Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.15.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 11 lutego 1963 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1961 r. Nr 5, poz. 33 i z 1962 r. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1. Za ścieki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się wszelkie wody zużyte, nie wyłączając wód powstałych przy chłodzeniu, oraz wody opadowe i z drenażu miejskiego, ujęte w przewody otwarte lub kryte.
§  2. Do miejskiej sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane tylko ścieki, które:
1) nie zawierają gazów, związków mineralnych i organicznych w ilościach mogących zagrażać zdrowiu i życiu ludzi obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
2) nie powodują wydzielania się gazów duszących i trujących o stężeniach przekraczających dopuszczalne granice zawartości tych gazów w powietrzu, określone w załączniku nr 1,
3) nie zawierają soli mineralnych (np. siarczany, siarczki, związki magnezu), związków organicznych (np. oleje, tłuszcze, cukier) w stężeniach, które w mieszaninie ze ściekami miejskimi nie przekraczają dopuszczalnych granic określonych w załączniku nr 2,
4) nie zawierają:
a) odpadków, jak szmaty, śmieci, nawóz zwierzęcy, odpadki rzeźne, popiół,
b) ciał stałych, jak ziemia, piasek, kawałki metali, szkła itp.,
c) ciał pływających, jak włosy, sierść, włókno, pierze, kawałki drewna

- niszczących ściany sieci kanalizacyjnej lub inne urządzenia kanalizacji miejskiej albo utrudniające ich prawidłową eksploatację przy przyjętych szybkościach przepływu ścieków,

5) nie zawierają substancji samozapalnych lub łatwopalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C,
6) nie posiadają radioaktywności o stężeniu wyższym niż określone w załączniku nr 2 pod lp. 31 oraz odpowiadają warunkom określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 34, poz. 148),
7) po wymieszaniu ze ściekami przepływającymi przez przewody sieci kanalizacyjnej lub przez urządzenia oczyszczające nie posiadają ostrego i odrażającego zapachu.
§  3. Niezależnie od warunków wymienionych w § 2 zakład wytwarzający ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej obowiązany jest zapewnić:
1) równomierność spływu do kanałów w granicach wynikających z przepustowości miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
2) zneutralizowanie szkodliwych ścieków, zwłaszcza przez stałe zobojętnianie nadmiernej kwasowości lub zasadowości w takim stopniu, aby odczyn w mieszaninie ze ściekami miejskimi nie wykraczał poza granice określone w załączniku nr 2 pod lp. 33.
§  4. Dopuszczalne w mieszaninie ze ściekami stężenie najczęściej spotykanych ciał i związków trujących lub szkodliwych dla otoczenia i miejskich urządzeń kanalizacyjnych określa załącznik nr 2. Dopuszczalne stężenie nie objętych załącznikiem ciał i związków niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzi ustalą dla poszczególnych zakładów odprowadzających ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej powiatowe (miejskie) organy państwowej inspekcji sanitarnej.
§  5. Jeżeli miejska sieć kanalizacyjna ma odrębne przewody do odprowadzania wód opadowych i odrębne dla ścieków, zakłady wytwarzające ścieki mogą je odprowadzać tylko do przewodów sieci ściekowej.
§  6.
1. Właściwy do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w porozumieniu z właściwym organem tego prezydium do spraw zdrowia i opieki społecznej oraz jednostką nadrzędną nad zakładem odprowadzającym dotychczas ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej ustali termin dostosowania jakości tych ścieków do warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.
2. Przepis ust. 1 może być zastosowany również do zakładów, które rozpoczną odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  7. Za miejską sieć kanalizacyjną w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się sieć eksploatowaną przez przedsiębiorstwa (zakłady) podległe prezydiom rad narodowych.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W POWIETRZU ZNAJDUJĄCYM SIĘ W MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ PAR I GAZÓW NIEKTÓRYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH, KTÓRE MOGĄ WYDZIELAĆ SIĘ ZE ŚCIEKÓW

Lp.Nazwa związkuWzór chemicznyStężenie wyrażone w mg/l powietrza
1AmoniakNH30,02
2SiarkowodórH2S0,01
3CjanowodórHCN0,0003
4Chlor i jodCl i J0,001
5BromBr0,002
6Czterochlorek węglaCCl40,05
7BenzenC6B60,1
8Benzynamieszanina węglowodorów0,3
9FenolC6H6OH0,005
10Eter dwuetylowy(C2H5)2O0,3
11ArsenowodórAsH30,0003
12Dwusiarczek węglaCS20,01
13Tlenek węglaCO0,03
14Dwutlenek węglaCO21,97
15MetanCH414,4
16Dwutlenek siarkiSO20,02

ZAŁĄCZNIK Nr 2

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA I MIEJSKICH URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Lp.Rodzaj ciał i związkówJednostkiDopuszczalne stężenie w mieszaninie ze ściekami miejskimi
1BZT5mg/l 02700
2Zawiesinymg/l330
3Chlorkimg/l Cl350
4Związki magnezumg/l MgO300
5Siarczanymg/l SO4300
6Rodankimg/l CNS50
7Fenolemg/l40
8Metanolmg/l15
9Detergentymg/l10
10Dwusiarczek węglamg/l CS25
11Siarczkimg/l S3
12Cjankimg/l CN1,0
13Metale ciężkie (Ag, AS, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Sb, Zn) łączniemg/l1,0
14Cynkmg/l Zn5
15Nikielmg/l Ni2,5
16Arsenmg/l As2O50,2
17Chrommg/l Cr0,2
18Kadmmg/l Cd0,1
19Miedźmg/l Cu0,1
20Ołówmg/l Pb0,1
21Tłuszcze, olejemg/l50
22Żywiecmg/l50
23Cukiermg/l150
24Naftamg/l30
25Kwasy naftenowemg/l10
26Trójchloroetylenmg/l CHCl:CCl20
27Karbidmg/l CaC20
28TrójnitrotoluenC6H2CH3(NO2)30,1
29Alkaloidymg/l0
30Sole mineralne razemmg/l1000
31Związki radioaktywneC/l10-7
32Temperatura maksymalna°C35
33OdczynpH6,5-9,0