Rozdział 5 - Zmiany w stosunku służbowym. - Warunki służby przygotowawczej i zasady odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.38.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1939 r.

Rozdział  V.

Zmiany w stosunku służbowym.

§  21.
Po przesłużeniu co najmniej 3 miesięcy w służbie przygotowawczej kandydaci kontraktowi, posiadający odpowiednie kwalifikacje, mogą być w miarę wolnych etatów osobowych mianowani posterunkowymi Policji Województwa Śląskiego.
§  22.
(1)
Przeniesienie kandydata kontraktowego do innej miejscowości albo na inne stanowisko służbowe może nastąpić z urzędu w interesie służby.
(2)
Przeniesienie zarządza Wojewoda Śląski lub z jego upoważnienia Główny Komendant Policji Województwa Śląskiego.
(3)
Koszty przejazdu koleją ponosi Skarb Śląski.
§  23.
(1)
W razie potrzeby czasowego użycia kandydata kontraktowego do służby, poza miejscem jego stałego przydziału, właściwy przełożony zarządza odkomenderowanie bądź delegację służbową do miejsca przeznaczenia.
(2)
Udowodnione koszta przejazdu odkomenderowanych bądź delegowanych ponosi Skarb Śląski.
(3)
Za czas odkomenderowania bądź delegacji kandydatom kontraktowym nie służy żadne dodatkowe wynagrodzenie poza określonym w ust. (2).
§  24.
(1)
Stosunek kontraktowy ustaje:
a)
w razie mianowania kandydata kontraktowego szeregowym Policji Województwa Śląskiego (§ 21),
b)
w przypadku niezgłoszenia się do objęcia służby w czasie oznaczonym w umowie (§ 6 ust. (2)),
c)
w razie niepełnienia obowiązków służbowych ponad 3 miesiące, jeżeli niezdolność do służby powstała z powodu choroby lub wypadku, które nie pozostają w związku przyczynowym ze służbą,
d)
w razie utraty przez kandydata kontraktowego jednego z warunków, przewidzianych w § 4 ust. (1) lit. a), f) i g), lub zawarcia bez zezwolenia związku małżeńskiego,
e)
w przypadku popełnienia zbrodni lub występku.
(2)
Stosunek kontraktowy może ustać, jeżeli kandydat kontraktowy zostanie ukarany aresztem ponad 5 dni (§ 28).