§ 12. - Warunki prowadzenia studiów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1596

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2017 r.
§  12. 
1. 
Minimum kadrowe na określonym kierunku studiów:
1)
w przypadku studiów pierwszego stopnia:
a)
o profilu ogólnoakademickim - stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora,
b)
o profilu praktycznym - stanowi co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora;
2)
w przypadku studiów drugiego stopnia - stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.
2. 
Minimum kadrowe:
1)
na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, czeskiego i słowackiego:
a)
w przypadku studiów pierwszego stopnia - stanowi co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej związanej z kierunkiem studiów, w tym co najmniej dwóch samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, z tym że spośród tych osób co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki i co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora powinno specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów,
b)
w przypadku studiów drugiego stopnia - stanowi co najmniej dziewięciu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej związanej z kierunkiem studiów, w tym co najmniej czterech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, z tym że spośród tych osób co najmniej dwóch samodzielnych nauczycieli akademickich powinno specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów;
2)
na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie języków obcych innych niż wymienione w pkt 1:
a)
w przypadku studiów pierwszego stopnia - stanowi co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej związanej z kierunkiem studiów, w tym co najmniej dwóch samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, z tym że spośród tych osób co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki, powinno specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów,
b)
w przypadku studiów drugiego stopnia - stanowi co najmniej dziewięciu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej związanej z kierunkiem studiów, w tym co najmniej czterech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, z tym że spośród tych osób co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora powinno specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów;
3)
na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie etnofilologii:
a)
w przypadku studiów pierwszego stopnia - stanowi co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej związanej z kierunkiem studiów, w tym co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, z tym że spośród tych osób co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora powinno specjalizować się w zakresie języka mniejszości narodowych i etnicznych, który jest związany z tym kierunkiem studiów,
b)
w przypadku studiów drugiego stopnia - stanowi co najmniej ośmiu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej związanej z kierunkiem studiów, w tym co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, z tym że spośród tych osób co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora powinno specjalizować się w zakresie języka mniejszości narodowych i etnicznych, który jest związany z tym kierunkiem studiów;
4)
na kierunku studiów w obszarze kształcenia w zakresie sztuki:
a)
w przypadku studiów pierwszego stopnia - stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora,
b)
w przypadku studiów drugiego stopnia - stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora;
5)
na kierunkach studiów pielęgniarstwo i położnictwo:
a) 3
 w przypadku studiów pierwszego stopnia - stanowi co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, reprezentujących specjalności z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
b)
w przypadku studiów drugiego stopnia - stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, reprezentujących specjalności z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią;
6)
na kierunkach studiów związanych z kształceniem w zakresie nawigacji oraz mechaniki i budowy maszyn, prowadzonych w uczelniach morskich, w przypadku studiów drugiego stopnia - stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.
3. 
Do minimum kadrowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora i specjalizującego się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów, można zaliczyć nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, dla którego język ten jest językiem ojczystym.
3 § 12 ust. 2 pkt 5 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1515) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.