Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1630

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  Jednostka organizacyjna, której można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwana dalej "jednostką organizacyjną", powinna spełniać następujące warunki organizacyjne:
1) mieć strukturę organizacyjną zapewniającą przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
2) posiadać co najmniej dwa akredytowane laboratoria, działające zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi wymaganiom określonym w normie przenoszącej normę europejską EN 17025: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, jeżeli czynności kontrolne obejmują również wykonywanie analiz laboratoryjnych;
3) mieć opracowane i wdrożone procedury określające zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych, w tym także analiz laboratoryjnych;
4) nie może być organizacyjnie powiązana z podmiotami uczestniczącymi w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
5) zapewnić wyłączenie z czynności kontrolnych osób w niej zatrudnionych w przypadku wystąpienia:
a) przesłanek określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
b) okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
§  2. 
1.  Jednostka organizacyjna powinna spełniać następujące warunki techniczne:
1) dysponować pomieszczeniami i posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących przeprowadzonych czynności kontrolnych;
2) dysponować sprzętem pomiarowym zapewniającym wykonanie pomiarów pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych oraz pomiarów ilości składowanych produktów;
3) posiadać sprzęt do pobierania, pakowania i zabezpieczania próbek produktów.
2.  W przypadku gdy czynności kontrolne obejmują również wykonywanie analiz laboratoryjnych, laboratorium jednostki organizacyjnej powinno spełniać następujące warunki techniczne:
1) dysponować oddzielnymi pomieszczeniami do przyjmowania i przechowywania próbek oraz pomieszczeniami do wykonywania analiz laboratoryjnych;
2) dysponować urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do wykonywania analiz laboratoryjnych zgodnie z metodyką dla badanych produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe określoną w przepisach Unii Europejskiej dotyczących kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;
3) posiadać środki łączności oraz sprzęt poligraficzny, informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących wykonywanych analiz laboratoryjnych.
§  3.  Jednostka organizacyjna powinna spełniać następujące warunki kadrowe:
1) zatrudniać pracowników:
a) posiadających wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa lub ekonomii,
b) w liczbie zapewniającej samodzielne przeprowadzanie powierzonych czynności kontrolnych;
2) jeżeli czynności kontrolne obejmują wykonywanie analiz laboratoryjnych, zatrudniać w laboratorium pracowników:
a) posiadających:
wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, biologii lub chemii lub
potwierdzone świadectwem lub dyplomem wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz kwalifikacje w zawodach związanych z rolnictwem, biologią lub chemią,
b) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie analiz laboratoryjnych;
3) organizować szkolenia dla pracowników z zakresu mechanizmów administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zapewniające jednolity sposób przeprowadzania czynności kontrolnych.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).