Rozdział 5 - Przepis końcowy - Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.193.1890

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2003 r.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  34. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.