Warunki konwersji i zamiany papierów emisyjnych państwowych i samorządowych, wypuszczonych w walutach obcych, oraz wypuszczenie 4 1/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.37.284

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 maja 1937 r.
o warunkach konwersji i zamiany papierów emisyjnych państwowych i samorządowych, wypuszczonych w walutach obcych, oraz o wypuszczeniu 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r.

Na podstawie art. 2, 4, 8, 10 i 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 1937 r. o konwersji i zamianie papierów emisyjnych państwowych, samorządowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa, wypuszczonych w walutach obcych (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 207), zarządzam co następuje:
(1)
Będą przyjmowane do konwersji i zamiany na obligacje 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r., wypuszczonej na warunkach, określonych w §§ 8 - 11, obligacje następujących pożyczek:
1)
6% pożyczki dolarowej, wypuszczonej dnia 1 kwietnia 1920 r. na podstawie ustawy z dnia 28 marca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr 29, poz. 252);
2)
8% pożyczki dolarowej, wypuszczonej dnia 1 stycznia 1925 r. na podstawie ustawy z dnia 3 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 154);
3)
1% pożyczki stabilizacyjnej transzy dolarowej, wypuszczonej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 789);
4)
7% pożyczki dolarowej Województwa Śląskiego, wypuszczonej dnia 1 czerwca 1928 r. na podstawie ustawy Sejmu Śląskiego z dnia 28 lutego 1928 r. (Dziennik Ustaw Śląskich Nr 7, poz. 14);
5)
7% pożyczki dolarowej m. st. Warszawy, wypuszczonej dnia 1 lutego 1928 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej m. st. Warszawy z dnia 5 marca 1928 r., zatwierdzonej re-skryptem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr III. S. F. 827/28 z dnia 6 marca 1928 r.
(2)
Czas trwania konwersji i zamiany ustala się na rok jeden od dnia 1 czerwca 1937 r. do dnia 31 maja 1938 r. włącznie.
(1)
Obligacje pożyczek, wyszczególnionych w paragrafie poprzedzającym, których posiadacza zechcą skorzystać z prawa konwersji i zamiany na obligacje 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r., powinny być złożone do konwersji (zamiany) ze wszystkimi kuponami wraz z kuponem bieżącym, tak jak to określa § 4.
(2)
Obligacje bez kuponu bieżącego w dniu 1 lutego 1938 r. i bez kuponów następnych nie będą przyjmowane do konwersji (zamiany).
(1)
Obligacje pożyczek, wyszczególnionych w § 1, będą konwertowane (zamieniane) na obligacje 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. według zasad następujących:
1)
podstawą do przeliczenia na złote kapitału obligacji, złożonej do konwersji (zamiany), będzie wartość imienna tej obligacji, powiększona: o 5% przy konwersji 8% pożyczki dolarowej 1925 r., o 3% przy konwersji 1% pożyczki stabilizacyjnej 1927 r., a o 2% przy zamianie 7% pożyczki dolarowej Województwa Śląskiego 1928 r. i 1% pożyczki dolarowej m. st. Warszawy 1928 r. - tytułem premii wykupu, przewidzianej w warunkach emisji tych pożyczek;
2)
kurs przeliczenia dolara na złote przy konwersji (zamianie) ustala się za jednego dolara: zł 6 dla 6% pożyczki dolarowej 1920 r. zł 5,30 dla 8% pożyczki dolarowej 1925 r., 7% pożyczki dolarowej Województwa Śląskiego 1928 r. i 7% pożyczki dolarowej m. st. Warszawy 1928 r. oraz zł 7,20 dla 7% pożyczki stabilizacyjnej 1927 r.
(2)
Jeżeli w Wyniku przeliczenia na złote przypadać będzie do wydania w obligacjach \x\%% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. suma niepodzielna przez sto, końcówka będzie wyrównana w świadectwach ułamkowych po 5 i 25 złotych, końcówki zaś niepodzielne przez 5 wypłacone będą w gotówce.
(1)
Obligacje 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. będą wydawane z kuponami, poczynając od:
1)
kuponu, płatnego w dniu 1 października 1937 r., jeżeli do konwersji (zamiany) złożone będą obligacje w czasie od dnia 1 czerwca 1937 r. do dnia 30 września 1937 r. włącznie z kuponem bieżącym w dniu 1 czerwca 1937 r.;
2)
kuponu, płatnego w dniu 1 lutego 1938 r., jeżeli do konwersji (zamiany) złożone będą obligacje w czasie ad dnia 1 czerwca 1937 r. do dnia 31 stycznia 1938 r. włącznie z kuponem bieżącym w dniu 1 października 1937 r.;
3)
kuponu, płatnego w dniu 1 czerwca 1938 r., jeżeli do konwersji (zamiany) złożone będą obligacje w czasie od dnia 1 czerwca 1937 r. do dnia 31 maja 1938 r. włącznie z kuponem bieżącym w dniu 1 lutego 1938 r.
(2)
Obligacje nowej pożyczki, w związku z uprawnieniem posiadaczy, przewidzianym w art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 207), będą wydawane z oznaczeniem literowym, a mianowicie:

z lit. "A" - przy konwersji obligacyj 6 % pożyczki dolarowej 1920 r.,

z lit. "B" - przy konwersji obligacyj 8% dolarowej 1925 r.,

z lit. "C" - przy konwersji obligacyj 7% stabilizacyjnej 1927 r.,

z lit. "S" - przy zamianie obligacyj 7% dolarowej Województwa Śląskiego

z lit. "W" - przy zamianie obligacyj 7% dolarowej m. st. Warszawy 1928 r.

Kupon bieżący obligacji, złożonej do konwersji (zamiany), taki jak go określa § 4, wypłacony będzie przy złożeniu do konwersji (zamiany) w gotówce aż do terminu jego płatności w 35% jego wartości imiennej. Wypłata nastąpi w złotych według kursu zł 7,20 za jednego dolara dla kuponu bieżącego 1% pożyczki stabilizacyjnej i według kursu zł 5,30 za jednego dolara dla kuponu bieżącego innych pożyczek, złożonych do konwersji (zamiany).
Do czasu wydania obligacyj 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. będą wydawane z tytułu konwersji (zamiany) świadectwa tymczasowe. Wymiana świadectw tymczasowych na obligacje rozpocznie się najpóźniej w dniu 21 września 1937 r.
Obligacje, wyszczególnione w § 1 ust. (1) pkt 1 - 3, przyjmowane będą do konwersji w Banku Polskim w Warszawie i jego oddziałach, obligacje 1%, pożyczki dolarowej Województwa Śląskiego 1928 r. przyjmowane będą do zamiany w Państwowym Banku Rolnym w Warszawie i jego oddziałach, a obligacje 1% pożyczki dolarowej m. st. Warszawy 1928 r. - w Banku Handlowym w Warszawie i jego oddziałach.
(1)
Z dniem 1 czerwca 1937 r. wypuszcza się 41/2% Wewnętrzną Pożyczkę Państwową 1937 r. w obligacjach na okaziciela po 100, 500 i 1.000 złotych oraz w świadectwach ułamkowych na okaziciela po 5 i 25 złotych.
(2)
Wysokość emisji 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. oraz plan jej umorzenia ustalane będą po zakończeniu konwersji (zamiany).
(1)
Pożyczka podlega spłaceniu do dnia 1 lutego 1958 r. w drodze umarzania wylosowanych w tym celu lub skupionych z wolnej ręki obligacji, zgodnie z planem, który będzie ogłoszony po zakończeniu konwersji. Umarzanie odbywać się będzie dwa razy do roku w dniach 1 lutego i 1 sierpnia każdego roku, poczynając od dnia 1 sierpnia 1938 r.
(2)
Niewymienione na obligacje świadectwa ułamkowe (§ 11) będą umorzone wraz z ostatnią ratą umorzenia, przy czym przy wypłacie za nie kapitału będą również wypłacone zaległe odsetki od dnia 1 czerwca 1937 r. Umorzenie świadectw ułamkowych może być zarządzone również w terminie wcześniejszym. Suma obligacji umarzanych w terminie, w którym będą umorzone świadectwa ułamkowe, ulegnie zmniejszeniu o sumę umarzanych równocześnie świadectw ułamkowych.
(1)
Odsetki od pożyczki w wysokości 41/2% w stosunku rocznym płatne są za zwrotem odpowiednich kuponów co cztery miesiące z dołu w dniach: 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego raku.
(2)
Kapitał obligacji przestaje przynosić odsetki z dniem, w którym obligacja stała się płatna na skutek wylosowania jej do umorzenia. Kupony takiej obligacji, płatne w dniu 1 października każdego roku, będą opłacane tylko za czas do dnia wylosowania obligacji do umorzenia.
(3)
Każda obligacja jest zaopatrzona w kupony, płatne w najbliższym okresie trwania pożyczki, oraz w talon, upoważniający do otrzymania arkusza kuponowego na okres następny.
(4)
Kapitał i odsetki płatne są w kasach urzędów skarbowych, w Banku Polskim, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Państwowym Banku Rolnym i w Pocztowej Kasie Oszczędności oraz w ich oddziałach.
(1)
Świadectwa ułamkowe będą uprawniały posiadaczy do otrzymania obligacyj 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. za przedstawieniem do wymiany świadectw o tym samym oznaczeniu literowym (§ 4 ust. (2)) na sumę łącznej wartości imiennej złotych 100 lub na wielokrotność tej sumy.
(2)
Przy wydawaniu obligacyj wzamian za świadectwa ułamkowe należność za wszystkie kupony zapadłe od obligacyj, płatne od dnia 1 października 1937 r. począwszy, będzie wypłacana w gotówce.
(3)
Wymianę świadectw ułamkowych na obligacje będzie przeprowadzał Urząd Długów Państwa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.