Warunki przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.86.789

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarządza się, co następuje:

Nagrody roczne

§  1. 
1. 
Policjantowi pełniącemu służbę przez okres pełnego roku kalendarzowego przysługuje nagroda roczna w wysokości jednomiesięcznego uposażenia.
2. 
W razie pełnienia służby przez część roku kalendarzowego, nagrodę roczną przyznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3 - 4, proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych służby.
3. 
Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.
4. 
Nagroda roczna w wysokości 1/12 jednomiesięcznego uposażenia przysługuje także w przypadku, gdy policjant z powodu śmierci lub zaginięcia bądź zwolnienia ze służby w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty pełnił w danym roku służbę przez okres krótszy od jednego miesiąca kalendarzowego.
§  2. 
1. 
Do okresu służby, o którym mowa w § 1, nie wlicza się okresów:
1)
korzystania z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
2)
przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
3) 1
 zawieszania w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne lub dyscyplinarne w sprawie o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone bądź policjant został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.
2. 
Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii.
§  3. 
Podstawę ustalenia wysokości nagrody rocznej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi w ostatnim dniu służby wliczanym do okresu, za który przysługuje nagroda.
§  4. 
1. 
Nagrodę roczną obniża się o 20% - 50% kwoty obliczonej w sposób określony w § 1 w przypadku:
1) 2
 popełnienia przez policjanta przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
2)
naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie lub podczas wykonywania zadań albo czynności służbowych, jeżeli w zakończonym prawomocnie postępowaniu dyscyplinarnym został uznany winnym zarzucanych mu czynów,
3)
niewywiązywania się przez policjanta będącego w służbie stałej lub kontraktowej z obowiązków służbowych, stwierdzonego w opinii służbowej,
4)
nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.
2. 
Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w szczególności charakter popełnionego przestępstwa lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki w służbie.
§  5.  3
 Nagroda roczna nie przysługuje w przypadku:
1)
skazania policjanta prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego,
2)
wymierzenia policjantowi prawomocnej kary dyscyplinarnej:
a)
wydalenia ze służby,
b)
obniżenia stopnia,
c)
wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe,
d)
ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku,
3)
zwolnienia policjanta ze służby z powodu:
a)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż wymienione w pkt 1,
b)
wydania po upływie co najmniej 6 miesięcy kolejnej opinii służbowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,
c)
nieprzydatności do służby w okresie odbywania służby przygotowawczej, stwierdzonej w opinii służbowej,
d)
popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie,
e)
wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu policjanta.
§  6. 
Nagroda roczna nie przysługuje lub jest obniżana za rok kalendarzowy, w którym:
1)
policjant popełnił czyn będący przedmiotem postępowania karnego lub dyscyplinarnego, a jeżeli nagroda roczna została już wypłacona:
a)
za rok, w którym postępowanie takie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem lub decyzją, bądź
b)
za ostatni rok służby, w przypadku gdy postępowanie to zostało zakończone po zwolnieniu policjanta ze służby,
2)
policjantowi wydano opinię w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 lub § 5 pkt 3 lit. b) i c).
§  7. 
1. 
Nagrodę roczną wypłaca się w ciągu I kwartału kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje nagroda, z tym że policjantowi zwalnianemu ze służby należną nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od dnia zwolnienia.
2. 
W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia jego służby.
§  8. 
1. 
Postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do nagrody rocznej zawiesza się na okres toczącego się przeciwko policjantowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który nagroda jest przyznawana, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. b), zawieszeniu podlega postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do nagrody rocznej za ostatni rok służby policjanta.
§  9. 
Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego.

Nagrody uznaniowe

§  10. 
1. 
Policjantowi można przyznać nagrodę uznaniową za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przejawianą inicjatywę w służbie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
2. 
Nagrodę, o której mowa w ust. 1, można przyznać w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze policjanta oraz za służbę w trudnych warunkach, wymagających znacznego nakładu pracy.
3.  4
 Nagrodę uznaniową w formie pieniężnej lub rzeczowej wypłaca się lub wręcza w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o jej przyznaniu.
4.  5
 Wypłata lub wręczenie nagrody uznaniowej może nastąpić w uroczystej formie.
5.  6
 Nagrody uznaniowej nie przyznaje się policjantowi:
1)
ukaranemu karą dyscyplinarną przed jej zatarciem,
2)
skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Zapomogi

§  11. 
1. 
Policjantowi, którego warunki materialne uległy znacznemu pogorszeniu, w szczególności wskutek klęski żywiołowej, choroby, śmierci osoby bliskiej lub w przypadku zaistnienia innych zdarzeń losowych, można przyznać zapomogę pieniężną.
2. 
Przy przyznawaniu zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną policjanta i jego rodziny.
3. 
Zapomogi przyznają przełożeni, o których mowa w § 12, z własnej inicjatywy, na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta, organizacji związku zawodowego policjantów bądź zainteresowanego policjanta.
4. 
Zapomogę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o jej przyznaniu.

Właściwość przełożonych

§  12. 
1. 
Nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi przyznają, z zastrzeżeniem ust. 2-6, przełożeni, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
2. 
Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. 
Komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantowi Wyższej Szkoły Policji oraz komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi przyznaje Komendant Główny Policji.
4. 
Policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji nagrody uznaniowe i zapomogi przyznają dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
5. 
Przełożeni, o których mowa w ust. 1-4, mogą upoważnić kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych do przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg.
6. 
Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) mogą przyznawać nagrody uznaniowe i zapomogi wszystkim podwładnym policjantom, z wyłączeniem swoich zastępców - każdy na terenie swojego działania.

Przepisy końcowe

§  13. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 66, poz. 747).
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.185.1916) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2004 r.
2 § 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.185.1916) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2004 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.185.1916) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2004 r.
4 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.185.1916) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2004 r.
5 § 10 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.185.1916) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2004 r.
6 § 10 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.185.1916) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2004 r.