Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.193.1890

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2003 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji następujących urządzeń transportu bliskiego:
1)
wciągarek i wciągników,
2)
suwnic,
3)
żurawi,
4)
układnic,
5)
wyciągów towarowych,
6)
podestów ruchomych,
7)
urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
8)
schodów i chodników ruchomych,
9)
przenośników okrężnych kabinowych i platformowych,
10)
dźwigów, w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych,
11)
dźwignic linotorowych,
12)
urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
13)
dźwigników przeznaczonych do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo, w tym systemów do parkowania samochodów,
14)
wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

- zwanych dalej "UTB".

§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
udźwig - nominalną, maksymalną wielkość obciążenia wyrażoną w kilogramach lub tonach, dla której zaprojektowano UTB i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę;
2)
niebezpieczne uszkodzenie - nieprzewidziane uszkodzenie UTB, w wyniku którego UTB nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska;
3)
nieszczęśliwy wypadek - zdarzenie nagłe, które spowodowało śmierć, trwałą lub czasową niezdolność do pracy osób narażonych;
4)
osoba narażona - osobę znajdującą się w strefie niebezpiecznej;
5)
strefa niebezpieczna - strefę w obrębie lub wokół UTB, w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzkiego.
§  3. 
1. 
Formy dozoru technicznego i terminy badań technicznych UTB określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W przypadkach uzasadnionych stanem technicznym, mającym wpływ na bezpieczeństwo UTB, terminy badań technicznych UTB mogą być skrócone na podstawie decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego.