Warunki realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w... - Dz.U.2015.1715 - OpenLEX

Warunki realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1715

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych"

Na podstawie art. 42a ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą "Studia dla wybitnych", zwanego dalej "Programem", w tym:
1)
sposób i tryb kwalifikowania uczestników Programu;
2)
szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach Programu oraz zakres tej pomocy;
3)
istotne elementy umowy, o której mowa w art. 42a ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą";
4)
przypadki, o których mowa w art. 42a ust. 6 pkt 2 ustawy;
5)
sposób dokumentowania i potwierdzania okoliczności, o których mowa w art. 42a ust. 6 ustawy;
6)
sposób ustalania listy zagranicznych uczelni, do których zakwalifikowanie uprawnia do uczestnictwa w Programie.
1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej "ministrem", w latach 2015-2021 ogłasza nabór kandydatów do Programu, zwany dalej "naborem", w terminie do dnia 31 października.
2.
Ogłoszenie o naborze udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra oraz w siedzibie urzędu.
3.
Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:
1)
termin i miejsce składania wniosków o zakwalifikowanie do Programu;
2)
wzór wniosku o zakwalifikowanie do Programu;
3)
listę zagranicznych uczelni, do których zakwalifikowanie uprawnia do uczestnictwa w Programie;
4)
tryb przeprowadzenia naboru;
5)
datę ogłoszenia wyników naboru.
1.
Kandydat do Programu, zwany dalej "kandydatem", składa do ministra wniosek o zakwalifikowanie do Programu, zawierający następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
adres korespondencyjny;
4)
adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
5)
numer telefonu, jeżeli posiada.
2.
Do wniosku o zakwalifikowanie do Programu kandydat dołącza:
1)
potwierdzenie zakwalifikowania na studia wydane przez zagraniczną uczelnię;
2)
informację o przewidywanym przez zagraniczną uczelnię harmonogramie studiów, wysokości czesnego oraz terminach jego płatności;
3)
list motywacyjny zawierający opis celów naukowych i zawodowych, jakie zamierza osiągnąć w związku z uczestnictwem w Programie;
4)
informację o działalności naukowej, społecznej lub artystycznej;
5)
dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187 ustawy;
6)
dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć innych niż określone w pkt 5;
7)
odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo zaświadczenie uczelni o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, albo zaświadczenie uczelni o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz o wpisie na kolejny rok tych studiów;
8)
suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub inny dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w toku studiów, o których mowa w art. 42a ust. 3 ustawy;
9)
oświadczenie o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
3.
Wniosek o zakwalifikowanie do Programu może być złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
4.
Do wniosku o zakwalifikowanie do Programu składanego w formie dokumentu elektronicznego kandydat może dołączyć elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-8, uwierzytelnione przez niego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
1.
Oceny formalnej wniosków o zakwalifikowanie do Programu dokonuje minister.
2.
W przypadku złożenia wniosku o zakwalifikowanie do Programu niespełniającego wymagań formalnych wzywa się kandydata do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3.
Wnioski o zakwalifikowanie do Programu złożone:
1)
po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
2)
przez osoby niespełniające warunków określonych w art. 42a ust. 3 ustawy

- nie podlegają rozpatrzeniu.

4.
Wnioski nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz wnioski, o których mowa w ust. 3, podlegają zwrotowi wraz z informacją o przyczynie zwrotu.
1.
Prezes Rady Ministrów powołuje, na wniosek ministra, Kapitułę Programu w składzie dwudziestu pięciu członków.
2.
Członkami Kapituły Programu mogą być osoby będące przedstawicielami środowiska naukowego reprezentujące różne dziedziny nauki lub sztuki oraz osoby posiadające wybitne osiągnięcia w działalności społecznej lub gospodarczej, dające rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły Programu.
3.
Członkowie Kapituły Programu na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
4.
Kapituła Programu działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu pracy.
5.
Obsługę administracyjną Kapituły Programu zapewnia urząd obsługujący ministra.
6.
Członkom Kapituły Programu przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Kapituły, na zasadach określonych dla podróży służbowych na obszarze kraju w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), zwanych dalej "przepisami o podróżach służbowych".
Do zadań Kapituły Programu należy:
1)
przeprowadzenie oceny kandydatów, w tym:
a)
dokonanie oceny merytorycznej wniosków o zakwalifikowanie do Programu,
b)
przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami;
2)
sporządzenie listy rankingowej kandydatów.
Ocenie merytorycznej podlegają wnioski o zakwalifikowanie do Programu spełniające wymagania formalne.
1.
Ocena merytoryczna wniosku o zakwalifikowanie do Programu polega na dokonaniu oceny prowadzonej przez kandydata działalności, uzyskanych przez niego osiągnięć i wyników w nauce oraz planów naukowych lub zawodowych po ukończeniu studiów w zagranicznej uczelni.
2.
Każdy wniosek o zakwalifikowanie do Programu podlega ocenie merytorycznej trzech członków Kapituły Programu. Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych przez każdego z oceniających.
3.
W ramach oceny merytorycznej kandydat może otrzymać do 80 punktów, w tym za:
1)
wybitne osiągnięcia naukowe - do 30 punktów;
2)
osiągnięcia inne niż określone w pkt 1 - do 15 punktów;
3)
działalność społeczną lub artystyczną - do 15 punktów;
4)
plany naukowe lub zawodowe po ukończeniu studiów w zagranicznej uczelni - do 10 punktów;
5)
średnią ocen uzyskanych w toku studiów, o których mowa w art. 42a ust. 3 ustawy - do 5 punktów;
6)
uzasadnienie wyboru zagranicznej uczelni i kierunku lub obszaru studiów - do 5 punktów.
1.
Rozmowę kwalifikacyjną z każdym kandydatem przeprowadza co najmniej dwóch członków Kapituły Programu.
2.
Rozmowa kwalifikacyjna polega na dokonaniu oceny motywacji, potencjału intelektualnego oraz kultury osobistej kandydata.
3.
W ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może otrzymać do 20 punktów.
1.
Po zakończeniu oceny kandydatów przewodniczący Kapituły Programu przekazuje ministrowi listę rankingową kandydatów wraz z dokumentacją dotyczącą kandydatów.
2.
Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, minister dokonuje kalkulacji wysokości pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznej uczelni odrębnie dla każdego kandydata.
3.
Do udziału w Programie minister kwalifikuje kandydatów z uwzględnieniem ich pozycji na liście rankingowej kandydatów oraz kalkulacji, o której mowa w ust. 2, do wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu w danym roku.
4.
Niezwłocznie po zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w Programie minister zawiadamia pisemnie kandydatów o wynikach naboru.
5.
Listę uczestników Programu, którym udzielono pomocy finansowej w ramach danego naboru, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra przez okres 60 dni. Lista zawiera następujące dane dotyczące uczestnika Programu:
1)
imię i nazwisko;
2)
nazwę zagranicznej uczelni, do której został zakwalifikowany na studia;
3)
liczbę punktów otrzymanych łącznie w ramach oceny merytorycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.
1.
Uczestnikowi Programu przysługuje pomoc finansowa na pokrycie kosztów:
1)
czesnego - w wysokości określonej przez zagraniczną uczelnię;
2)
utrzymania - w wysokości 60% kwoty diety określonej dla państwa, w którym odbywa studia, w przepisach o podróżach służbowych;
3)
zakwaterowania - w wysokości 20% kwoty limitu na nocleg określonego dla państwa, w którym odbywa studia, w przepisach o podróżach służbowych;
4)
zakupu polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli w państwie, w którym odbywa studia, nie może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - w wysokości nieprzekraczającej trzydziestu diet określonych dla państwa, w którym odbywa studia, w przepisach o podróżach służbowych;
5)
podróży do miejsca odbywania studiów i z powrotem, dwa razy w ciągu roku akademickiego - w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo:
a)
dziesięciu diet określonych dla państwa, w którym odbywa studia, w przepisach o podróżach służbowych - w przypadku odbywania studiów w państwie europejskim,
b)
dwudziestu diet określonych dla państwa, w którym odbywa studia, w przepisach o podróżach służbowych - w przypadku odbywania studiów w innym państwie.
2.
Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przysługuje w okresie przerw w nauce przypadających po zaliczeniu roku akademickiego.
1.
Uczestnik Programu, któremu w ostatnim roku studiów, o których mowa w art. 42a ust. 3 ustawy, przyznano z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy:
1)
stypendium socjalne,
2)
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3)
zapomogę

- może otrzymać zwrot kosztów rekrutacyjnych poniesionych w związku z rekrutacją na studia w zagranicznej uczelni.

2.
Koszty rekrutacyjne obejmują koszty egzaminów wstępnych, egzaminów językowych i innych opłat rekrutacyjnych poniesionych w związku z rekrutacją na studia w zagranicznej uczelni.
3.
Zwrotu kosztów rekrutacyjnych dokonuje się na wniosek uczestnika Programu.
4.
Do wniosku uczestnik Programu dołącza kopię decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów rekrutacyjnych.
Zwrotu kosztów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i 5, dokonuje się na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie tych kosztów.
1.
Pomocy finansowej na pokrycie kosztów:
1)
czesnego - udziela się w walucie określonej przez zagraniczną uczelnię;
2)
utrzymania i zakwaterowania - udziela się w walucie określonej w przepisach o podróżach służbowych dla państwa, w którym uczestnik Programu odbywa studia;
3)
zakupu polis ubezpieczeniowych, biletów na przejazdy oraz kosztów rekrutacyjnych - udziela się w walucie polskiej.
2.
Koszty przekazania uczestnikom Programu pomocy finansowej pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister.
1.
Pomoc finansową przekazuje się uczestnikowi Programu w wysokości oraz na warunkach i w terminach określonych w umowie, o której mowa w art. 42a ust. 10 ustawy.
2.
Umowa określa w szczególności zobowiązanie uczestnika Programu do:
1)
zwrotu pomocy finansowej w przypadkach innych niż określone w art. 42a ust. 6 ustawy;
2)
informowania ministra o okolicznościach mających wpływ na prawo do pomocy finansowej oraz na obowiązek zwrotu tej pomocy, w tym o:
a)
zaliczeniu semestru i roku studiów w zagranicznej uczelni, przerwach w odbywaniu studiów, ukończeniu tych studiów oraz skreśleniu z listy studentów,
b)
otrzymaniu z innych źródeł pomocy finansowej na pokrycie kosztów czesnego, utrzymania lub zakwaterowania,
c)
podjęciu i etapach realizacji działań, o których mowa w art. 42a ust. 6 pkt 1 ustawy;
3)
posiadania przez cały okres studiów w zagranicznej uczelni:
a)
rachunku bankowego prowadzonego w walucie, o której mowa w § 14 ust. 1,
b)
aktualnych polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4;
4)
niezwłocznego przedłożenia ministrowi:
a)
zaświadczenia zagranicznej uczelni o uiszczeniu czesnego,
b)
informacji o wysokości i terminach płatności czesnego w kolejnych semestrach lub latach studiów,
c)
odpisu dyplomu ukończenia studiów w zagranicznej uczelni.
3.
Umowa określa również:
1)
wysokość, sposób i terminy przekazywania pomocy finansowej;
2)
warunki wypowiedzenia i odstąpienia od umowy.
1.
Warunkiem wypłaty transzy pomocy finansowej na kolejny semestr lub rok studiów w zagranicznej uczelni jest:
1)
zaliczenie poprzedniego semestru lub roku studiów;
2)
przedstawienie zaświadczenia zagranicznej uczelni o uiszczeniu czesnego za poprzedni semestr lub rok studiów;
3)
przedstawienie informacji o wysokości i terminach płatności czesnego za kolejny semestr lub rok studiów.
2.
Wysokość pomocy finansowej udzielanej uczestnikowi Programu na pokrycie kosztów czesnego, utrzymania lub zakwaterowania pomniejsza się o kwotę pomocy finansowej otrzymanej przez niego z innych źródeł na ten sam cel.
Uczestnik Programu nie jest obowiązany do zwrotu udzielonej pomocy finansowej w przypadku:
1)
niepodjęcia albo nieukończenia studiów w zagranicznej uczelni z powodu:
a)
pogorszenia stanu zdrowia w stopniu uniemożliwiającym ich podjęcie albo ukończenie,
b)
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
2)
niepodjęcia działań, o których mowa w art. 42a ust. 6 pkt 1 ustawy, z powodu:
a)
pogorszenia stanu zdrowia w stopniu uniemożliwiającym ich zrealizowanie,
b)
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
1.
Uczestnik Programu może złożyć do ministra wniosek o stwierdzenie wystąpienia okoliczności wyłączającej obowiązek zwrotu pomocy finansowej.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, uczestnik Programu dołącza dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności wyłączającej obowiązek zwrotu pomocy finansowej.
3.
Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są:
1)
w przypadku, o którym mowa w art. 42a ust. 6 pkt 1 ustawy:
a)
dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez okres pięciu lat,
b)
odpis dyplomu doktorskiego;
2)
w przypadku, o którym mowa w art. 42a ust. 6 pkt 2 ustawy:
a)
na potwierdzenie przyczyn niepodjęcia albo nieukończenia studiów w zagranicznej uczelni:
zaświadczenie lekarskie,
orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz oświadczenie o osobistym sprawowaniu opieki nad tym dzieckiem,
b)
na potwierdzenie przyczyn niepodjęcia działań, o których mowa w art. 42a ust. 6 pkt 1 ustawy:
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz oświadczenie o osobistym sprawowaniu opieki nad tym dzieckiem.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis § 3 ust. 3.
5.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, składanego w formie dokumentu elektronicznego kandydat może dołączyć elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3, uwierzytelnione przez niego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6.
Minister informuje uczestnika Programu o sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.
1.
Listę zagranicznych uczelni, do których zakwalifikowanie uprawnia do uczestnictwa w Programie, ustala minister na podstawie najnowszej edycji Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata publikowanego przez Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju.
2.
Lista obejmuje zagraniczne uczelnie znajdujące się na:
1)
piętnastu najwyższych pozycjach Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata;
2)
dziesięciu najwyższych pozycjach każdej listy branżowej Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.