Rozdział 2 - Dokumentacja - Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.193.1890

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2003 r.

Rozdział  2

Dokumentacja

§  4. 
1. 
Zgłaszając UTB do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, eksploatujący dołącza dwa egzemplarze dokumentacji określonej w ust. 2, z zastrzeżeniem § 22 ust 2.
2. 
W przypadku gdy rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652) albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie stanowią inaczej, dokumentacja zawiera w szczególności:
1)
opis techniczny;
2)
rysunek zestawieniowy;
3)
schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, o ile mają zastosowanie;
4)
schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
5)
instrukcję eksploatacji;
6)
kopie świadectw badania typu dla urządzeń zabezpieczających, o ile ma to zastosowanie;
7)
dokumentację uzupełniającą, o ile ma to zastosowanie;
8)
potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie.
§  5. 
1. 
Opis techniczny UTB powinien zawierać:
1)
nazwę i adres wytwórcy;
2)
określenie rodzaju UTB i jego przeznaczenia;
3)
typ UTB, numer fabryczny, rok budowy, oznakowania;
4)
podstawowe parametry i urządzenia zabezpieczające, o ile mają zastosowanie, w szczególności:
a)
udźwig,
b)
wysokość podnoszenia,
c)
prędkości ruchów roboczych,
d)
rodzaj napędu,
e)
wielkość całkowitej masy UTB,
f)
ograniczniki ruchów roboczych,
g)
szczegółowe dane dotyczące urządzeń chwytających,
h)
dane techniczne cięgien nośnych, z określeniem współczynników bezpieczeństwa,
i)
urządzenia sygnalizacyjne,
j)
ograniczniki obciążenia,
k)
miejsce i rodzaj sterowania,
l)
ograniczniki prędkości i urządzenia chwytne lub inne elementy zapobiegające nadmiernemu wzrostowi prędkości.
2. 
W zależności od rodzaju UTB opis techniczny powinien zawierać informacje dla:
1)
suwnic:
a)
wielkość rozpiętości mostu,
b)
określenie największych nacisków kół jezdnych,
c)
wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków;
2)
wciągników i wciągarek:
a)
określenie największych nacisków kół jezdnych,
b)
wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków;
3)
żurawi:
a)
diagram udźwigów,
b)
wielkość kąta obrotu wysięgnika,
c)
wskazanie rodzaju pracy dla żurawi samojezdnych - na podporach lub bez podpór,
d)
parametry pracy, przy których współczynnik stateczności osiąga wartość minimalną,
e)
dla żurawi torowych określenie największych nacisków kół jezdnych oraz wskazanie rodzajów odbojnic i zderzaków;
4)
układnic:
a)
rysunek pola pracy urządzenia z pokazaniem pól remontowych, przejść i dojść do układnicy,
b)
określenie rodzaju i typu urządzeń zabezpieczających i urządzeń ochronnych na czole magazynu oraz polach odkładczych;
5)
wyciągów towarowych:
a)
wysokość podnoszenia mierzona w pionie,
b)
kąt nachylenia prowadnic,
c)
sposób zabezpieczenia otworów ładunkowych;
6)
podestów ruchomych - dodatkowe wyposażenie, jeżeli jest stosowane;
7)
urządzeń dla osób niepełnosprawnych:
a)
rodzaj elementu przenoszącego obciążenie,
b)
liczbę przystanków i drzwi przystankowych,
c)
opis urządzeń ryglujących drzwi przystankowych;
8)
dźwigów:
a)
liczbę przystanków i drzwi przystankowych,
b)
masę kabiny i przeciwwagi,
c)
opis dojścia do maszynowni i linowni,
d)
stosowne obliczenia,
e)
opis urządzeń ryglujących drzwi przystankowych;
9)
dźwignic linotorowych:
a)
dopuszczalną wielkość rozpiętości między podporami toru jezdnego,
b)
określenie środków porozumiewawczych niezbędnych do obsługi UTB;
10)
urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych:
a)
diagram udźwigu,
b)
parametry pracy, przy których współczynnik stateczności osiąga wartości minimalne;
11)
wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia:
a)
diagram udźwigów,
b)
zdolność pokonywania wzniesień,
c)
rodzaj i typ urządzeń zabezpieczających oraz, o ile ma to zastosowanie, urządzeń ochronnych na czole magazynu oraz polach odkładczych, w przypadku wózków jezdniowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
d)
określenie dopuszczalnych nacisków kół jezdnych, w przypadku wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i wózków z wysięgnikiem.
§  6. 
1. 
Dla UTB montowanych w miejscu eksploatacji powinna być dostarczona dokumentacja uzupełniająca, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 7, zawierająca:
1)
szkic sytuacyjny zmontowanego UTB uwzględniający w szczególności, nieujęte w rysunku zestawieniowym, rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
2)
schematy zasilania UTB ze wskazaniem w szczególności: osprzętu, wielkości, rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
3)
poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób pomontażowych, wystawione przez instalującego;
4)
protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej;
5)
protokół odbioru części budowlanej UTB.
2. 
W przypadku wciągników poświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być wystawione przez osobę, dla której organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydał odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne dotyczące konserwacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426).
3. 
W przypadku zmiany miejsca zainstalowania wymagającego demontażu i ponownego montażu UTB przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
Instrukcja eksploatacji UTB, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, powinna zawierać w szczególności:
1)
wskazania dotyczące bezpiecznej eksploatacji UTB, w zależności od jego przeznaczenia i przewidywanych warunków pracy, a także dających się przewidzieć sytuacji anormalnych;
2)
informacje dotyczące wymaganych kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i konserwacją UTB;
3)
opis budowy, działania i regulacji mechanizmów, zespołów i elementów wyposażenia mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego;
4)
opis budowy, działania i regulacji elementów bezpieczeństwa;
5)
w zakresie obsługi UTB:
a)
opis działania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych,
b)
informacje dotyczące wskazań przyrządów pomiarowo-kontrolnych wraz z rysunkami przedstawiającymi rozmieszczenie tych przyrządów,
c)
wskazanie sposobu i zasad sterowania ruchami mechanizmów,
d)
wykaz obowiązków obsługującego i niezbędnych do wykonania czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy;
6)
w zakresie konserwacji UTB:
a)
zasady wykonywania czynności konserwacyjnych, technologii montażu i demontażu, z określeniem wielkości momentów dokręcania połączeń śrubowych oraz sprawdzenia prawidłowości wykonanych działań wraz z określeniem zakresów i terminów przeprowadzanych przeglądów,
b)
wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez konserwującego w ramach jego obowiązków;
7)
wykaz podstawowych usterek lub nieprawidłowości, które mogą występować podczas eksploatacji UTB, z określeniem przyczyn i sposobu ich usunięcia;
8)
warunki dotyczące wykonania i eksploatacji torowiska i toru jezdnego, o ile ma to zastosowanie.