Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2176

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 2

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 i 1356) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji następujących urządzeń transportu bliskiego:
1)
wciągarek i wciągników,
2)
suwnic,
3)
żurawi,
4)
układnic,
5)
dźwigników (podnośników), w tym systemów do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,
6)
wyciągów towarowych,
7)
podestów ruchomych,
8)
urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
9)
schodów i chodników ruchomych,
10)
przenośników okrężnych kabinowych i platformowych,
11)
wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
12)
dźwigów do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych,
13)
dźwignic linotorowych,
14)
przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym, przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych,
15)
urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
16)
przeciągarek pojazdów szynowych

- zwanych dalej "UTB".

§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
instrukcja eksploatacji - zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji UTB;
2)
niebezpieczne uszkodzenie - nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska;
3)
nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała albo śmierć;
4)
wprowadzenie do obrotu - udostępnienie UTB po raz pierwszy z zamiarem jego dystrybucji lub użytkowania;
5)
oddanie do użytku - pierwsze użycie UTB zgodnie z jego przeznaczeniem;
6)
resurs - parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.
§  3. 
1. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W przypadkach uzasadnionych stanem technicznym, mającym wpływ na bezpieczne funkcjonowanie UTB, termin kolejnego badania technicznego UTB może być skrócony na podstawie decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego.
3. 
Terminy badań doraźnych mogą wynikać również z bieżących potrzeb.

Dokumentacja

§  4. 
1. 
Eksploatujący, zgłaszając UTB do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, dołącza dwa egzemplarze dokumentacji, o której mowa w ust. 2.
2. 
Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie stanowią inaczej, zawiera w szczególności:
1)
identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji użytkowania;
2)
rysunek zestawieniowy;
3)
instrukcję eksploatacji;
4)
schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie;
5)
schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
6)
dokumentację uzupełniającą, o której mowa w ust. 3, w przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji;
7)
potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie.
3. 
Dokumentacja uzupełniająca zawiera:
1)
szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
2)
schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
3)
poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach;
4)
protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.);
5)
poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu związanej z UTB, o ile ma to zastosowanie.

Ogólne warunki eksploatacji, modernizacji i napraw UTB

§  5. 
1. 
UTB eksploatuje się zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2.
2. 
W przypadku warunków eksploatacji UTB, takich jak:
1)
podnoszenie i przenoszenie osób przez UTB, które są zaprojektowane i wytworzone z przeznaczeniem do podnoszenia i przenoszenia ładunków,
2)
podnoszenie i przenoszenie ładunku przez dwa lub więcej UTB,
3)
eksploatacja UTB w warunkach kolizyjnych,
4)
brak możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi, jaką pokonuje ładunek,
5)
eksploatacja UTB w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych

- eksploatujący opracowuje szczegółowe warunki eksploatacji, opisujące czynności organizacyjno-techniczne podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka związanego z eksploatacją UTB.

3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, eksploatujący uzgadnia szczegółowe warunki eksploatacji z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  6. 
1. 
W przypadku UTB wyposażonych w aparaty elektryczne eksploatujący zapewnia wykonywanie i udokumentowanie:
1)
pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, nie rzadziej niż:
a)
raz w roku - dla urządzeń:
pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi,
pracujących na otwartym powietrzu,
służących do przemieszczania osób,
b)
raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a;
2)
pomiarów rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż:
a)
raz w roku - dla urządzeń:
pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gorących lub z wyziewami żrącymi,
służących do przemieszczania osób,
b)
raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a.
2. 
Niezależnie od pomiarów, o których mowa w ust. 1, wykonuje się pomiary po wprowadzeniu zmian lub wykonaniu prac w instalacji elektrycznej UTB montowanych w miejscu pracy oraz w przypadku gdy stan izolacji, rezystancji uziemień lub ochrony przeciwporażeniowej uległ pogorszeniu lub gdy wystąpiły uszkodzenia tej instalacji.
3. 
Wykonanie pomiarów odnotowuje się w dzienniku konserwacji.
§  7. 
1. 
Eksploatujący, w celu bezpiecznej eksploatacji, zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB.
2. 
Eksploatujący, oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, a także rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji.
3. 
Dziennik konserwacji może być prowadzony w formie elektronicznej.
4. 
Eksploatujący, w przypadku braku rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn od niego niezależnych, odtwarza go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.
5. 
Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.
6. 
Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie.
§  8. 
Do obsługującego UTB należy przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB.
§  9. 
1. 
Do konserwującego należy:
1)
przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB;
2)
wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresach określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
a)
stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
b)
działania urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych,
c)
działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
d)
prawidłowości obsługi UTB;
3)
przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, przeglądu:
a)
konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nierozłącznych,
b)
toru jezdnego,
c)
instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień roboczych i odgromowych, o ile ma to zastosowanie;
4)
usuwanie usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu UTB;
5)
odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonanych czynności, o których mowa w pkt 2-4, oraz ich wyniku, z podaniem:
a)
imienia i nazwiska,
b)
numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego,
c)
daty przeglądu,
d)
stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie;
6)
bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku konserwacji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, konserwujący może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak wymieniane elementy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1.
3. 
Przeglądy konserwacyjne UTB wykonuje się w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile nie zostały one określone w instrukcji eksploatacji.
§  10. 
1. 
W przypadku zmiany lokalizacji UTB, związanej z demontażem i ponownym montażem UTB, o których mowa w § 18 ust. 1, przed ich uruchomieniem konserwujący dokonuje sprawdzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji, a w szczególności:
1)
sprawdza stan techniczny mechanizmów napędowych, cięgien i ich zamocowań;
2)
sprawdza zgodność montażu z dokumentacją;
3)
sprawdza poprawność działania urządzeń zabezpieczających;
4)
przeprowadza próby funkcjonowania bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym.
2. 
Konserwujący po dokonaniu sprawdzeń, o których mowa w ust. 1, jeżeli zakończyły się pozytywnie, odnotowuje w dzienniku konserwacji uruchomienie UTB w nowym miejscu pracy.
§  11. 
1. 
W przypadku modernizacji lub naprawy UTB ich zakres oraz dokumentację uzgadnia się z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
2. 
Modernizację lub naprawę UTB rozpoczyna się po uzgodnieniu, o którym mowa w ust. 1.

Rodzaje i zakres badań technicznych

§  12. 
1. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza:
1)
badanie odbiorcze po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację;
2)
badanie okresowe w toku eksploatacji UTB objętych pełnym dozorem;
3)
badanie doraźne:
a)
eksploatacyjne,
b)
kontrolne,
c)
powypadkowe lub poawaryjne.
2. 
Badań technicznych nie przeprowadza się dla UTB objętych dozorem uproszczonym, z wyjątkiem badań doraźnych powypadkowych lub poawaryjnych.
§  13. 
1. 
UTB przedstawione do badań muszą być zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji, o ile z zakresu badań nie wynikają inne warunki dotyczące ich wykonania.
2. 
Eksploatujący, zgłaszając UTB do badań, zapewnia bezpieczne warunki pracy, obciążenie do wykonania badań oraz osprzęt do podnoszenia obciążenia.
3. 
Eksploatujący zapewnia udział w badaniu UTB obsługującego i konserwującego.
4. 
Dopuszcza się wykonanie badania UTB pod nieobecność konserwującego lub obsługującego, pod warunkiem że:
1)
zostanie to uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na jeden dzień przed terminem badania;
2)
wykonanie badania nie wymaga przeprowadzania czynności, w których udział konserwującego lub obsługującego jest niezbędny;
3)
czynności konserwacyjne były wykonywane zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, i zostały odnotowane w dzienniku konserwacji przez konserwującego.
§  14. 
1. 
Badanie odbiorcze ma na celu stwierdzenie, czy:
1)
UTB jest zgodne z dokumentacją;
2)
montaż i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji oraz przepisami o dozorze technicznym;
3)
umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;
4)
UTB może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji.
2. 
Przed przystąpieniem do badania odbiorczego w miejscu zainstalowania UTB organ właściwej jednostki dozoru technicznego upewnia się, czy dokumentacja dotycząca UTB jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji, o których mowa w § 4.
3. 
Zakres badania odbiorczego obejmuje:
1)
identyfikację UTB i sprawdzenie jego oznakowania;
2)
sprawdzenie:
a)
zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu,
b)
wyposażenia oraz stanu technicznego UTB,
c)
sposobu zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji;
3)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne działają prawidłowo.
4. 
Sprawdzeń i prób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3, nie przeprowadza się dla:
1)
dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach,
2)
żurawi samojezdnych, podestów ruchomych przejezdnych,
3)
dźwigników przenośnych,
4)
żurawi przewoźnych szybkomontujących,
5)
wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
6)
wyciągów towarowych przewoźnych i przenośnych

- które zostały wprowadzone do obrotu i nieoddane do użytku.

§  15. 
1. 
Po zakończeniu badania odbiorczego jeden egzemplarz dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, dołącza się do księgi rewizyjnej UTB, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach organu właściwej jednostki dozoru technicznego.
2. 
Egzemplarz dokumentacji dla jednostki dozoru technicznego może być dostarczony w formie elektronicznej.
§  16. 
1. 
Badanie okresowe ma na celu stwierdzenie, czy:
1)
zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania UTB;
2)
nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji;
3)
UTB jest wyposażone w niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne, które pracują prawidłowo;
4)
umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;
5)
UTB wymaga przeprowadzenia naprawy;
6)
zostały przeprowadzone pomiary, o których mowa w § 6 ust. 1.
2. 
Zakres badania okresowego obejmuje:
1)
sprawdzenie:
a)
księgi rewizyjnej i dziennika konserwacji UTB,
b)
protokołów pomiarów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4,
c)
zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu;
2)
oględziny UTB w miejscach dostępnych;
3)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne działają prawidłowo.
3. 
Próby, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przeprowadza się bez obciążenia dla:
1)
dźwigów do transportu osób lub ładunków;
2)
dźwigów towarowych małych;
3)
urządzeń dla osób niepełnosprawnych;
4)
schodów i chodników ruchomych;
5)
przenośników okrężnych kabinowych i platformowych.
§  17. 
1. 
Badanie doraźne eksploatacyjne ma na celu sprawdzenie, czy:
1)
dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy lub inne okoliczności nie stanowią zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji UTB;
2)
UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją;
3)
instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji;
4)
umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne.
2. 
Eksploatujący, w celu wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, składa wniosek o wykonanie badania w następujących przypadkach:
1)
po wymianie:
a)
cięgien nośnych,
b)
urządzeń chwytających,
c)
zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego,
d)
mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu,
e)
urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych;
2)
po naprawie lub modernizacji UTB;
3)
po zmianie miejsca pracy UTB wymagającej jego demontażu i ponownego montażu, z zastrzeżeniem § 18;
4)
po wykonaniu oceny stanu technicznego UTB po przekroczeniu jego resursu, o którym mowa w § 7 ust. 6.
3. 
Badanie doraźne eksploatacyjne może być przeprowadzone na wniosek eksploatującego w innych przypadkach niż te, o których mowa w ust. 2, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
4. 
Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego obejmuje:
1)
sprawdzenie księgi rewizyjnej UTB i dziennika konserwacji,
2)
sprawdzenie protokołów pomiarów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4,
3)
sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu,
4)
sprawdzenie dokumentacji uzupełniającej, o której mowa w § 4 ust. 3,
5)
sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji UTB,
6)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo

- o ile nie uzgodniono z organem właściwej jednostki dozoru technicznego innego zakresu badania.

§  18. 
1. 
Po zmianie miejsca pracy UTB związanej z jego demontażem i ponownym montażem nie wymagają badań doraźnych eksploatacyjnych:
1)
wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów;
2)
wyciągi towarowe przewoźne i przenośne;
3)
dźwigniki przenośne;
4)
żurawie przewoźne szybkomontujące;
5)
żurawie samojezdne;
6)
UTB z zasilaniem jednofazowym;
7)
UTB z napędem spalinowym, o ile nie są mocowane do obiektu.
2. 
W przypadku podestów ruchomych i dźwigów budowlanych badanie doraźne eksploatacyjne jest wymagane po pierwszym montażu na danym obiekcie.
§  19. 
Cel i zakres badania doraźnego kontrolnego odpowiada celowi i zakresowi badania okresowego, o którym mowa w § 16 ust. 1 i 2.
§  20. 
Dopuszcza się przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 3, § 16 ust. 2 pkt 3 i § 17 ust. 4 pkt 6, za pomocą innych równoważnych metod niewymagających wykorzystywania obciążenia.
§  21. 
1. 
Badania doraźne powypadkowe i doraźne poawaryjne przeprowadza się w celu określenia stanu technicznego UTB oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia.
2. 
Badanie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczących niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanych z eksploatacją UTB.
3. 
W przypadku badania, o którym mowa w ust. 1, zakres badania oraz niezbędną dokumentację ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  22. 
1. 
Terminy badań wyznacza się, podając miesiąc i rok.
2. 
W przypadku pierwszego badania okresowego lub doraźnego eksploatacyjnego termin badania ustala się, licząc od dnia wydania decyzji zezwalającej na eksploatację.
3. 
W przypadku gdy badanie doraźne eksploatacyjne obejmowało pełny zakres odpowiedniego badania okresowego, za zgodą eksploatującego termin kolejnego badania okresowego może być ustalony od dnia wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  23. 
Do czynności dozoru technicznego rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  24. 
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz. U. poz. 827);
2)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. z 2002 r. poz. 43);
3)
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 1890).
§  25. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

FORMY DOZORU TECHNICZNEGO UTB ORAZ TERMINY BADAŃ OKRESOWYCH I DORAŹNYCH KONTROLNYCH

Lp.Urządzenie transportu bliskiegoForma dozoru technicznegoTermin badania
okresowegodoraźnego kontrolnego
12345
1UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowejpełnyco rok-
2UTB o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osóbuproszczony--
3Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów

o udźwigu do 2000 kguproszczony--
4o udźwigu powyżej 2000 kgograniczony-co 3 lata
5Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznymograniczony-co 2 lata
6Wciągniki, wciągarki i żurawie z napędem elektrycznym jednofazowym do 1000 kguproszczony--
7Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczeniapełnyco rok-
8Przeciągarki pojazdów szynowychpełnyco rok
9Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmówograniczony-co 2 lata
10Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznympełnyco 2 lata-
11Suwnice specjalnego przeznaczeniapełnyco rok-
12Żurawie z napędem ręcznym wszystkich mechanizmówo udźwigu do 2000 kguproszczony--
13o udźwigu powyżej 2000 kgograniczony-co 3 lata
14Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie szynowe, żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3200 kgpełnyco rok-
15Żurawie przenośne pozostałe, żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące, żurawie stacjonarneograniczony-co 2 lata
16Układnice magazynowepełnyco rok-
17Wyciągi towaroweograniczony-co 2 lata
18Podesty ruchome przejezdnepełnyco rok-
19Podesty ruchome wiszącepełnyco rok-
20Podesty ruchome masztowepełnyco rok-
21Podesty ruchome stacjonarneograniczony-co 2 lata
22Podesty ruchome załadowczeograniczony-co 3 lata
23Urządzenia dla osób niepełnosprawnychpełnyco 2 lata-
24Schody i chodniki ruchomepełnyco rok-
25Przenośniki okrężne kabinowe i platformowepełnyco rok-
26Dźwigi do transportu osób lub ładunków, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszynpełnyco rok-
27Dźwigi towarowe małe i dźwigi do transportu ładunków bez prawa wstępu osób do kabinypełnyco 3 lata-
28Dźwigi budowlane towarowo-osobowepełnyco rok-
29Dźwigi budowlane towaroweograniczony-co 2 lata
30Dźwignice linotorowepełnyco rok-
31Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowychpełnyco rok-
32Dźwigniki, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementempełnyco rok-
33Dźwigniki inne niż w lp. 32stałe

i przewoźne, przenośne do podnoszenia całych pojazdów

ograniczony-co 2 lata
34przenośne, inne niż w lp. 33, o udźwigu powyżej 2 tonograniczony-co 3 lata
35przenośne, inne niż w lp. 33, o udźwigu do 2 tonuproszczony--
36Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiempełnyco rok-
37Wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiempełnyco rok-
38Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszeniapodestowe lub z siedziskiem dla obsługującegopełnyco rok-
39prowadzone i zdalnie sterowaneograniczony-co 2 lata
40Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowychpełnyco rok-

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TERMINY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH UTB

Lp.Urządzenie transportu bliskiegoTermin przeglądu konserwacyjnego
123
1UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowejco 30 dni
2Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmówco 90 dni
3Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznymco 30 dni
4Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczeniaco 30 dni
5Przeciągarki pojazdów szynowychco 30 dni
6Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmówco 90 dni
7Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem mechanicznymco 30 dni
8Suwnice specjalnego przeznaczeniaco 30 dni
9Żurawie z napędem ręcznym wszystkich mechanizmówco 90 dni
10Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie szynoweco 30 dni
11Żurawie przenośne, żurawie przewoźne inne niż żurawie przewoźne szybkomontujące, żurawie stacjonarneco 60 dni
12Układnice magazynoweco 30 dni
13Wyciągi towaroweco 90 dni
14Podesty ruchome przejezdneco 30 dni
15Podesty ruchome wisząceco 30 dni
16Podesty ruchome masztoweco 30 dni
17Podesty ruchome stacjonarneco 60 dni
18Podesty ruchome załadowczeco 180 dni
19Urządzenia dla osób niepełnosprawnychco 30 dni
20Schody i chodniki ruchomeco 30 dni
21Przenośniki okrężne kabinowe i platformoweco 30 dni
22Dźwigi do transportu osób lub ładunków, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszynco 30 dni
23Dźwigi towarowe małe i dźwigi do transportu ładunków bez prawa wstępu osób do kabinyco 60 dni
24Dźwigi budowlane towarowo-osoboweco 30 dni
25Dźwigi budowlane towaroweco 30 dni
26Dźwignice linotoroweco 30 dni
27Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowychco 30 dni
28Dźwigniki, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementemco 90 dni
29Dźwigniki inne niż w lp. 28stałe i przewoźneco 180 dni
30przenośneco 180 dni
31Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiemco 30 dni
32Wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiemco 30 dni
33Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszeniapodestowe lub z siedziskiem dla obsługującegoco 30 dni
34prowadzone i zdalnie sterowaneco 60 dni
35Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowychco 30 dni
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 czerwca 2018 r. pod numerem 2018/302/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 2015/1535 (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).