Warunki oraz tryb udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. - Dz.U.2004.10.90 - OpenLEX

Warunki oraz tryb udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.10.90

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 stycznia 2004 r.
w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) zarządza się, co następuje:
1. 
Dane niezbędne do dokonania płatności udostępniane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", są przekazywane na wniosek Agencji przez podmioty prowadzące rejestry i ewidencje, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony przez Agencję o 30 dni na wniosek podmiotu prowadzącego rejestr lub ewidencję.
 Dane niezbędne do dokonania płatności są udostępniane w postaci elektronicznej w formacie, w którym są prowadzone rejestr lub ewidencja, uzgodnionym z Agencją.
Formę przekazania udostępnianych danych niezbędnych do dokonania płatności określa Agencja we wniosku o udostępnienie danych.
1.  4
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, udostępnia z urzędu Agencji, według stanu na dzień 31 maja danego roku, dane dotyczące gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zawarte w rejestrach lub ewidencjach prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, obejmujące:
1)
identyfikator działki ewidencyjnej zawarty w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
2) 5
 dane podmiotu, który ma tytuł prawny do gruntu położonego na działce ewidencyjnej, o której mowa w pkt 1, na podstawie stosunku prawnego łączącego ten podmiot z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa:
a)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz:
numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) - w przypadku osoby fizycznej posiadającej obywatelstwo polskie,
kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego,
b)
nazwę, siedzibę, adres i numer identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
d) 6
 rodzaj stosunku prawnego łączącego podmiot z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, stanowiącego tytuł prawny do tych gruntów,
e)
datę nawiązania stosunku prawnego, o którym mowa w lit. d, i okres, na jaki został nawiązany,
f)
oznaczenie identyfikujące dokument stwierdzający nawiązanie stosunku prawnego, o którym mowa w lit. d.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Udostępniane dane niezbędne do dokonania płatności są zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych lub zewnętrzną zmianą ich zawartości.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 2016 r.
3 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 2016 r.
4 § 3a ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017.1700) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2017 r.
5 § 3a ust. 1 pkt 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017.1700) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2017 r.
6 § 3a ust. 1 pkt 2 lit. d zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017.1700) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2017 r.