Rozdział 3 - Ogólne warunki eksploatacji UTB - Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.193.1890

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2003 r.

Rozdział  3

Ogólne warunki eksploatacji UTB

§  8. 
1. 
Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację UTB organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:
1)
sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji, o której mowa w § 4;
2)
identyfikuje UTB, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie;
3)
sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją;
4)
przeprowadza badania odbiorcze.
2. 
Badania odbiorcze przeprowadza się w przypadku:
1)
UTB montowanych po raz pierwszy w miejscu eksploatacji, gdy bezpieczna eksploatacja UTB zależy od warunków jego zainstalowania;
2)
pozostałych UTB, o ile nie zostały wprowadzone do obrotu albo udostępnione po raz pierwszy użytkownikowi na podstawie przepisów innych rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
3. 
W przypadku UTB, o których mowa w ust. 2 pkt 1, badania odbiorcze przeprowadza się u eksploatującego.
4. 
W przypadku UTB, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszcza się przeprowadzenie badań odbiorczych u wytwarzającego.
§  9. 
1. 
UTB powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem § 17.
2. 
Eksploatujący powinien wyposażyć UTB w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i dostępną dla obsługującego.
§  10. 
W celu bezpiecznej eksploatacji UTB eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB.
§  11. 
Eksploatujący powinien dla każdego UTB założyć i przechowywać dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, w którym odnotowuje wykonywane czynności.
§  12. 
1. 
W przypadku UTB wyposażonych w aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie:
1)
pomiarów rezystancji izolacji:
a)
nie rzadziej niż raz w roku - dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów,
b)
nie rzadziej niż raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a;
2)
pomiarów rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
a)
nie rzadziej niż raz w roku - dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych, gorących lub z wyziewami żrącymi,
b)
nie rzadziej niż raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a.
2. 
Niezależnie od pomiarów, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane także pomiary każdorazowo po wprowadzeniu zmian lub wykonaniu prac w instalacji elektrycznej, przestawieniu i zmontowaniu UTB na nowym miejscu oraz we wszystkich przypadkach, gdy możliwe jest przypuszczenie, że stan izolacji lub ochrony przeciwporażeniowej uległ pogorszeniu lub wystąpiły uszkodzenia.
§  13. 
Do obsługującego UTB należy w szczególności przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB.
§  14. 
1. 
Do konserwującego należy w szczególności:
1)
przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
2)
dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
a)
stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
b)
działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
c)
działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
d)
prawidłowości obsługi UTB;
3)
sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
a)
konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
b)
toru jezdnego dźwignic szynowych,
c)
instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
4)
bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB;
5)
odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
6)
bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
2. 
Konserwujący w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane i uwzględnione są wymagania określone w § 24 ust. 2.
3. 
Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile wytwórca nie określa inaczej.
§  15. 
W przypadku zmian lokalizacji związanej z demontażem i ponownym montażem UTB wymienionych w § 25, niewymagających wykonania doraźnych badań eksploatacyjnych, do konserwującego należy:
1)
sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych cięgien i ich zamocowań;
2)
sprawdzenie zgodności montażu z dokumentacją;
3)
sprawdzenie poprawności działania elementów bezpieczeństwa;
4)
przeprowadzenie prób ruchowych bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym;
5)
po pozytywnych wynikach oceny zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt 1-4, odnotowanie w dzienniku konserwacji faktu uruchomienia UTB w nowym miejscu pracy.
§  16. 
Eksploatacja UTB w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych może się odbywać pod warunkiem zachowania minimalnych odległości określonych w przepisach dotyczących linii elektroenergetycznych.
§  17. 
1. 
Eksploatacja UTB w przypadku innego zastosowania niż przeznaczenie określone przez wytwórcę lub w warunkach kolizyjnej lokalizacji jest dozwolona za zgodą organu właściwej jednostki dozoru technicznego.
2. 
Eksploatujący, w przypadku zastosowań UTB, o których mowa w ust. 1, powinien przedłożyć i uzgodnić z organem właściwej jednostki dozoru technicznego instrukcję eksploatacji zawierającą co najmniej:
1)
szkic sytuacyjny;
2)
wskazanie możliwych elementów kolizyjnych;
3)
zastosowane techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające.
3. 
W przypadku gdy obsługujący UTB nie jest w stanie obserwować całej drogi, jaką pokonuje ładunek, osoba kierująca ładunkiem powinna pozostawać w ciągłym kontakcie z obsługującym UTB. Powinny być zapewnione środki organizacyjne zapobiegające możliwym kolizjom ładunku.
4. 
W przypadku gdy ładunek ma być podniesiony przez dwa lub więcej UTB, instrukcja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać odpowiednią procedurę zapewniającą właściwą koordynację pracy współpracujących UTB.
5. 
W przypadku podnoszenia osób przez UTB niezaprojektowane specjalnie do tego celu, należy zapewnić spełnienie odpowiednio przepisów ust. 1 i 2.
6. 
Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków kolizyjnej lokalizacji UTB na terenie budowy.
§  18. 
Do eksploatującego należy w szczególności odpowiednie dobranie zawiesi z uwzględnieniem:
1)
rodzaju i wartości przewidywanych obciążeń;
2)
miejsc uchwytu;
3)
sposobu podwieszania ładunku;
4)
warunków środowiskowych.