Rozdział 4 - Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych - Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.193.1890

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2003 r.

Rozdział  4

Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych

§  19. 
1. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza następujące rodzaje badań technicznych UTB:
1)
odbiorcze - wykonywane po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację;
2)
okresowe - wykonywane w toku eksploatacji UTB objętych dozorem pełnym, w terminach określonych dla danego rodzaju UTB;
3)
doraźne - eksploatacyjne i kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne oraz wykonywane w terminach wynikających z bieżących potrzeb.
2. 
Badań technicznych nie przeprowadza się dla UTB objętych dozorem uproszczonym.
§  20. 
1. 
Zgłaszający UTB do badań przedkłada, w zależności od rodzaju badania, odpowiednią dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania badania.
2. 
UTB przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji.
3. 
Eksploatujący, zgłaszając UTB do badań, powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz oprzyrządowanie do przeprowadzenia badań.
4. 
Badania UTB przeprowadzane u eksploatującego powinny być wykonywane w obecności eksploatującego oraz konserwującego i obsługującego UTB.
§  21. 
1. 
Celem badania odbiorczego jest stwierdzenie, czy:
1)
UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją;
2)
montaż i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym;
3)
napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są czytelne i zrozumiałe;
4)
UTB może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji.
2. 
Przed przystąpieniem do badania odbiorczego UTB w miejscu zainstalowania, organ właściwej jednostki dozoru technicznego upewnia się, czy dokumentacja dotycząca UTB została sprawdzona, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 8 ust. 1.
3. 
Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:
1)
sprawdzenie prawidłowości zainstalowania UTB i jego przeznaczenia, zgodnie z instrukcją eksploatacji;
2)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo;
3)
przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych.
4. 
W przypadku UTB posiadających świadectwo badania typu:
1)
dopuszcza się ograniczenie prób, o których mowa w ust. 3 pkt 2, do prób bez obciążenia;
2)
nie przeprowadza się prób z przeciążeniem, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
§  22. 
1. 
Egzemplarz dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1, po zakończeniu badania odbiorczego jest ostemplowany i dołączony do księgi rewizyjnej UTB.
2. 
Drugi egzemplarz dokumentacji, którego zawartość organ właściwej jednostki dozoru technicznego może ograniczyć, po ostemplowaniu pozostaje w aktach organu właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  23. 
1. 
Celem badania okresowego jest stwierdzenie, czy:
1)
zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania;
2)
nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji UTB lub mogące być przyczyną zagrożenia w przyszłości;
3)
istnieją i pracują prawidłowo niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne;
4)
napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są czytelne i zrozumiałe;
5)
UTB wymaga przeprowadzenia działań naprawczych.
2. 
Podczas badania okresowego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:
1)
księgę rewizyjną i dziennik konserwacji UTB;
2)
protokoły pomiarów elektrycznych;
3)
zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących UTB.
3. 
Zakres badania okresowego UTB powinien obejmować co najmniej:
1)
oględziny UTB w miejscach dostępnych;
2)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo.
4. 
Próby, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadzane są bez obciążenia dla:
1)
dźwigów do transportu osób lub ładunków;
2)
dźwigów towarowych małych;
3)
urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
§  24. 
1. 
Celem badania doraźnego eksploatacyjnego jest potwierdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację UTB.
2. 
Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się na wniosek eksploatującego, w następujących przypadkach:
1)
po wymianie:
a)
cięgien nośnych,
b)
urządzeń chwytających,
c)
zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego,
d)
mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu,
e)
urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych;
2)
po naprawie mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu;
3)
po naprawie konstrukcji nośnej UTB lub jego elementów;
4)
po modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego;
5)
zmiany miejsca pracy UTB wymagającej jego demontażu i ponownego montażu, z zastrzeżeniem § 25.
3. 
Badanie doraźne eksploatacyjne może być przeprowadzone na wniosek eksploatującego w innych przypadkach, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
4. 
Podczas badania doraźnego eksploatacyjnego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:
1)
księgę rewizyjną UTB i dziennik konserwacji;
2)
protokoły pomiarów elektrycznych;
3)
zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących UTB;
4)
niezbędne rysunki i obliczenia;
5)
niezbędne schematy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne;
6)
dokumentację uzupełniającą, o której mowa w § 6 ust. 1.
5. 
Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego UTB obejmuje co najmniej:
1)
sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji UTB;
2)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo;
3)
przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych.
6. 
Badania doraźne eksploatacyjne powinny potwierdzić, że:
1)
UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją;
2)
instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji;
3)
napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na UTB oraz są czytelne i zrozumiałe.
§  25. 
1. 
Po zmianie lokalizacji UTB, związanej z ich demontażem i ponownym montażem, nie wymagają badań doraźnych eksploatacyjnych:
1)
wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym;
2)
wyciągi towarowe przewoźne i przenośne;
3)
dźwigniki przenośne;
4)
szybkomontujące żurawie przewoźne;
5)
żurawie samojezdne;
6)
UTB z zasilaniem jednofazowym;
7)
UTB z napędem spalinowym, o ile nie są kotwione do obiektu.
2. 
W przypadku podestów ruchomych i dźwigów budowlanych badanie doraźne eksploatacyjne wymagane jest po pierwszym montażu na danym obiekcie.
§  26. 
1. 
Cel badania doraźnego kontrolnego powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w § 23 ust. 1, jak dla badań okresowych.
2. 
Zakres badania doraźnego kontrolnego powinien obejmować:
1)
oględziny UTB w miejscach dostępnych;
2)
przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, bez obciążenia.
3. 
W przypadkach uzasadnionych stanem bezpieczeństwa UTB zakres badania doraźnego kontrolnego może być rozszerzony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  27. 
1. 
Celem badania doraźnego powypadkowego i poawaryjnego jest określenie stanu technicznego UTB oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia.
2. 
Badanie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczącej niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją UTB.
3. 
Zakres dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres tego badania ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
§  28. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach badań, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 3 i § 24 ust. 5 pkt 3, przeprowadza próby: statyczną i dynamiczną.
§  29. 
1. 
Próba statyczna UTB jest wykonywana z przeciążeniem utrzymywanym w czasie nie krótszym niż 60 minut.
2. 
Wielkość przeciążenia podczas próby, o której mowa w ust. 1, odpowiada udźwigowi UTB powodującemu największe obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego wartość przyjmuje się jako:
1)
1,5 - dla UTB z napędem ręcznym,
2)
1,25 - dla pozostałych UTB wyposażonych w napęd inny niż ręczny

- o ile zastosowane normy lub specyfikacje techniczne nie określają inaczej.

3. 
W przypadku gdy ma to zastosowanie, należy sprawdzać odkształcenia konstrukcji nośnej UTB w celu zapewnienia, że ustalone wartości graniczne nie będą przekroczone.
4. 
Po zakończeniu próby należy potwierdzić, że nie nastąpiły żadne uszkodzenia ani trwałe odkształcenia UTB.
§  30. 
1. 
Próbę dynamiczną UTB przeprowadza się z przeciążeniem, wykonując ruchy robocze pojedyncze oraz kojarzone, zgodnie z instrukcją eksploatacji.
2. 
Próba powinna być przeprowadzona przy takich prędkościach roboczych, które nie zagrażają bezpieczeństwu przeprowadzania badania.
3. 
Wielkość przeciążenia powinna odpowiadać udźwigowi UTB powodującemu największe obciążenie konstrukcji nośnej, pomnożonemu przez współczynnik, którego wartość przyjmuje się jako 1,1, o ile zastosowane specyfikacje techniczne nie określają inaczej.
4. 
Przeprowadzona próba powinna potwierdzić, że sterowanie UTB i ruchy robocze, urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne funkcjonują prawidłowo oraz że po jej zakończeniu nie nastąpiły żadne uszkodzenia i trwałe odkształcenia.
§  31. 
Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powinien przeprowadzić inne badania z przeciążeniem, o ile zostały określone w specyfikacjach technicznych zastosowanych przez wytwórcę.
§  32. 
1. 
Terminy badań okresowych wyznacza się zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, przy czym termin pierwszego badania okresowego ustala się odpowiednio od daty wydania decyzji zezwalającej na eksploatację. Terminy wyznacza się, podając miesiąc i rok.
2. 
Za zgodą eksploatującego termin kolejnego badania okresowego może być ustalony od daty wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego, jeżeli badanie doraźne eksploatacyjne obejmowało pełny zakres odpowiedniego badania okresowego.
3. 
Na uzasadniony wniosek eksploatującego badanie okresowe może być przeprowadzone wcześniej do sześciu miesięcy przed wyznaczonym terminem, pod warunkiem, że termin badania zostanie uzgodniony przez eksploatującego z organem właściwej jednostki dozoru technicznego z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. 
W uzasadnionych przypadkach na wniosek eksploatującego organ właściwej jednostki dozoru technicznego, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym badania doraźnego kontrolnego, może odroczyć termin wykonania badania okresowego do sześciu miesięcy, przy czym odroczenie terminu może nastąpić najwyżej dwukrotnie, tak aby łączny czas odroczenia nie przekroczył dwunastu miesięcy.
§  33. 
1. 
Terminy badań doraźnych kontrolnych UTB wyznacza się zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, przy czym termin pierwszego badania kontrolnego UTB objętego formą dozoru ograniczonego wyznacza się od daty wydania decyzji zezwalającej na eksploatację. Terminy wyznacza się, podając miesiąc i rok.
2. 
Wykonywanie badań doraźnych kontrolnych UTB zgodnie z wymaganiem określonym w ust. 1 nie wyklucza wykonywania tych badań, uzasadnionych stanem technicznym UTB, w innych terminach ustalonych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub na wniosek eksploatującego.