Rozdział 6 - Świadczenia dodatkowe - Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.40.173

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 2003 r.

Rozdział  6

Świadczenia dodatkowe

§  36.
1.
Nadawca przesyłki lub przekazu pocztowego może zgłosić żądanie wykonania świadczenia dodatkowego, polegającego na:
1)
traktowaniu przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego jako ekspresowych,
2)
traktowaniu przekazu pocztowego jako telegraficznego,
3)
traktowaniu paczki pocztowej ze szczególną ostrożnością,
4)
potwierdzeniu odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego,
5)
zabezpieczeniu listu wartościowego lub paczki pocztowej z podaną wartością zgodnie z warunkami określonymi dla opakowania listu wartościowego lub paczki pocztowej z podaną wartością,
6)
traktowaniu przesyłki rejestrowanej jako pobraniowej,
7)
wydaniu w placówce oddawczej Poczty Polskiej przesyłki lub kwoty przekazu pocztowego nadanych na poste restante.
2.
Za wykonanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, jest pobierana opłata dodatkowa, niezależnie od opłaty za przyjęcie, przewóz i doręczenie przesyłki lub przekazu pocztowego.
3.
Świadczenia dodatkowe, wymienione w ust. 1 pkt 1 i 4 - w zakresie przekazu pocztowego i paczki pocztowej, w ust. 1 pkt 5 i 6 - w zakresie paczki pocztowej oraz w ust. 1 pkt 2, 3 i 7, dotyczą tylko Poczty Polskiej.
4.
Zgłoszenie żądania wykonania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, następuje tylko w placówce nadawczej.
5.
Podmiot może odmówić wykonania świadczenia dodatkowego, zgłoszonego w innym miejscu od podanego w ust. 4.
§  37.
1.
Nadawca zgłasza traktowanie przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego jako ekspresowych przez umieszczenie na opakowaniu i formularzu napisu lub nalepki "Ekspres".
2.
Traktowanie przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego jako ekspresowych polega na ich przewiezieniu i doręczeniu w terminach, o których mowa w ust. 3.
3.
Doręczenie przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych traktowanych jako ekspresowe następuje nie później niż:
1)
dla przeznaczonych do doręczenia w tej samej miejscowości oraz nadanych i przeznaczonych do doręczenia na obszarze tego samego województwa - następnego dnia po dniu nadania,
2)
dla przeznaczonych do doręczenia w innej relacji niż określona w pkt 1 - w drugim dniu po dniu nadania.
4.
W wypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3, doręczenie przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego nadanych jako ekspresowe uważa się za opóźnione.
5.
Na podmiocie realizującym świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1, ciąży obowiązek udowodnienia dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3, przez odpowiednie udokumentowanie lub oznaczenie przesyłki rejestrowanej albo przekazu pocztowego przy nadaniu i doręczeniu.
6.
Przekaz pocztowy traktowany jako ekspresowy uważa się za nie doręczony, jeżeli wypłata przekazu pocztowego lub doręczenie zawiadomienia o jego nadejściu nie nastąpiły w terminie pięciu dni, licząc od dnia następnego po dniu jego nadania.
7.
Przesyłki rejestrowane i przekazy pocztowe traktowane jako ekspresowe, nadane po godz. 1600, uważa się za nadane w dniu następnym.
8.
Niedziel i świąt będących ustawowo dniami wolnymi od pracy oraz ustalonych odrębnie dodatkowych dni wolnych od pracy nie wlicza się do terminów określonych w ust. 3 i 6. W wypadku przesyłek rejestrowanych do terminów określonych w ust. 3 nie wlicza się także okresu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  38.
1.
Traktowanie przekazu pocztowego jako telegraficznego, zwanego dalej "przekazem telegraficznym", polega na przekazaniu przez placówkę nadawczą, za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, danych niezbędnych placówce oddawczej do wypłaty adresatowi kwoty przekazu telegraficznego.
2.
Za uiszczeniem dodatkowej opłaty przez nadawcę, przekazaniu podlega również przeznaczona dla adresata korespondencja zamieszczona na blankiecie przekazu telegraficznego.
3.
Doręczenie przekazu telegraficznego uważa się za opóźnione, jeżeli doręczenie to lub zawiadomienie o jego nadejściu nastąpiło po upływie ośmiu godzin od jego nadania.
4.
Do terminu określonego w ust. 3 nie wlicza się regulaminowych lub awaryjnych przerw w pracy placówki oddawczej.
5.
Jeżeli przekaz telegraficzny jest doręczany poza miejscowym obszarem pocztowym i nie zawiera żądania doręczenia go przez posłańca, do terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, dolicza się okres od otrzymania przez placówkę oddawczą zlecenia wypłaty kwoty przekazu telegraficznego do chwili planowego wyjścia listonosza z tej placówki do rejonu doręczeń.
6.
Przekaz telegraficzny uważa się za nie doręczony, jeżeli wypłata kwoty tego przekazu lub doręczenie zawiadomienia o jego nadejściu nie nastąpiły w terminie jednego dnia, licząc od dnia następnego po dniu jego nadania, a w wypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 - dwóch dni, licząc od dnia następnego po dniu jego nadania.
7.
Niedziel i świąt będących ustawowo dniami wolnymi od pracy nie wlicza się do terminów określonych w ust. 3-6.
§  39.
1.
Nadawca zgłasza traktowanie paczki pocztowej ze szczególną ostrożnością przez umieszczenie na jej opakowaniu oraz na adresie pomocniczym lub innym wymaganym dokumencie pocztowym napisu lub nalepki "Ostrożnie".
2.
Paczki pocztowe, których:
1)
przewóz z innymi przesyłkami jest utrudniony z powodu ich kształtu, objętości lub łamliwości,
2)
zawartość, masa lub wymiary wymagają przyjęcia do przewozu na warunkach szczególnych, o których mowa w § 32,

niezależnie od żądania nadawcy, obligatoryjnie objęte są świadczeniem traktowania ze szczególną ostrożnością.

§  40.
1.
Żądanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego nadawca zgłasza przez umieszczenie na przesyłce napisu "Za potwierdzeniem odbioru" oraz wypełnienie odpowiedniego formularza.
2.
Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego polega na doręczeniu nadawcy pisemnego pokwitowania odbiorcy stwierdzającego, że odebrał oznaczoną przesyłkę lub przekaz pocztowy.
§  41.
1.
Brak zabezpieczenia przez nadawcę listu wartościowego lub paczki z podaną wartością własnymi zabezpieczeniami, zgodnie z § 5 ust. 5, w sposób uniemożliwiający otworzenie przesyłki bez pozostawienia śladów, uważa się za żądanie świadczenia dodatkowego w postaci wykonania odpowiednich zabezpieczeń stosowanych przez podmiot wykonujący usługę.
2.
Świadczenie określone w ust. 1 wykonuje się odpłatnie w obecności nadawcy przed wydaniem potwierdzenia nadania.
§  42.
1.
Traktowanie przesyłki rejestrowanej jako pobraniowej polega, poza przewozem i doręczeniem przesyłki, na pobraniu od odbiorcy przesyłki żądanej przez nadawcę kwoty pieniężnej, zwanej dalej "kwotą pobrania", i przekazaniu jej w określone przez nadawcę miejsce.
2.
Odmowa uiszczenia przez adresata kwoty pobrania jest traktowana na równi z odmową przyjęcia przesyłki, co powoduje jej zwrot do nadawcy, z zachowaniem przepisów § 21 ust. 2 i 3.
§  43.
1.
Nadawca żądający świadczenia wydania w lokalu placówki oddawczej przesyłki lub przekazu pocztowego nadanych na poste restante zobowiązany jest do umieszczenia na przesyłce lub blankiecie przekazu pocztowego napisu "Poste restante".
2.
Przesyłki lub przekazy pocztowe nadane na poste restante muszą w adresie zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę adresata, a także prawidłowe oznaczenie, wraz z pocztowym numerem adresowym placówki oddawczej, do której adresat ma się zgłosić po odbiór tej przesyłki lub przekazu.
3.
Świadczenie dodatkowe określone w ust. 1 nie może dotyczyć druków bezadresowych i ankiet.