Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1288

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie warunków przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz normy zaludnienia lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 178 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej "ustawą";
2) warunki przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
3) sposób i tryb postępowania w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych oraz wzory dokumentów stosowanych w tych postępowaniach.
§  2. 
1.  Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi na jego wniosek.
2.  Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  Wnioski podlegają rejestracji w komórce właściwej do spraw mieszkaniowych, w rejestrze wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, w kolejności wpływu.
4.  Na podstawie złożonych wniosków corocznie do dnia 31 października uaktualnia się listę oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego. Listę zatwierdza Komendant Służby Ochrony Państwa.
§  3. 
1.  Norma zaludnienia przysługująca funkcjonariuszowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkaniowej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.
2.  Przy przydzielaniu funkcjonariuszom lokali mieszkalnych uwzględnia się następujące normy zaludnienia:
1) dla funkcjonariusza i każdego członka rodziny wymienionego w art. 178 ust. 5 ustawy - po jednej normie zaludnienia;
2) dla funkcjonariusza zajmującego stanowisko służbowe o stopniu etatowym majora, podpułkownika lub pułkownika albo posiadającego taki stopień służbowy - dwie normy zaludnienia;
3) dla funkcjonariusza zajmującego stanowisko służbowe Komendanta lub zastępcy Komendanta Służby Ochrony Państwa - trzy normy zaludnienia.
§  4. 
1.  Funkcjonariuszowi przydziela się lokal mieszkalny będący w stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym zasiedlenie, o powierzchni mieszkaniowej odpowiadającej liczbie norm zaludnienia przysługującej temu funkcjonariuszowi.
2.  Komendant Służby Ochrony Państwa w przypadku niedysponowania odpowiednim lokalem mieszkalnym, w celu racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym, może przydzielić funkcjonariuszowi, na jego wniosek lub za jego pisemną zgodą, lokal mieszkalny o powierzchni mieszkaniowej:
1) większej o 20 m2,
2) mniejszej

- niż powierzchnia mieszkaniowa przysługująca temu funkcjonariuszowi zgodnie z normami zaludnienia, przy czym przydział lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkaniowej mniejszej nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkaniowej odpowiadającej normom mu przysługującym.

3.  W przypadku przydziału lokalu mieszkalnego Komendantowi Służby Ochrony Państwa przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1.  Kolejność przydziału lokali mieszkalnych funkcjonariuszom ustala się, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) nieposiadanie przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych, z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego;
2) liczbę przysługujących norm zaludnienia;
3) przydatność do służby ocenianą według oceny z ostatniego opiniowania służbowego;
4) okres służby w służbach oraz jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.
2.  Przydział lokalu mieszkalnego może nastąpić z pominięciem ustalonej kolejności ze względu na ważny interes służby.
§  6.  Przymusowego opróżnienia lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów dokonuje organ egzekucyjny na wniosek Komendanta Służby Ochrony Państwa w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§  7. 
1.  Tymczasową kwaterę można przydzielić funkcjonariuszowi na jego wniosek. Przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2.  Wzór wniosku o przydział kwatery tymczasowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

......................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, imię ojca)

......................................................................................

(stanowisko służbowe / stopień wg etatu)

......................................................................................

(stosunek służbowy i telefon)

......................................................................................

(data przyjęcia do służby)

......................................................................................

(data mianowania funkcjonariusza w służbie stałej)

Do

........................................

........................................

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

1. Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem niżej wymienionych

członków rodziny:

Lp.Nazwisko i imięStopień

pokrewieństwa

Data

urodzenia

Stan

cywilny

Miejsce stałego

zameldowania

1
2
3
4
5

oraz norm zaludnienia z tytułu

....................................................................................................................................................................

2. Dane o lokalu mieszkalnym znajdującym się w miejscowości, w której wnioskodawca

pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, posiadanym przez:

wnioskodawcę / małżonka wnioskodawcy*):

Adres lokalu

....................................................................................................................................................................

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU MIESZKALNEGO (DOMU) POSIADA

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

.......................................................................................................................................................

Lokal mieszkalny/dom*) jest: w dyspozycji Służby Ochrony Państwa, komunalny,

zakładowy, spółdzielczy (lokatorski/własnościowy)*), stanowiący odrębną nieruchomość,

inny (podać jaki)*):

.......................................................................................................................................................

Powierzchnia pokoi: I ... m2, II ... m2, III ... m2, IV ... m2, powierzchnia użytkowa ... m2

Wyposażenie techniczne: pełne/brak następujących urządzeń*)

.......................................................................................................................................................

3. Czy wnioskodawca lub małżonek zbył spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lokal

mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość albo dom mieszkalny, które znajdowały się

w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej?

.......................................................................................................................................................

4. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej na budownictwo

mieszkaniowe ze środków budżetu państwa bądź był uwzględniony w decyzji o jej

przyznaniu?

.......................................................................................................................................................

5. W przypadku gdy wnioskodawca ma pełnoletnie dzieci, należy określić, czy pozostają na

jego utrzymaniu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe istotne dane dotyczące sprawy, niewymienione

wyżej):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Uzasadnienie wniosku:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej

Pan(i) ................................................................, funkcjonariusz w służbie stałej mianowany

dnia ............................................, pełniący służbę w ................................................, zajmujący

stanowisko przewidziane etatem dla ...................................................., rozkazem personalnym

nr ..................................... z dnia .......................................... został delegowany/przeniesiony*)

służbowo do ................................................................................................................................

na okres od .................................................................. do ...........................................................

........................................................

(data i podpis)

__________________

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

......................................................................................

(stopień, imię i nazwisko, imię ojca)

......................................................................................

(stanowisko służbowe / stopień wg etatu)

......................................................................................

(stosunek służbowy i telefon)

......................................................................................

(data przyjęcia do służby / data zwolnienia ze służby)

......................................................................................

(data mianowania funkcjonariusza w służbie stałej)

Do

........................................

........................................

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TYMCZASOWEJ KWATERY

1. Proszę o przydzielenie tymczasowej kwatery, z uwzględnieniem niżej wymienionych

członków rodziny:

Lp.Nazwisko i imięStopień

pokrewieństwa

Data

urodzenia

Stan

cywilny

Miejsce stałego

zameldowania

1
2
3
4
5

oraz norm zaludnienia z tytułu

....................................................................................................................................................................

2. Dane o lokalu mieszkalnym znajdującym się w miejscowości, w której wnioskodawca

pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, posiadanym przez:

wnioskodawcę / małżonka wnioskodawcy*):

Adres lokalu

....................................................................................................................................................................

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU MIESZKALNEGO (DOMU) POSIADA

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

.......................................................................................................................................................

Lokal mieszkalny/dom*) jest: w dyspozycji Służby Ochrony Państwa, komunalny,

zakładowy, spółdzielczy (lokatorski/własnościowy)*), stanowiący odrębną nieruchomość,

inny (podać jaki)*):

.......................................................................................................................................................

Powierzchnia pokoi: I ... m2, II ... m2, III ... m2, IV ... m2, powierzchnia użytkowa ... m2

Wyposażenie techniczne: pełne/brak następujących urządzeń*)

.......................................................................................................................................................

3. Czy wnioskodawca lub małżonek zbył spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lokal

mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość albo dom mieszkalny, które znajdowały się

w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej?

.......................................................................................................................................................

4. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej na budownictwo

mieszkaniowe ze środków budżetu państwa bądź był uwzględniony w decyzji o jej przyznaniu?

.......................................................................................................................................................

5. W przypadku gdy wnioskodawca ma pełnoletnie dzieci, należy określić, czy pozostają na

jego utrzymaniu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe istotne dane dotyczące sprawy, niewymienione

wyżej):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Uzasadnienie wniosku:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej

Pan(i) ................................................., funkcjonariusz w służbie stałej/przygotowawczej*)

mianowany dnia .........................................., pełniący służbę w ................................................,

zajmujący stanowisko przewidziane etatem dla ...................................................., rozkazem

personalnym nr ..................................... z dnia ............................................................... został

delegowany/przeniesiony*) służbowo do .............................................................. na okres

od ............................................ do ............................................

........................................................

(data i podpis)

__________________

*) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).