
W przypadku gdy zbiorniki w grupie są usytuowane w jednym rzędzie, odległość pomiędzy skrajnymi zbiornikami nie powinna przekraczać 500 m.
§  23. 
1. 
Grupy zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych I i II klasy należy usytuować względem siebie, uwzględniając pojemność największego zbiornika, w odległości nie mniejszej niż:
Pojemność zbiornika w m3Odległość między grupami zbiorników w metrach
Do 320020
powyżej 3200 do 500025
powyżej 5000 do 10 00030
powyżej 10 000 do 20 00035
powyżej 20 000 do 32 00040
powyżej 32 000 do 50 00045
powyżej 50 00055
2. 
Odległości określone w ust. 1 są mierzone od płaszcza lub ściany osłonowej zbiornika.
3. 
Odległość grupy zbiorników naziemnych o osi głównej pionowej przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych I i II klasy od grupy zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy, a także odległość między grupami zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy może być zmniejszona w stosunku do odległości określonych w ust. 1, jednak odległości te nie mogą być mniejsze niż odległość między zbiornikami o największej pojemności wewnątrz danej grupy zbiorników.
4. 
Przy sytuowaniu zbiorników naziemnych o osi głównej pionowej ze ścianami osłonowymi odległości między grupami tych zbiorników mogą być zmniejszone w stosunku do odległości określonych w ust. 1, jednak nie mogą być mniejsze niż odległość między zbiornikami o największej pojemności wewnątrz danej grupy zbiorników.
5. 
Grupy zbiorników naziemnych o osi głównej poziomej powinny być usytuowane w odległości:
1)
15 m - od grupy zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych I i II klasy;
2)
10 m - od grupy zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy.
6. 
Odległości między:
1)
grupami zbiorników podziemnych,
2)
grupami zbiorników naziemnych o osi głównej poziomej a zbiornikami podziemnymi o osi głównej poziomej

- ustala się w zależności od potrzeb technologicznych i wynikających z użytkowania tych zbiorników.

§  24. 
1. 
Do zbiorników naziemnych, w których magazynuje się ropę naftową lub produkty naftowe I i II klasy, należy doprowadzić drogi pożarowe:
1)
z jednej strony, o dwóch pasach ruchu, jeżeli pojemność zbiornika nie przekracza 10 000 m3;
2)
z dwóch stron i o dwóch pasach ruchu, jeżeli pojemność zbiornika przekracza 10 000 m3.
2. 
Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się również do zbiornika, w którym magazynuje się produkty naftowe III klasy.
3. 
Odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi pożarowej do grupy zbiorników naziemnych, w których magazynuje się ropę naftową lub produkty naftowe I i II klasy, mierzona od osi korony obwałowania lub ściany osłonowej, powinna wynosić co najmniej:
1)
12 m - w przypadku usytuowania stanowiska rozdzielczego urządzeń gaśniczych między drogą pożarową a obwałowaniem lub ścianą osłonową;
2)
10 m - w pozostałych przypadkach.
4. 
Odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi pożarowej do grupy zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy oraz produktów naftowych o temperaturze zapłonu powyżej 373,15 K (100°C) powinna wynosić co najmniej 5 m, licząc od jej krawędzi do osi korony obwałowania lub ściany osłonowej.
5. 
W przypadku usytuowania drogi pożarowej między grupami zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych I i II klasy a grupami zbiorników naziemnych przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi pożarowej do grupy zbiorników magazynowych produktów naftowych I i II klasy powinna odpowiadać wymiarom określonym w ust. 3, a do grupy zbiorników produktów naftowych III klasy - wymiarom określonym w ust. 4.
6. 
W przypadku zbiorników magazynowych otoczonych ścianami osłonowymi drogi pożarowe powinny być usytuowane co najmniej o 0,3 m wyżej od rzędnej terenu posadowienia tych zbiorników.
§  25. 
Na terenie bazy paliw płynnych:
1)
sieć dróg wewnętrznych powinna tworzyć zamknięty układ komunikacyjny, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
2)
w przypadku skrzyżowania się drogi wewnętrznej z torem kolejowym należy zapewnić dodatkowy przejazd;
3)
do budynków i obiektów technologicznych powinny być doprowadzone drogi pożarowe spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
§  26. 
1. 
Przy zbiornikach przeciwpożarowych i stanowiskach czerpania wody powinny znajdować się place manewrowe, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
2. 
Stanowiska czerpania wody, o których mowa w ust. 1, powinny być tak zaprojektowane, aby była możliwość korzystania z nich w każdych warunkach atmosferycznych.
§  27. 
Place i drogi znajdujące się na terenie bazy paliw płynnych powinny być oświetlone i odwodnione zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  28. 
Szerokość pasa urządzeń przeładunkowych dla:
1)
cystern drogowych określają wymagania technologiczne;
2)
cystern kolejowych obejmuje międzytorze, podtorze i pas terenów równoległych do torów zewnętrznych o szerokości 1,5 m, licząc od zewnętrznej szyny skrajnego toru, oraz 3 m poza skrajnymi stanowiskami nalewczymi.
§  29. 
Na terenie baz paliw płynnych mogą znajdować się ogrodzenia wewnętrzne i drzewa liściaste, o ile nie będą one stanowić przeszkody podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
§  30. 
1. 
Place składowe bębnów napełnionych produktami naftowymi III klasy powinny być usytuowane w odległości co najmniej 3 m od ogrodzenia zewnętrznego, a w przypadku gdy bębny napełnione są produktami naftowymi o temperaturze zapłonu powyżej 373,15 K (100°C), odległości tego placu od ogrodzenia zewnętrznego ustala się według potrzeb technologicznych.
2. 
Place przeznaczone do składowania bębnów powinny posiadać utwardzoną i szczelną nawierzchnię z odpływem ścieków do kanalizacji deszczowo-przemysłowej.
3. 
W granicach placu składowego należy układać nie więcej niż 6 stosów bębnów napełnionych produktami naftowymi. Stos bębnów powinien mieć długość nie większą niż 25 m i szerokość nie większą niż 15 m. Odległość między stosami bębnów na jednym placu składowym powinna wynosić co najmniej 5 m, a między stosami ułożonymi na sąsiednich placach składowych - co najmniej 15 m.
4. 
Bębny napełnione produktami naftowymi należy układać w stos w taki sposób, aby jego szerokość nie była większa niż szerokość dwu rzędów, zapewnione było przejście między każdymi dwoma rzędami o szerokości co najmniej metra, a wysokość stosu nie była większa niż 3 warstwy. Dla bębnów pustych dopuszcza się układanie stosu o wysokości 4 warstw.
5. 
Bębny napełnione produktami naftowymi III klasy składowane w budynkach lub pod wiatami mogą być układane w stos o wysokości 3 warstw.
6. 
Bębny napełnione produktami naftowymi i bębny puste należy składować oddzielnie, odpowiednio oznaczając miejsca ich składowania.
§  31. 
Produkty naftowe I i II klasy przechowywane w opakowaniach jednostkowych, o których mowa w § 10, w ilości nieprzekraczającej 20 m3 mogą być składowane w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach magazynowych spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.