Rozdział 3 - Obowiązki. - Warunki służby przygotowawczej i zasady odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.38.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1939 r.

Rozdział  III.

Obowiązki.

§  9.
(1)
Kandydat kontraktowy jest obywatelem, którego Państwo darzy szczególnym zaufaniem, dopuszczając go do służby przygotowawczej w Policji Województwa Śląskiego.
(2)
Kandydata kontraktowego obowiązuje wierność wobec Rzeczypospolitej, posłuszeństwo wobec przełożonych, uszanowanie starszych stopniem służbowym, poszanowanie prawa, gorliwość, sumienność i bezstronność w wykonywaniu obowiązku.
(3)
Kandydaci kontraktowi w zakresie dyscypliny podlegają obowiązkom szeregowych Policji Województwa Śląskiego, zawartym w Tymczasowej Instrukcji służbowej dla Policji Państwowej.
§  10.
(1)
Kandydaci kontraktowi podlegają służbowo wyłącznie przełożonym policyjnym, pod których rozkazy zostali oddani w trybie przewidzianym organizacją policji.
(2)
Oficerowie i szeregowi Policji Województwa Śląskiego są starszymi stopniem służbowym w stosunku do kandydatów kontraktowych.
§  11.
(1)
Kandydaci kontraktowi obowiązani są przygotowywać się do służby policyjnej przez praktyczne i teoretyczne szkolenie.
(2)
Zasady i sposób szkolenia ustala Główny Komendant Policji Województwa Śląskiego.
(3)
Kandydaci kontraktowi mogą być użyci w odpowiednich oddziałach zwartych do ochrony organów policyjnych, dokonywających czynności służbowych, i do pokonania oporu, na który te organa w czasie czynności służbowych natrafiają.
§  12.
Kandydaci kontraktowi obowiązani są donieść natychmiast władzy przełożonej o każdej przeszkodzie do pełnienia służby. Władza może zażądać udowodnienia tej przeszkody, a w przypadku choroby poddać kandydata kontraktowego badaniu lekarskiemu.
§  13.
(1)
Kandydaci kontraktowi obowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie sprawy, o których powzięli wiadomość dzięki swemu stanowisku służbowemu lub dowiedzieli się przy wykonywaniu swych obowiązków służbowych bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli sprawy takie uznane są za poufne lub gdy utrzymania ich w tajemnicy wymaga dobro publiczne albo inne względy służbowe.
(2)
Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec każdego, komu kandydaci kontraktowi nie są obowiązani donosić o tych sprawach służbowo. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie służby przygotowawczej, jako też po rozwiązaniu lub zmianie stosunku służbowego z jakiegokolwiek powodu.
(3)
Od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić obecna lub ostatnio przełożona władza.
(4)
Kodeks postępowania karnego określa warunki i tryb zwolnienia od tajemnicy w postępowaniu karnym.
§  14.
(1)
Kandydaci kontraktowi zasadniczo podlegają skoszarowaniu.
(2)
W razie rozwiązania stosunku służbowego lub przeniesienia do innej miejscowości, kandydaci kontraktowi obowiązani są na żądanie władzy przełożonej natychmiast opuścić koszary.
(3)
Jeżeli warunki służbowe tego wymagają, przełożona władza może zarządzić ograniczenie wydalania się kandydatów kontraktowych z siedziby bądź rejonu służbowego.
§  15.
Kandydatom kontraktowym nie wolno należeć do związków i stowarzyszeń bez zezwolenia władzy przełożonej.
§  16.
Dla zawarcia małżeństwa kandydaci kontraktowi obowiązani są otrzymać zezwolenie Wojewody Śląskiego.