Warunki oraz tryb przekazywania danych o dłużnikach. - Dz.U.2004.200.2059 - OpenLEX

Warunki oraz tryb przekazywania danych o dłużnikach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.200.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie warunków oraz trybu przekazywania danych o dłużnikach

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje:
Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwane dalej "Agencjami", przekazują na zasadzie wzajemności dane o dłużnikach z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.
1.
Dane o dłużnikach przekazywane są przez Agencje co kwartał, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą, według stanu na koniec kwartału i obejmują:
1)
imię i nazwisko lub nazwę dłużnika;
2)
numer identyfikacyjny wynikający z krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3)
numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) dłużnika;
4)
miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika;
5)
rodzaj nieprawidłowości, w związku z którą powstał obowiązek zwrotu środków wypłaconych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
6)
kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków;
7)
rodzaj płatności nienależnie lub nadmiernie pobranej;
8)
datę wydania ostatecznej decyzji administracyjnej ustalającej kwotę nienależnie lub nadmiernie pobranych środków albo datę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przekazywane przez Agencje w przypadku, gdy istnieje wymóg rejestracji podmiotu w systemie ewidencji.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane bezpośrednio z ksiąg dłużników prowadzonych w systemach informatycznych.
1.
Dane, o których mowa w § 2, są przekazywane w wersji papierowej lub formie elektronicznej osobom upoważnionym przez właściwego Prezesa Agencji. Osoba upoważniona odpowiada za zapewnienie ochrony i zabezpieczenie danych przed utratą oraz nieuprawnionym dostępem.
2.
Przekazywane dane opatrzone są imieniem i nazwiskiem, z podaniem stanowiska osoby je sporządzającej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).