Warunki produkcji oraz sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.193.1618

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Na podstawie art. 75c pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych;
2)
sposób prowadzenia ewidencji:
a)
materiałów służących do produkcji tablic rejestracyjnych,
b)
wyprodukowanych i sprzedanych tablic rejestracyjnych.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
"producencie tablic" - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 2 ustawy;
3)
"organie rejestrującym" - rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;
4)
"znakach legalizacyjnych" - rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych

§  3.
1.
Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie lub w wyodrębnionej jego części, w których mogą być produkowane, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, także inne tablice i oznaczenia pojazdów, określone w odrębnych przepisach.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta tablic, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 4 ustawy.
3.
W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
4.
Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
5.
Producent tablic obowiązany jest do prowadzenia kontroli wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
§  4.
Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
§  5.
1.
Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 8 ustawy.
2.
W ewidencji materiałów służących do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej, sprzedanej oraz posiadanej folii odblaskowej używanej do produkcji tych tablic, której wzory i warunki techniczne określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
3.
W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych oraz posiadanych tablic rejestracyjnych:
1)
bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych, z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7;
2)
z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi, z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7.
4.
W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:
1)
bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
2)
z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.
5.
Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji.
6.
Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń tablic rejestracyjnych oraz materiałów służących do ich produkcji, który określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
7.
Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 2-4, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6.
Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych.
§  7.
1.
Wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, podlegają zniszczeniu przez producenta tablic na jego koszt, w sposób uniemożliwiający ich użycie.
2.
Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1.
§  8.
1.
Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.
2.
Organ rejestrujący, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, może przez upoważnionego przedstawiciela tego organu dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.
3.
Zasady transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych oraz materiałów służących do ich produkcji ustalają producenci tablic w umowach, które określają sposób i środki transportu oraz zasady jego bezpieczeństwa.
§  9.
1.
Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, obowiązany jest zniszczyć lub przekazać innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały służące do ich produkcji.
2.
Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 1
 Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się organowi właściwemu do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych

§  10.
1.
Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
2.
W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
3.
Producent znaków legalizacyjnych obowiązany jest do prowadzenia kontroli wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.
§  11.
1.
Znaki legalizacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2, sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.
2.
Zakresu numerowego znaków legalizacyjnych nie podaje się dla nalepek na tablice rejestracyjne tymczasowe.
§  12.
1.
Znaki legalizacyjne mogą być produkowane wyłącznie na zamówienie organów rejestrujących.
2.
Producent znaków legalizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3, dostarcza je do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.
3.
Organ rejestrujący może dokonać odbioru znaków legalizacyjnych u producenta tych znaków, przez upoważnionego przedstawiciela tego organu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.
§  13.
1.
Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadające określonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznym podlegają zniszczeniu przez ich producenta na jego koszt, w sposób uniemożliwiający ich użycie.
2.
Producent znaków legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, sporządza protokół zniszczenia tych znaków.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  14.
Posiadane przez producenta tablic tablice rejestracyjne oraz materiały służące do ich produkcji wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2003 r. wpisuje się do ewidencji, o której mowa w § 5, jako stan początkowy, określając ilość tablic i materiałów na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.
§  15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 2

KATALOG KODÓW OZNACZEŃ TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO ICH PRODUKCJI

Tabela nr 1. Kody oznaczeń materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych
Lp.Rodzaj materiału służącego do produkcji tablic rejestracyjnychKod rodzajuOdmiana tablic rejestracyjnychKod rodzaju i odmiany
12345
1Folia do tablic jednorzędowych101tło białe101a
tło niebieskie101b
tło żółte101c
2Folia do tablic dwurzędowych102tło białe102a
tło niebieskie102b
tło żółte102c
3Folia do tablic motocyklowych103tło białe103a
tło niebieskie103b
tło żółte103c
4Folia do tablic motorowerowych104tło białe104a
tło niebieskie104b

Tabela nr 2. Kody oznaczeń tablic rejestracyjnych

Lp.Rodzaj tablic rejestracyjnychKod rodzajuOdmiana tablic rejestracyjnychKod rodzaju i odmiany
12345
1Jednorzędowa bez numerów01tło białe01a
tło niebieskie01b
tło żółte01c
2Dwurzędowa bez numerów02tło białe02a
tło niebieskie02b
tło żółte02c
3Motocyklowa bez numerów03tło białe03a
tło niebieskie03b
tło żółte03c
4Motorowerowa bez numerów04tło białe04a
tło niebieskie04b
5Samochodowa zwyczajna112 litery, 5 cyfr11a
jednorzędowa2 litery, 4 cyfry, 1 litera11b
2 litery, 3 cyfry, 2 litery11c
3 litery, 1 litera, 3 cyfry11d
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry11e
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra11f
3 litery, 2 cyfry, 2 litery11g
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra11h
6Samochodowa zwyczajna 122 litery, 5 cyfr12a
dwurzędowa2 litery, 4 cyfry, 1 litera12b
2 litery, 3 cyfry, 2 litery12c
3 litery, 1 litera, 3 cyfry12d
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry12e
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra12f
3 litery, 2 cyfry, 2 litery12g
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra12h
7Samochodowa indywidualna211 litera, 1 cyfra, 5 znaków21a
jednorzędowa1 litera, 1 cyfra, 4 znaki21b
1 litera, 1 cyfra, 3 znaki21c
8Samochodowa indywidualna221 litera, 1 cyfra, 5 znaków22a
dwurzędowa1 litera, 1 cyfra, 4 znaki22b
1 litera, 1 cyfra, 3 znaki22c
9Motocyklowa zwyczajna132 litery, 4 cyfry13a
2 litery, 3 cyfry, 1 litera13b
3 litery, 1 litera, 3 cyfry13c
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry13d
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra13e
3 litery, 2 cyfry, 2 litery13f
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra13g
10Motocyklowa indywidualna231 litera, 1 cyfra, 5 znaków23a
1 litera, 1 cyfra, 4 znaki23b
1 litera, 1 cyfra, 3 znaki23c
11Motorowerowa zwyczajna142 litery, 4 cyfry14a
2 litery, 3 cyfry, 1 litera14b
3 litery, 1 litera, 3 cyfry14c
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry14d
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra14e
3 litery, 2 cyfry, 2 litery14f
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra14g
12Samochodowa zabytkowa312 litery, 2 cyfry, 1 litera31a
jednorzędowa3 litery, 1 cyfra, 1 litera31b
13Samochodowa zabytkowa 322 litery, 2 cyfry, 1 litera32a
dwurzędowa3 litery, 1 cyfra, 1 litera32b
14Motocyklowa zabytkowa332 litery, 2 cyfry, 1 litera33a
3 litery, 1 cyfra, 1 litera33b
15Samochodowa tymczasowa411 litera, 1 cyfra, 4 cyfry41a
jednorzędowa1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera41b
16Samochodowa tymczasowa421 litera, 1 cyfra, 4 cyfry42a
dwurzędowa1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera42b
17Motocyklowa tymczasowa431 litera, 1 cyfra, 4 cyfry43a
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera43b
18Motorowerowa tymczasowa441 litera, 1 cyfra, 4 cyfry44a
1 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, 1 litera44b
19Samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza511 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B51
20Samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza521 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B52
21Motocyklowa tymczasowa badawcza531 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B53
22Motorowerowa tymczasowa badawcza541 litera, 1 cyfra, 3 cyfry, litera B54
23Samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa611 litera, 6 cyfr61
24Samochodowa dyplomatyczna dwurzędowa621 litera, 6 cyfr62
25Motocyklowa dyplomatyczna631 litera, 6 cyfr63
26Motorowerowa dyplomatyczna641 litera, 6 cyfr64

ZAŁĄCZNIK Nr 2

SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI WYPRODUKOWANYCH I SPRZEDANYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO ICH PRODUKCJI

1. Ewidencje prowadzi się w tabelach, według poniższego wzoru.

2. Odpowiednio do zakresu prowadzonej produkcji, w tabelach, o których mowa w pkt 1, producent pomija kolumny, które zgodnie z opisem nie dotyczą zakresu wykonywanej przez niego produkcji.

3. W ewidencjach, wpisując ilość tablic lub materiałów służących do ich produkcji, stosuje się odpowiednio następujące jednostki miary:

a)
sztuki (szt.) dla tablic rejestracyjnych,
b)
metry bieżące (m.b.) dla materiałów.

4. W tabeli nr I wpisuje się odpowiednio stan ilościowy tablic lub materiałów służących do ich produkcji na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji i następnie na początek każdego miesiąca.

5. W tabelach nr II i III odpowiednio jako przychody i rozchody wpisuje się kolejno według dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia, zmiany ilości posiadanych tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji.

6. W tabeli nr IV wpisuje się odpowiednio stan ilościowy tablic lub materiałów służących do ich produkcji na koniec każdego miesiąca oraz na dzień zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

7. W tabelach nr I i IV pola niewypełniane zakreśla się znakiem "X" lub "-".

WZORY TABEL DO PROWADZENIA EWIDENCJI

wzory

1 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U.10.14.73) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lutego 2010 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U.10.14.73) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lutego 2010 r.