Rozdział 6 - Odpowiedzialność dyscyplinarna. - Warunki służby przygotowawczej i zasady odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.38.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1939 r.

Rozdział  VI.

Odpowiedzialność dyscyplinarna.

§  25.
Kandydaci kontraktowi, którzy przez czyn, zaniechanie lub zaniedbanie w służbie lub poza służbą naruszają przyjęte w umowie warunki, pociągani są do odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności sądowej, karnej lub cywilnej.
§  26.
W postępowaniu dyscyplinarnym nakłada się następujące kary dyscyplinarne:
a)
upomnienie,
b)
nagana,
c)
areszt od 1 do 14 dni.
§  27.
Kandydaci kontraktowi tracą prawo do dodatku służbowego za czas odbywania kary aresztu dyscyplinarnego; za każdą pełną dobę odbywania kary odlicza się po 1 zł 50 gr od dodatku służbowego przy najbliższej wypłacie tego dodatku.
§  28.
W przypadku orzeczenia kary aresztu ponad 5 dni może Wojewoda Śląski orzec rozwiązanie stosunku kontraktowego w myśl § 24 ust. (2), na podstawie wyników zarządzonego dochodzenia.
§  29.
(
1)
Minister Spraw Wewnętrznych posiada pełnię praw dyscyplinarnych w stosunku do wszystkich kandydatów kontraktowych.
(2)
Taki sam zakres praw dyscyplinarnych w stosunku do wszystkich kandydatów kontraktowych posiada Wojewoda Śląski.
§  30.
Kary dyscyplinarne (§ 26) orzekają właściwi przełożeni w stopniach oficerów Policji Województwa Śląskiego, odpowiedzialni za dyscyplinę w powierzonych im jednostkach.
§  31.
(1)
Dowódcy oddziałów w składzie większym niż kompania i dowódcy kompanii, zorganizowanych z kandydatów kontraktowych, mają prawo nakładania na kandydatów kontraktowych następujących kar dyscyplinarnych:
a)
upomnienia,
b)
nagany,
c)
aresztu od 1 do 5 dni.
(2)
Dowódcy samodzielnie działających plutonów, wydzielonych z oddziałów, o których mowa w ust. (1), mają prawo nakładania na kandydatów kontraktowych następujących kar dyscyplinarnych:
a)
upomnienia,
b)
nagany,
c)
aresztu od 1 do 3 dni.
§  32.
Od orzeczenia kary dyscyplinarnej nie ma odwołania.
§  33.
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego należy do kompetencji przełożonych policyjnych i następuje bądź z ich własnej inicjatywy, bądź na żądanie rządowych władz administracji ogólnej albo władz sądowych lub prokuratorskich.