Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.249.1851

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa minimalne warunki:
1)
klimatyczne,
2)
krajobrazowe,
3)
umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych

- jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, zwana dalej "miejscowością".

Za minimalne warunki klimatyczne, o których mowa w § 1 pkt 1, uznaje się zachowanie:
1)
na terenie strefy, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)), na obszarze której położona jest miejscowość, dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, określonych w przepisach o ochronie środowiska;
2)
w miejscowości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w przepisach o ochronie środowiska.
1.
Za minimalne warunki krajobrazowe, o których mowa w § 1 pkt 2, uznaje się występowanie na terenie gminy, na obszarze której położona jest miejscowość, jednego z elementów środowiska przyrodniczego istotnych dla wypoczynku lub jednego z walorów krajoznawczych.
2.
Za elementy środowiska przyrodniczego istotne dla wypoczynku uznaje się:
1)
szatę roślinną:
a)
lasy,
b)
użytki rolne

- w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, zajmujące łącznie ponad 80 % powierzchni gminy;

2)
wody:
a)
wody przybrzeżne,
b)
morskie wody wewnętrzne,
c)
śródlądowe wody powierzchniowe

- w rozumieniu przepisów prawa wodnego;

3)
wody w kąpieliskach spełniające wymagania określone w przepisach prawa wodnego;
4)
urozmaiconą rzeźbę terenu:
a)
wyżyny,
b)
góry.
3.
Za walory krajoznawcze uznaje się:
1)
osobliwości fauny lub flory;
2)
skałki lub grupy skał;
3)
wąwozy, doliny lub przełomy rzeczne;
4)
wodospady, źródła lub wywierzyska;
5)
jaskinie lub groty;
6)
głazy narzutowe lub głazowiska;
7)
parki zabytkowe;
8)
zbiory przyrodnicze;
9)
ogrody botaniczne lub ogrody zoologiczne;
10)
punkty widokowe;
11)
parki narodowe, parki krajobrazowe lub rezerwaty przyrody;
12)
rezerwaty archeologiczne;
13)
skanseny lub ośrodki twórczości ludowej;
14)
zabytki architektury lub budownictwa;
15)
zbiory artystyczne;
16)
muzea;
17)
obiekty historyczno-wojskowe;
18)
miejsca martyrologii;
19)
zabytki działalności gospodarczej lub techniki;
20)
imprezy kulturalne.
Za minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, o których mowa w § 1 pkt 3, uznaje się istnienie w miejscowości bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 191, poz. 1374.